Prawo o prokuraturze

 

 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 177) Dokument pdf
 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 178) Dokument pdf
 •  Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 177 z póź. zm.) Dokument pdf 
 • (AKTUALNE) Obwieszczenie  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o prokuraturze zobacz • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury( Dz.U. 2016 poz. 508)  dokument pdf
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • (AKTUALNE) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury(t. j. Dz.U. 2017 poz. 1206) dokument pdf

 • (AKTUALNE) jednolity tekst zarządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.03.2016r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach  organizacyjnych prokuratury- poz. 174 10.08.2017
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS poz.156)
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury 
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS poz.98)
  (Zobacz roboczy tekst jednolity uwzględniający zmiany z 13.04.16)
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.03.2016r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz. MS poz 83) Dokument pdf


 • Instrukcja kancelaryjna powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia  Prokuratora Generalnego nr 50/16 z 11.07.2016 r.   Dokument pdf
 • Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (tzw. instrukcja archiwalna) stanowiąca załącznik nr 2 do Zarządzenia Prokuratora Generalnego nr 50/16 z 11.07.2016 r.  Dokument pdf

 


 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. 2017 poz. 246 z późn. zm.)  Dokument pdf
 • Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. 2017 poz. 485) Dokument pdf
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora Dokument pdf
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury Dokument pdf • Wskazania ONZ dotyczące roli prokuratorów Dokument MS Word Dokument PDF
 • Zalecenie Rec(2000)19 Rady Europy z dnia 6 października 2000 r. dot. roli prokuratury w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych Dokument MS Word Dokument PDF
 • Zbiór zasad etycznych prokuratora Dokument MS Word Dokument PDF
 • Wytyczne Ministra Sprawiedliwości w sprawach o przestępstwa drogowe Dokument MS Word Dokument PDF
 • Śledztwo w sprawie handlu ludźmi - wskazówki metodyczne Dokument MS Word Dokument PDF
 • Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie działań na rzecz pokrzywdzonego Dokument MS Word Dokument PDF
WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE PROKURATUR OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO

 

 • Regulamin korzystania z pokoi gościnnych w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze Dokument MS Word
 • Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze nr 21/10 z dnia 31 maja 2010r w sprawie zasad korzystania z pokoi gościnnych, będących w dyspozycji Prokuratur Rejonowych okręgu zielonogórskiego (Regulamin) -Dokument PDF

  INNE


  Prokuratura i Prawo