Struktura organizacyjnaInformujemy, że od 01.04.2021 roku strona www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  znajduje się pod adresem

https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

ZAPRASZAMY


Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze uregulowana jest Zarządzeniem nr 27/20 Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 03 kwietnia  2020 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz zadań komórek organizacyjnych.


Struktura wydana na podstawie art. 37 ust 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.
z 2019r. poz. 740 z późn. zm.), a także § 29 ust 1 - 3 i 5 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 kwietnia 2016r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017r. poz. 1206 z późn. zm.), zwanego dalej "regulaminem"

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze stanowią:

1.    Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze;
2.    Zastępca Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze

W skład Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.    Wydział I Śledczy;
2.    Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
3.    Wydział IV Organizacyjno - Sądowy;
4.    Wydział VII Budżetowo - Administracyjny;
5.    X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
6.    Stanowisko starszego inspektora do spraw obronnych;
7.    Stanowisko audytora wewnętrznego;
8.    Stanowisko inspektora ochrony danych.WYDZIAŁ I ŚLEDCZY

1.    Wydział I Śledczy kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
2)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo - skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu;
3)    prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, innych niż wymienione w § 28 pkt 3 Regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeśli wartość wyrządzonej przestępstwem szkody przekracza kwotę, o której mowa
w art. 115 § 5 kk;
4)    prowadzenia i nadzorowania, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych określonej kategorii spraw;
5)    obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych  i nadzorowanych w Wydziale;
6)    udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach prowadzonych
lub nadzorowanych w Wydziale, określonych w pkt 1 - 4 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz
w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz w ramach pomocy prawnej;
7)    sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1 - 4;
8)    sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521

i art. 523 § 1a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach o których mowa w pkt 1 - 4;
9)    wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach o których mowa w pkt 1 - 4;
10)     sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale;
11)     oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach,
o których mowa w pkt 1 - 4;
12)     sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania w tych sprawach nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
13)     podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległych prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
14)     koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowym;
15)     koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o których mowa w pkt 1 - 4, na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez podległe prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania
i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wyżej wymienionej kategorii przestępstw;
16)     dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1 - 4;
17)     nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno - rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U.2019 poz.147z późn. zm.), obejmujących przestępstwa o charakterze gospodarczym, 
w szczególności:
a)    ocena zasadności wniosków Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem,
b)    podejmowanie decyzji w przedmiocie wykorzystania w postępowaniu karnym, uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, w warunkach określonych w art. 168 b kpk, dowodów popełnienia przestępstwa.
18)     koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych w sprawach
o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość).
2.    Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.
3.    Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznacza koordynatora w zakresie prowadzenia
i nadzorowania  spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii
i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) w Prokuraturze Okręgowej i w podległych jednostkach.


Naczelnik Wydziału I Śledczego - Robert Gabryszak- Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze :
+ 48 68 32-91-725, + 48 68 32-91-711
fax : + 48 68 32-91-729
e-mail wydzial.sledczy@zielona-gora.po.gov.pl

 WYDZIAŁ II DS.PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ:

  
Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania
w zakresie:
1)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
2)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo - skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu;
3)    prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, innych niż wymienione w § 28 pkt 3 Regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeśli wartość wyrządzonej przestępstwem szkody przekracza kwotę, o której mowa
w art. 115§5 k.k.;
4)    prowadzenia i nadzorowania, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań  przygotowawczych określonej kategorii spraw;
5)    obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych  i nadzorowanych w Wydziale;
6)    udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych
w Wydziale, określonych w pkt 1 - 4 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz w ramach pomocy prawnej;
7)    sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1 - 4;
8)    sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521
i art. 523 §1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach o których mowa w pkt 1 - 4;
9)    wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach o których mowa w pkt 1 - 4;
10)    sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale;
11)    oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach,
o których mowa w pkt 1 - 4;
12)    sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania w tych sprawach nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
13)    podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległych prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
14)    koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo - skarbowym;
15)    koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o których mowa w pkt 1 - 4, na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez podległe prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania
i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wyżej wymienionej kategorii przestępstw;
16)    dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1 - 4;
17)    nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno - rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie z 12 października 1990r. o Straży Granicznej z późn. zm., obejmujących przestępstwa o charakterze gospodarczym, w szczególności:
a)    ocena zasadności wniosków Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o zarządzenie
lub przedłużenie stosowania czynności operacyjno - rozpoznawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem,
b)    podejmowanie decyzji w przedmiocie wykorzystania w postępowaniu karnym, uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, w warunkach określonych w art. 168b k.p.k., dowodów popełnienia przestępstwa.
18)    koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych w sprawach
o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość).
2.    Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.
3.    Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznaczy koordynatora w zakresie prowadzenia
i nadzorowania  spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii
i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) w Prokuraturze Okręgowej i w podległych jednostkach.


Naczelnik Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej - Daniel Kolasiński - Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefony : + 48 68 32-91-712, + 48 68 32-91-759
fax : + 48 68 32-91-762
e-mail wydzial.pg@zielona-gora.po.gov.pl
WYDZIAŁ IV ORGANIZACYJNO - SĄDOWY:

  
  Wydział IV Organizacyjno – Sądowy kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1)    organizacji pracy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jednostek rejonowych;
2)    spraw kadrowych i szkoleń, dotyczących prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
3)    sprawozdawczości i statystyki;
4)    skarg i wniosków;
5)    działalności rzecznika prasowego;
6)    postępowań służbowych;
7)    udostępniania informacji publicznej;
8)    nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
9)    koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
10)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy;
11)    udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 10, rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
12)    sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 10;
13)    sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521
i art. 523 § 1a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 10;
14)    wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 10;
15)    sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których mowa w pkt 10;
16)    oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach
o których mowa w pkt 10;
17)    dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, w sprawach innych niż te, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 5 i § 4 ust. 1 pkt 1-4;
18)    koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badania akt, analizy materiałów
i informacji przekazywanych przez podległe prokuratury rejonowe i innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących określonej kategorii przestępstw innych niż te, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5 i § 4 ust. 1 pkt 1- 4;
19)    przeprowadzania wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych;
20)    przeprowadzania działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
21)    rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
22)    dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej;
23)    przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw w wyłączeniem zasad wynikających z przepisów
o których mowa w § 116 ust. 1 regulaminu;
24)    wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników;
25)    obrotu zagranicznego w zakresie nie objętym właściwością Wydziału I Śledczego i Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
26)    sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach, które nie były objęte zwierzchnim nadzorem służbowym;
27)    monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania;
28)    wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

2.    W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego i Dział do Spraw Informatyzacji
i Analiz
.

3.    Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika Działu obejmuje w szczególności następujące zadania:
1)    udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych,
ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
2)    udział prokuratorów w postępowaniach administracyjnych przed sądami administracyjnymi;
3)    udział prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu wykonawczym
i w postępowaniu o ułaskawienie;
4)    udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie
§ 328 ust. 3 regulaminu;
5)    badanie zasadności kasacji kierowanych przez Prokuratora Rejonowego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego;
6)    udział w postępowaniach o odszkodowania w trybie rozdziału 58 kpk oraz postępowania prowadzone
w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego (t.j. Dz.U.2018 poz. 2099
z późn.zm);
7)    udział w postępowaniach dotyczących wyroków łącznych toczących się w pierwszej instancji przed sądem okręgowym.

4.    Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu obejmuje zadania w zakresie:
1)    wykonywania zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego i podległych prokuratorów rejonowych danymi w systemach informatycznych oraz zadań zleconych przez Prokuratora Krajowego jako administratora danych w ogólnopolskich systemach informatycznych, w związku
z przetwarzaniem danych w zakresie właściwości Prokuratury Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
2)    zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych;
3)    koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych
w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
4)    opracowywania projektu wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
5)    wdrożenia zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony przetwarzanych w nich danych osobowych, w tym opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych;
6)    wykonywania analizy kryminalnej;
7)    administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i zewnętrznych baz danych;
8)     administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej;
9)     administrowania skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;
10)   obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
11)   obsługi wideokonferencji;
12)   prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
13)   współpracy przy opracowywaniu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
14)   współpracy w zakresie przygotowywania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych.

5.    Bezpośredni nadzór nad Wydziałem IV Organizacyjno - Sądowym sprawuje Prokurator Okręgowy
z wyłączeniem Działu Postępowania Sądowego, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego oraz za wyjątkiem zadań określonych w § 5 ust. 1 pkt 10 i 11, nad którymi to zadaniami bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.


Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego - ŁUKASZ WOJTASIK - Prokurator Prokuratury Okręgowej
tel:+48 68 32 91 709
fax: + 48 68 329 17 48
wydzial.org@zielona-gora.po.gov.pl

Kierownik Działu Postępowania Sądowego -MAREK JABŁEKA - Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefon +48 68 32 91 710
e-mail: sadowy@zielona-gora.po.gov.pl

p.f. Kierownika Działu ds. Informatyzacji i Analiz  - JACEK SOWIŃSKI - Prokurator Prokuratury Okręgowej

tel: +48 68 32 91 735
e-mail: jsowinski@zielona-gora.po.gov.pl

Wizytator:
- Andrzej Stefanowski - Prokurator Prokuratury Okręgowej
- Ewa Grześkowiak  - Prokurator Prokuratury Okręgowej

Rzecznik Prasowy - ZBIGNIEW FĄFERA - Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefon : + 46 68 32 91 786,  516 018 384
e-mail zfafera@zielona-gora.po.gov.pl

Kierownik Szkolenia -  ANDRZEJ STEFANOWSKI - Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefon : + 48 68 32-91-761
e-mail  astefanowski@zielona-gora.po.gov.pl

Kierownik Sekretariatu - Elżbieta Porczyńska
telefon : + 48 68 32-91-718
fax : + 48 68 32-91-777
e-mail eporczynska@zielona-gora.po.gov.pl

Inspektor d/s Biurowości - Aneta Radzik
telefon : + 48 68 32-91-857
fax : + 48 68 32-91-702
e-mail aradzik@zielona-gora.po.gov.pl

Specjalista d/s Kadr - Marta Wicha
telefon : + 48 68 32-91-721,  + 48 68 32 91 804
fax : + 48 68 32-91-748
e-mail mwicha@zielona-gora.po.gov.pl

Sekretariat Prokuratora Okręgowego - Dorota Białecka
telefon: + 48 68 329 17 00
fax: + 48 68 329 17 48
e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl

 WYDZIAŁ VII BUDŻETOWO – ADMINISTRACYJNY

1.    Wydział VII Budżetowo - Administracyjny, kierowany jest przez Dyrektora Finansowo - Administracyjnego.

2.    W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Finansowo - Księgowy oraz Dział Administracyjno - Gospodarczy.

3.    Dział Finansowo - Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego obejmuje zadania w zakresie:
1)    zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
2)    prowadzenia rachunkowości;
3)    prowadzenia spraw socjalno - bytowych.

4.    Dział Administracyjno - Gospodarczy, kierowany przez Kierownika Działu obejmuje zadania w zakresie:

1)    zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
2)    obsługi administracyjno - gospodarczej;
3)    prowadzenia inwestycji i remontów;
4)    zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
5)    prowadzenia składnicy dowodów rzeczowych i biura podawczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze;
6)    prowadzenia archiwum zakładowego, łącznie dla Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej
w Zielonej Górze.
5.    Służba BHP wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.
6.    Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału VII Budżetowo - Administracyjnego sprawuje Prokurator Okręgowy.


Dyrektor Finansowo - Administracyjny - ROBERT WANATKO
Główna Księgowa - MARIA TURECKA

telefon: + 48 68 32-91-751
fax : + 48 68 32-91-713

Pokoje gościnne Prokuratury Okręgowej -
telefon: + 48 68 32-91-752


INFORMACJA O NUMERACH KONT BANKOWYCH  PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, zabezpieczenia mienia, wpłaty za kserokopie)

 

 


 

X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

1.    X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem” obejmujący zakresem swojego działania:
1)    ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych
w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
2)    ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3)    kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4)    szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5)    prowadzenie postępowań sprawdzających;
6)    koordynuje działania w zakresie fizycznej ochrony obiektów Prokuratury Okręgowej.
2.    W ramach X Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej oraz oddziały kancelarii tajnej utworzone w prokuraturach rejonowych, podległych bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizacje i zasady działania określają odrębne przepisy.
3.    Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań X Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.


Kierownik - JOANNA CZĘSTOCHOWSKA
telefon: + 48 68 32-91-737
fax+ 48 68 32-91-748
e-mail: jczestochowska@zielona-gora.po.gov.pl
   W Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1)    inspektora do spraw obronnych - dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw (t.j Dz.U.2019 poz.1541 z późn.zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
2)    inspektora ochrony danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019  poz.1781) do wykonywania zadań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019 poz.125);
3)    audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U.2019 poz.869 z późn. zm.).


   Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu:

Inspektor ds. obronnych - Paulina Sitek

Zapewnienia prawidłową realizację zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j Dz.U.2019 poz.1541
z późn.zm.)
i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych


telefon: + 48 68 32-91-817

e-mail: psitek@zielona-gora.po.gov.pl 

Inspektor ochrony danych (IOD)- Joanna Częstochowska


Wykonuje dla prokuratur okręgu zielonogórskiego zadania określone w art. 39 RODO oraz art. 47 ustawy 
z dnia 14.12.2018 r.  o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019. 125 z późn. zm.) tzw. ustawa DODO.

Do zadań IOD należy:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy  przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie  konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego
z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań IOD w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze sprawuje Prokurator Okręgowy.
Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań IOD w prokuraturach rejonowych okręgu zielonogórskiego sprawują poszczególni Prokuratorzy Rejonowi.


IOD - JOANNA CZĘSTOCHOWSKA
telefon: + 48 68 32-91-737,
fax+ 48 68 32-91-748
e-mail: iod@zielona-gora.po.gov.pl

 


 

Audytor wewnętrzny - Jolanta Ratajczak

Wykonuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j Dz.U.2019 poz.869 z późn. zm.).
telefon: + 48 68 32-91-728

e-mail: jratajczak@zielona-gora.po.gov.pl