Struktura organizacyjna


Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze uregulowana jest Zarządzeniem nr 21/16 Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz zadań komórek organizacyjnych.
(wejście w życie z dniem 01 czerwca 2016 r. )

Struktura wydana na podstawie art. 37 ust 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016r. poz. 177), a także § 29 ust 1 - 3 i 5 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016r. poz. 508), zwanego dalej "regulaminem"

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze stanowią:

1.    Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze;
2.    Zastępca Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze

W skład Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.    Wydział I Śledczy;
2.    Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
3.    Wydział IV Organizacyjno - Sądowy, w tym Dział Postępowania Sądowego;
4.    Wydział VII Budżetowo - Administracyjny, w tym Dział Finansowo – Księgowy, Dział Administracyjno - Gospodarczy i Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz;
5.    X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
6.    Stanowisko starszego inspektora do spraw obronnych;
7.    Stanowisko audytora wewnętrznego;
8.    Stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji.WYDZIAŁ I ŚLEDCZY

1.    Wydział I Śledczy kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
2)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo - skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu;
3)    prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, innych niż wymienione w § 28 pkt 3 Regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeśli wartość wyrządzonej przestępstwem szkody przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 k.k.;
4)    prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów w sztuce medycznej, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;
5)    prowadzenia i nadzorowania, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego postępowań przygotowawczych określonej kategorii spraw;
6)    obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych  i nadzorowanych w Wydziale;
7)    udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziale, określonych w pkt 1 - 5 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz w ramach pomocy prawnej;
8)    sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1-5;
9)    sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 i art. 523 §1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach o których mowa w pkt 1-5;
10)    wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach o których mowa w pkt 1-5;
11)    sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale;
12)    oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach o których mowa w pkt 1-5;
13)    sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania w tych sprawach nadzoru instancyjnego, w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
14)    podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległych prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
15)    koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo - skarbowym;
16)    koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o których mowa w pkt 1-5, na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wyżej wymienionej kategorii przestępstw;
17)    dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1-5;
18)    nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno - rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie z 12 października 1990r. o Straży Granicznej z późn. zm., obejmujących przestępstwa o charakterze kryminalnym, w szczególności:
a)    ocena zasadności wniosków Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności operacyjno - rozpoznawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem,
b)    podejmowanie decyzji w przedmiocie wykorzystania w postępowaniu karnym, uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, w warunkach określonych w art. 168b k.p.k., dowodów popełnienia przestępstwa.
19)    koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka.
2.    Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału I Śledczego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.
3.    Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznaczy koordynatora w zakresie prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów medycznych.

Wydziałem I Śledczym kieruje Naczelnik Wydziału.

 Naczelnik - Robert Gabryszak- Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze : + 48 68 32-91-725, + 48 68 32-91-711
fax : + 48 68 32-91-729
e-mail wydzial.sledczy@zielona-gora.po.gov.pl

 WYDZIAŁ II DS.PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ:

  
Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:
1)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
2)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo - skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu;
3)    prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, innych niż wymienione w § 28 pkt 3 Regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeśli wartość wyrządzonej przestępstwem szkody przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 k.k.;
4)    prowadzenia i nadzorowania, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych określonej kategorii spraw;
5)    obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych  i nadzorowanych w Wydziale;
6)    udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziale, określonych w pkt 1 - 4 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz w ramach pomocy prawnej;
7)    sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1 - 4;
8)    sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 i art. 523 §1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach o których mowa w pkt 1 - 4;
9)    wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach o których mowa w pkt 1 - 4;
10)    sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale;
11)    oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 - 4;
12)    sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania w tych sprawach nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
13)    podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległych prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
14)    koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo - skarbowym;
15)    koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o których mowa w pkt 1 - 4, na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez podległe prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wyżej wymienionej kategorii przestępstw;
16)    dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1 - 4;
17)    nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno - rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie z 12 października 1990r. o Straży Granicznej z późn. zm., obejmujących przestępstwa o charakterze gospodarczym, w szczególności:
a)    ocena zasadności wniosków Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności operacyjno - rozpoznawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem,
b)    podejmowanie decyzji w przedmiocie wykorzystania w postępowaniu karnym, uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, w warunkach określonych w art. 168b k.p.k., dowodów popełnienia przestępstwa.
18)    koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość).
2.    Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.
3.    Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznaczy koordynatora w zakresie prowadzenia i nadzorowania  spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) w Prokuraturze Okręgowej i w podległych jednostkach.


Wydziałem II do spraw Przestępczości Gospodarczej kieruje Naczelnik Wydziału.

Naczelnik - Daniel Kolasiński - Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefony : + 48 68 32-91-712, + 48 68 32-91-759
fax : + 48 68 32-91-762
e-mail wydzial.pg@zielona-gora.po.gov.pl
WYDZIAŁ IV ORGANIZACYJNO - SĄDOWY:

  
  Wydział IV Organizacyjno – Sądowy kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1)    organizacji pracy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jednostek rejonowych;
2)    spraw kadrowych i szkoleń, dotyczących prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
3)    sprawozdawczości i statystyki;
4)    skarg i wniosków;
5)    działalności rzecznika prasowego;
6)    postępowań służbowych;
7)    udostępniania informacji publicznej;
8)    nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
9)    koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
10)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy;
11)    udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 10, rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
12)    sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 10;
13)    sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 i art. 523 §1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 10;
14)    wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 10;
15)    sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których mowa w pkt 10;
16)    oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach o których mowa w pkt 10;
17)    dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, w sprawach innych niż te, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1 5 i §4 ust. 1pkt 1-4;
18)    koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez podległe prokuratury rejonowe i innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących określonej kategorii przestępstw innych niż te, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1-5 i §4 ust. 1pkt 1- 4;
19)    przeprowadzania wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych;
20)    przeprowadzania działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
21)    rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
22)    dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej;
23)    przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw w wyłączeniem zasad wynikających z przepisów o których mowa w § 116 ust. 1 regulaminu;
24)    wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników;
25)    obrotu zagranicznego w zakresie nie objętym właściwością Wydziału I Śledczego i Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
26)    sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach, które nie były objęte zwierzchnim nadzorem służbowym;
27)    monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania;
28)    wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

2.    W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego kierowany przez Kierownika Działu, nadto obejmujący w szczególności następujące zadania:

1)    udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
2)    udział prokuratorów w postępowaniach administracyjnych przed sądami administracyjnymi;
3)    udział prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
4)    udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie §328 ust. 3 regulaminu;
5)    badanie zasadności kasacji kierowanych przez Prokuratora Rejonowego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego;
6)    udział w postępowaniach o odszkodowania w trybie rozdziału 58 k.p.k. oraz postępowania prowadzone w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego;
7)    udział w postępowaniach dotyczących wyroków łącznych toczących
się w pierwszej instancji przed sądem okręgowym.

3.    Bezpośredni nadzór nad Wydziałem IV Organizacyjno - Sądowym sprawuje Prokurator Okręgowy z wyłączeniem Działu Postępowania Sądowego, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego oraz za wyjątkiem zadań określonych w § 5 ust. 1 pkt 10 i 11, nad którymi to zadaniami bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.


Wydziałem IV Organizacyjno - Sądowym kieruje Naczelnik Wydziału.

Naczelnik - MARTA KOSICKA - Prokurator Prokuratury Okręgowej

Kierownik Działu Postępowania Sądowego -MAREK JABŁEKA

telefon +48 68 32 91 710
e-mail: sadowy@zielona-gora.po.gov.pl

Wizytator:
- Katarzyna Maćkowiak- Prokurator Prokuratury Okręgowej
- Ewa Grześkowiak  - Prokurator Prokuratury Okręgowej

Rzecznik Prasowy - ZBIGNIEW FĄFERA - Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefon : + 46 68 32 91 786,  516 018 384
e-mail zfafera@zielona-gora.po.gov.pl

Kierownik Szkolenia  ANDRZEJ STEFANOWSKI - Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefon : + 48 68 32-91-761
e-mail  astefanowski@zielona-gora.po.gov.pl

Kierownik Sekretariatu - Joanna Grzywnowicz
telefon : + 48 68 32-91-718
fax : + 48 68 32-91-777
e-mail jgrzywnowicz@zielona-gora.po.gov.pl

Inspektor d/s Biurowości - Aneta Radzik
telefon : + 48 68 32-91-857
fax : + 48 68 32-91-702
e-mail aradzik@zielona-gora.po.gov.pl

Specjalista d/s Kadr - Marta Wicha
telefon : + 48 68 32-91-721
fax : + 48 68 32-91-748
e-mail mwicha@zielona-gora.po.gov.pl

Sekretariat Prokuratora Okręgowego - Elżbieta Porczyńska
telefon: + 48 68 329 17 00
fax: + 48 68 329 17 48
e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl

 WYDZIAŁ VII BUDŻETOWO – ADMINISTRACYJNY

1.    Wydział VII Budżetowo - Administracyjny, kierowany jest przez Dyrektora Finansowo - Administracyjnego.
2.    W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Finansowo - Księgowy, Dział Administracyjno - Gospodarczy, Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz.

3.    Dział Finansowo - Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego obejmuje zadania w zakresie:
1)    zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
2)    prowadzenia rachunkowości;
3)    prowadzenia spraw socjalno - bytowych;
4)    prowadzenia biblioteki.

4.    Dział Administracyjno - Gospodarczy, kierowany przez Kierownika Działu obejmuje zadania w zakresie:
1)    zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
2)    obsługi administracyjno - gospodarczej;
3)    prowadzenia inwestycji i remontów;
4)    zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
5)    prowadzenia składnicy dowodów rzeczowych i biura podawczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze;
6)    archiwum zakładowego, prowadzonego łącznie dla Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

5.    Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu obejmuje zadania w zakresie:
1)    wykonywania zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego i podległych prokuratorów rejonowych danymi w systemach informatycznych oraz zadań zleconych przez Prokuratora Krajowego jako administratora danych w ogólnopolskich systemach informatycznych, w związku z przetwarzaniem danych w zakresie właściwości Prokuratury Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
2)    zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej;
3)    koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
4)    opracowywania projektu wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
5)    wdrożenia zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony przetwarzanych w nich danych osobowych, w tym opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych;
6)    wykonywania analizy kryminalnej;
7)    administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i zewnętrznych baz danych;
8)    administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej;
9)    administrowania skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;
10)    obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
11)    obsługi wideokonferencji;
12)    prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
6.    Służba BHP wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.
7.    Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego sprawuje Prokurator Okręgowy


Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym kieruje Dyrektor Finansowo-Administracyjny.

Dyrektor Finansowo - Administracyjny - ROBERT WANATKO
Główna Księgowa - MARIA TURECKA


Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz  - WOJCIECH KOWALSKI
tel: +48 68 32 91 807
w-mail wkowalski@zielona-gora.po.gov.pl

telefon: + 48 68 32-91-751
fax : + 48 68 32-91-713

Pokoje gościnne Prokuratury Okręgowej - Magdalena Szewczyk - Królikowska
telefon: + 48 68 32-91-752


INFORMACJA O NUMERACH KONT BANKOWYCH  PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, zabezpieczenia mienia, wpłaty za kserokopie)

 

 


 

X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

1.    Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej "pełnomocnikiem" obejmujący zakresem swojego działania:
1)   ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
2)   ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3)    kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4)    szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5)    prowadzenie postępowań sprawdzających;
6)    zapewnienie fizycznej ochrony obiektów Prokuratury Okręgowej.

2.    W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej oraz oddziały kancelarii tajnej utworzone w prokuraturach rejonowych, podległych bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizacje i zasady działania określają odrębne przepisy.
3.    Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań X Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

Kierownik - JOANNA CZĘSTOCHOWSKA
telefon: + 48 68 32-91-737
fax+ 48 68 32-91-748
e-mail: jczestochowska@zielona-gora.po.gov.pl
   W Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1)    starszego inspektora do spraw obronnych - dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw (tekst jednolity Dz.U. z 2015 rok poz. 827 z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
2)    administratora bezpieczeństwa informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2135);
3)    audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.).

   Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu:

Starszy inspektor ds. obronnych - Józef Ryś

Zapewnienia prawidłową realizację zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 144) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych


telefon: + 48 68 32-91-817

e-mail: jrys@zielona-gora.po.gov.pl 

Administrator bezpieczeństwa informacji

Wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm,).

Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:

1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy o ochronie danych osobowych

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań ABI sprawuje Prokurator Okręgowy - Administrator Danych Osobowych (ADO).

ABI - JOANNA CZĘSTOCHOWSKA
telefon: + 48 68 32-91-737,
fax+ 48 68 32-91-748
e-mail: jczestochowska@zielona-gora.po.gov.pl

 


 

Audytor wewnętrzny - Jolanta Ratajczak

Wykonuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz, U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
telefon: + 48 68 32-91-728

e-mail: jratajczak@zielona-gora.po.gov.pl

 • INFORMACJA DOT. II ETAPU NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

  Dodano: 2017-06-14

  Zielona Góra. Komisja konkursowa informuje, że do drugiego etapu naboru na stanowisko asystenta prokuratora (sygnatura PO IV WOS 1111.2.2017 )w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

  1.    Joanna Rodzeń
  2.    Katarzyna Wojnicz
  3.    Kamila Pokidan
  4.    Barbara Modzelan
  5.    Daniel Hurlak
  6.    Agnieszka Suchorska

  Drugi etap (część testowa) oraz trzeci etap (rozmowa kwalifikacyjna) konkursu odbędą się 26 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42, sala konferencyjna (I piętro).

Strona:

 • 1