OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNIKA STAŻYSTY W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻARACH

Dodano: 2017-06-09

Ogłoszenie z dnia 7 czerwca 2017 roku, sygn. PO IV WOS 1111.3.2017 Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poszukuje kandydata na stanowisko urzędnika stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Żarach

sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.3.2017
liczba etatów: jeden
miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa w Żarach

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- wykonywanie prac kancelaryjno - biurowych pomocniczych,
- prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
- prowadzenie korespondencji i sporządzanie projektów pism,
- zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ewidencjowanie i rejestrowanie.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie średnie,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- oświadczenie o niekaralności,
- umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętności posługiwania się komputerem,
- znajomość przepisów:

 

Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 r., poz. 177 z późn. zm.);


Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 r., poz. 508 z późn. zm.);


Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. z 2016 r., poz. 83 z późn. zm.);


Zarządzenia Prokuratora Generalnego nr 50/16 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Wymagania pożądane:

- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
- kultura osobista,
- kreatywność,
- umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
- doświadczenie: co najmniej 2-letni staż pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z załączonym wzorem). OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 20 czerwca 2017 r. na adres:
PROKURATURA OKRĘGOWA
ul. Partyzantów 42
65-950 ZIELONA GÓRA


Kandydaci proszeni są o podanie w liście motywacyjnym sygnatury konkursu i numeru telefonu kontaktowego.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:
etapu pierwszego: polegającego na wstępnej selekcji kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
etapu drugiego: praktycznego sprawdzianu umiejętności,
etapu trzeciego: rozmowy kwalifikacyjnej.


Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze www.zielona-gora.po.gov.pl i w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.


Komisja po przeprowadzeniu konkursu w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.


Zasady przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy zostały określone ustawą z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 246) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Prokurator Okręgowy

            /-/
  Jarosław Kijowski