Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze uregulowana jest Zarządzeniem nr 51/15 Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz zadań komórek organizacyjnych.

WYDZIAŁ I ORGANIZACYJNY

 

Do podstawowych zadań Wydziału należą sprawy:
1) sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
2) sprawy kadrowe dotyczące prokuratorów i pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
3) działalność szkoleniowa;
4) sprawozdawczość i statystyka;
5) załatwianie skarg i wniosków;
6) działalność rzecznika prasowego;
7) udostępnianie informacji publicznej;
8) nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu;
9) koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
10) opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Generalną;
11) wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego i podległych prokuratorów rejonowych danymi w systemach informatycznych oraz zadań zleconych przez Prokuratora Generalnego jako administratora danych w ogólnopolskich systemach informatycznych, w związku z przetwarzaniem danych w zakresie właściwości prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
12) koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
13) zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej;
14) współpraca z Wydziałem III Budżetowo-Administracyjnym przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie wdrażania i utrzymywania lokalnych rozwiązań informatycznych;
15) współpraca z Wydziałem III Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
16) wdrożenie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony przetwarzanych w nich danych osobowych, w tym opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych;
17) wykonywanie analizy kryminalnej;
18) administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
19) administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;
20) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;
21) obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
22) obsługa wideokonferencji;
23) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
24) prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;
25) przeprowadzanie badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym;
26) dokonywanie okresowych ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych;
27) dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia czynności prokuratorskich;
28) dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej oraz koordynowanie wykonywania zadań w tym zakresie w odniesieniu do pracowników prokuratur rejonowych; 29) sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;
30) sprawowanie nadzoru służbowego i kontroli nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;
31) dokonywanie analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego;
32) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo oraz wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego w podległych prokuraturach rejonowych, w trybie art. 327 § 1 i § 2 k.p.k.;
33) przygotowywanie wniosków do Prokuratora Apelacyjnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych, w trybie art. 328 § 1 k.p.k.;
34) koordynowanie działalności w zakresie ścigania określonej kategorii przestępstw;
35) kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości oraz opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw;
36) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie postanowień w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
37) obrót prawny z zagranicą;
38) monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
39) podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;
40) realizacja zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

W ramach Wydziału I Organizacyjnego wyodrębnia się:
1) Dział do spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący zakresem swego działania sprawy wymienione w ust. 1 pkt 10-23;
2) Dział do spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący zakresem swego działania sprawy wymienione w ust. 1 pkt 24-28.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału I Organizacyjnego sprawuje Prokurator Okręgowy za wyjątkiem spraw wymienionych w ust, 1 pkt 2, 4, 8 nad realizacją których bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

Wydział nadzoruje Prokurator Okręgowy w zakresie punktów: 1,3-9.

Wydział nadzoruje Zastępca Prokuratora Okręgowego w zakresie punktów 2, 10, 11.


Wydziałem I Organizacyjnym kieruje Naczelnik Wydziału.

Naczelnik - ALINA DOBROWOLSKA - Prokurator Prokuratury Okręgowej

Wizytator;
- EWA KAŃDUŁA - Prokurator Prokuratury Okręgowej
- JACEK BUŚKO  -
Prokurator Prokuratury Okręgowej

Rzecznik Prasowy - ZBIGNIEW FĄFERA - Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefon :
+ 46 68 32 91 786, 
516 018 384
e-mail zfafera@
zielona-gora.po.gov.pl


Kierownik Szkolenia  GRZEGORZ SZKLARZ
- Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefon : + 48 68 32-91-724
e-mail gszklarz@zielona-gora.po.gov.pl


Kierownik Sekretariatu - Anna Szechowska
telefon : + 48 68 32-91-718
fax : + 48 68 32-91-777
e-mail aszechowska@zielona-gora.po.gov.pl


Inspektor d/s Biurowości - Joanna Grzywnowicz
telefon : + 48 68 32-91-857
fax : + 48 68 32-91-702
e-mail jgrzywnowicz@zielona-gora.po.gov.pl


Specjalista d/s Kadr - Marta Wicha
telefon : + 48 68 32-91-721
fax : + 48 68 32-91-748
e-mail mwicha@zielona-gora.po.gov.pl

Sekretariat Prokuratora Okręgowego - Elżbieta Porczyńska
telefon: + 48 68 329 17 00
fax: + 48 68 329 17 48
e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl




 

WYDZIAŁ II POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) udział prokuratorów w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i prokuraturze okręgowej, za wyjątkiem spraw, w których prokurator okręgowy uznał właściwość prokuratora prokuratury rejonowej prowadzącego lub nadzorującego postępowanie, ze względu na ekonomikę i dobro postępowania;
2) udział prokuratorów przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej i drugiej instancji w sprawach zastrzeżonych do właściwości rzeczowej tego sądu, w postępowaniu wykonawczym oraz w postępowaniu o ułaskawienie;
3) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji od prawomocnych orzeczeń sądów kończących postępowanie, w trybie art, 521 k.p.k,;
4) kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k.;
5) sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu okręgowego i przedstawianie prokuratorowi okręgowemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;
6) sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na kasacje innej strony postępowania;
7) opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;
8) nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;
9) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
10) analiza orzecznictwa sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki rejonowe;
11) udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy, a nadto prowadzenie wybranych spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, prawa administracyjnego, w sprawach o wykroczenia i innych sprawach przewidzianych przez ustawy, zwłaszcza jeśli wymaga tego ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli, w tym o skomplikowanym charakterze pod względem faktycznym i prawnym;
12) udział prokuratorów w postępowaniach sądowych przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia, a także w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy;
13) analiza orzecznictwa sądu okręgowego i sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe prokuratury rejonowe - w zakresie spraw pozakarnych;
14) nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, prawa administracyjnego, w sprawach o wykroczenie i innych sprawach przewidzianych przez ustawy;
15) opracowywanie projektów skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu z zakresu spraw cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy i zakresu ubezpieczeń społecznych;
16) opracowanie projektów sprzeciwów i skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz udział w posiedzeniach sądu, w sprawach zainicjowanych lub w których brał udział prokurator lub zgłosił udział w postępowaniu przed tym sądem.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału II Postępowania Sądowego sprawuje Prokurator Okręgowy.


Wydziałem II Postępowania Sądowego kieruje Naczelnik Wydziału.


Naczelnik - MAREK JABŁEKA - Prokurator Prokuratury Okręgowej

telefony : + 48 68 32-91-710
fax : + 48 68 32-91-747
e-mail sadowy@zielona-gora.po.gov.pl




WYDZIAŁ III BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNY

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

Wydziału III Budżetowo-Administracyjnego należy:
1) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
2) prowadzenie rachunkowości;
3) prowadzenie spraw socjalno-bytowych;
4) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
5) obsługa administracyjno-gospodarcza; 6) prowadzenie inwestycji i remontów;
7) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Służba BHP wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu,

W ramach Wydziału III Budżetowo-Administracyjnego wyodrębnia się:
1) Dział Finansowo-Księgowy, kierowany przez głównego księgowego, obejmujący zakresem swego działania sprawy wymienione w ust. 1 pkt 1-3;
2) Dział Administracyjno-Gospodarczy, kierowany przez kierownika działu, obejmujący zakresem swego działania sprawy wymienione w ust. 1 pkt 4-7.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału III Budżetowo-Administracyjnego sprawuje Prokurator Okręgowy.


Wydziałem III Budżetowo-Administracyjnym kieruje Dyrektor Finansowo-Administracyjny.

Dyrektor finansowo - administracyjny - --
Główna Księgowa - Maria Turecka

telefon: + 48 68 32-91-751
fax : + 48 68 32-91-713
e-mail bud.adm@zielona-gora.po.gov.pl

Pokoje gościnne Prokuratury Okręgowej - Roma Kaczmarek
telefon: + 48 68 32-91-752

 

KONTO SUM DEPOZYTOWYCH W PLN BGK O/Zielona Góra
Nr rachunku: 12 1130 1222 0030 2049 3390 0001

2. KONTO SUM DEPOZYTOWYCH W EURO BGK O/Zielona Góra
Nr rachunku: 82 1130 1222 0030 2049 3390 0002


 

WYDZIAŁ V ŚLEDCZY

Do podstawowych zadań wydziału należy:
1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych sprawach o poważne przestępstwa, w szczególności kryminalne, należące do właściwości rzeczowej prokuratury okręgowej, określonej w § 9 ust. 1 pkt 1 Regulaminu oraz w sprawach pozostających we właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy;
2) udział prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, o których mowa w pkt 1 w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz rozstrzyganych w pierwszej instancji, a także w postępowaniu odwoławczym, na podstawie decyzji prokuratora apelacyjnego, jeśli przemawia za rym ekonomika i dobro postępowania oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
3) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań oraz sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1, w trybie art. 327 § 1 i 2 k.p.k.;
4) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, których dotyczą postępowania, o których mowa w pkt 1;
5) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, obejmujących przestępstwa o charakterze kryminalnym, w szczególności:
a) ocena zasadności wniosków Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem,
b) kierowanie do sądu wniosków dotyczących tzw. zgody następczej na wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodu uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej,
c) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w zakresie kierowanych wniosków dotyczących stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych,
d) analiza materiałów uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych celem podjęcia decyzji o zakresie i sposobie ich wykorzystania.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału V Śledczego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

Wydziałem V Śledczym kieruje Naczelnik Wydziału.

Naczelnik - ANDRZEJ STEFANOWSKI - Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefony : + 48 68 32-91-725, + 48 68 32-91-711
fax : + 48 68 32-91-729
e-mail wydzial.sledczy@zielona-gora.po.gov.pl




WYDZIAŁ VI D/S PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ

Do podstawowych zadań wydziału należy:
1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych sprawach o poważne przestępstwa, w szczególności gospodarcze, należące do właściwości rzeczowej prokuratury okręgowej, określonej w § 9 ust. 1 pkt 1 Regulaminu oraz w sprawach pozostających we właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy;
2) udział prokuratorów w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, o których mowa w pkt 1 w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz rozstrzyganych w pierwszej instancji, a także w postępowaniu odwoławczym, na podstawie decyzji prokuratora apelacyjnego, jeśli przemawia za tym ekonomika i dobro postępowania oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
3) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań oraz sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1, w trybie art. 327 § 1 i 2 k.p.k.;
4) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, których dotyczą postępowania, o których mowa w pkt 1;
5) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, obejmujących przestępstwa o charakterze gospodarczym, w szczególności:
a) ocena zasadności wniosków Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem;
b) kierowanie do sądu wniosków dotyczących tzw. zgody następczej na wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodu uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej;
c) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w zakresie kierowanych wniosków dotyczących stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych;
d) analiza materiałów uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych celem podjęcia decyzji o zakresie i sposobie ich wykorzystania.


Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału VI do spraw Przestępczości Gospodarczej sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.


Wydziałem VI do spraw Przestępczości Gospodarczej kieruje Naczelnik Wydziału.

Naczelnik - MARTA KOSICKA - Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefony : + 48 68 32-91-712, + 48 68 32-91-759
fax : + 48 68 32-91-762
e-mail wydzial.pg@zielona-gora.po.gov.pl


 


 

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Do podstawowych zadań Samodzielnego Działu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy;
1) ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
2) nadzór nad prowadzeniem oddziałów kancelarii tajnej funkcjonujących w prokuraturach rejonowych;
3) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
4) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
6) przeprowadzanie postępowań sprawdzających;
7) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

W ramach Samodzielnego Działu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje kancelaria tajna, kierowana przez kierownika kancelarii tajnej oraz oddziały kancelarii tajnej utworzone w podległych prokuraturach rejonowych.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Samodzielnego Działu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

Samodzielnym Działem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych kieruje pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

 

Kierownik - JOANNA CZĘSTOCHOWSKA
telefon: + 48 68 32-91-737,
fax+ 48 68 32-91-748
e-mail: jczestochowska@zielona-gora.po.gov.pl




Starszy inspektor ds. obronnych - Józef Ryś
Zapewnienia prawidłową realizację zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 144) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych


telefon: + 48 68 32-91-817

e-mail: jrys@zielona-gora.po.gov.pl



 

Audytor wewnętrzny - Jolanta Ratajczak
Wykonuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz, U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).



Administrator bezpieczeństwa informacji

Wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm,).

Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:
1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy o ochronie danych osobowych

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań ABI sprawuje Prokurator Okręgowy - Administrator Danych Osobowych (ADO).

ABI - JOANNA CZĘSTOCHOWSKA
telefon: + 48 68 32-91-737,
fax+ 48 68 32-91-748
e-mail: jczestochowska@zielona-gora.po.gov.pl

 

 




W Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze funkcjonuje sekretariat, do zadań którego należy wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji.
Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału I Organizacyjnego.
Sekretariatem kieruje Kierownik Sekretariatu.

W skład Wydziału III Budżetowo - Administracyjnego wchodzą ponadto :
- biuro podawcze,
- składnica dowodów rzeczowych,
- biblioteka,
- archiwum zakładowe.