Wzory pism


Informujemy, że od 01.04.2021 roku strona www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  znajduje się pod adresem

https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

ZAPRASZAMY

Kliknij w link aby pobrać formularz :

1. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE AKT
2. WNIOSEK O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU
3. WNIOSEK DOWODOWY
4. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE MIEJSCA POBYTU
5. WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA COFNIĘCIE WNIOSKU O ŚCIGANIE
6. ZAŻALENIE NA ODMOWĘ UDOSTĘPNIENIA AKT ŚLEDZTWA 
7. WNIOSEK O ORZECZENIE OBOWIĄZKU NAPRAWIENIA SZKODY W TRYBIE ART. 46 KODEKSU KARNEGOWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE AKT

Wniosek o udostępnienie akt stronom postępowania przygotowawczego lub ich przedstawicielom procesowym stanowi realizację zasady jawności wewnętrznej postępowania przygotowawczego. Udostępnienie akt sprawy na tym etapie wymaga zgody prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Prokurator może odmówić udostępnienia akt postępowania ww. osobom, jeżeli przemawia za tym ważny interes postępowania. Na ewentualną odmowę udostępnienia akt przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego, czyli prokuratora rejonowego albo prokuratora okręgowego.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o udostępnienie akt - Dokument PDF


WNIOSEK O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU

Pokrzywdzony, który nie ma pełnomocnika z wyboru może wystąpić do sądu właściwego do rozpoznania sprawy o wyznaczenie mu pełnomocnika z urzędu. Pokrzywdzony składający taki wniosek musi wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Sąd może odmówić ustanowienia pełnomocnika z urzędu jeżeli pokrzywdzony nie wykaże w sposób należyty, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Na odmowę ustanowienia pełnomocnika z urzędu nie przysługuje zażalenie.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - Dokument PDF


WNIOSEK DOWODOWY

Dowody w postępowaniu przygotowawczym przeprowadza się z urzędu, albo na wniosek stron, czyli pokrzywdzonego, podejrzanego albo podmiotu, który w przypadku skazania oskarżonego może zostać zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej oraz ich przedstawiciele procesowi (obrońcy, pełnomocnicy). Inni uczestnicy procesu (np. świadkowie) nie są uprawnieni do składania wniosków dowodowych, a wniosek złożony przez takie osoby nie podlega rozpoznaniu. We wniosku dowodowym należy oznaczyć dowód i wskazać okoliczności, które mają zostać udowodnione. Podmioty uprawnione mogą składać wnioski dowodowe przez cały okres postępowania przygotowawczego aż do jego zamknięcia, a następnie przed sądem pierwszej instancji aż do zamknięcia przewodu sądowego. Wniosek dowodowy może zostać uwzględniony i wtedy taki dowód zostaje przeprowadzony albo oddalony. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego nie podlega zaskarżeniu. Oddalenie wniosku dowodowego nie wyklucza późniejszego przeprowadzenia wnioskowanego dowodu, nawet jeżeli nie ujawniły się nowe okoliczności.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku dowodowego - Dokument PDF


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE MIEJSCA POBYTU

Zgodnie z zasadą koncentracji postępowanie karne powinno toczyć się bez zbędnych przerw. Czynności dowodowe powinny być przeprowadzane bez zbędnej zwłoki. Z takich powodów strony postępowania karnego, które w jego toku zmieniają miejsce zamieszkania lub nie przebywają pod wskazanym przez siebie adresem są obowiązane poinformować o tym organ prowadzący postępowanie. Jeżeli strona nie dopełni tego obowiązku pismo wysłane pod poprzednio podany adres uważa się za doręczone. Może to powodować poważne konsekwencje dla strony. (np. na pokrzywdzonego, który nie stawili się na wezwanie organu procesowego wysłane pod poprzedni adres może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 10 000 złotych, natomiast wobec podejrzanego może zostać wydany nakaz doprowadzenia przez Policję).

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego zawiadomienia o zmianie miejsca pobytu - Dokument PDF


WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA COFNIĘCIE WNIOSKU O ŚCIGANIE

W prawie karnym istnieje grupa przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego. Do tej grupy zaliczyć należy m. in.: zgwałcenie, groźby karalne, wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, który jest zdolny wyrazić taką zgodę. Wniosek zgodę na cofnięcie wniosku o ściganie o ściganie może zostać cofnięty przez osobę, która go złożyła, w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Niedopuszczalne jest cofnięcie wniosku w przypadku przestępstwa zgwałcenia. Ponowne złożenie wniosku o ściganie jest niedopuszczalne. Uwzględnienie wniosku o wyrażenie zgody na cofnięcie wniosku o ściganie powoduje wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o wyrażenie zgody na cofnięcie wniosku o ściganie - Dokument PDF Dokument MS Word


ZAŻALENIE NA ODMOWĘ UDOSTĘPNIENIA AKT ŚLEDZTWA

Prawo do przeglądania akt sprawy na etapie postępowania przygotowawczego przysługuje, stronom (pokrzywdzonemu i podejrzanemu) oraz obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym stron za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Te same podmioty mają prawo do sporządzania odpisów i odpłatnych kserokopii z akt sprawy. Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym stronom przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego. W zażaleniu należy wykazać, że przyczyna odmowy udostępnienia akt nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach sprawy.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego zażalenia na odmowę udostępnienia akt śledztwa - Dokument PDF


WNIOSEK O ORZECZENIE OBOWIĄZKU NAPRAWIENIA SZKODY W TRYBIE ART. 46 KODEKSU KARNEGO

Obowiązek naprawienia szkody jest środkiem karnym o charakterze majątkowym. Realizuje kompensacyjną funkcję prawa karnego. Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody mogą złożyć pokrzywdzony lub prokurator. Można złożyć do czasu zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub ustnie do protokołu przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka. Warunkiem orzeczenia tego środka karnego jest skazanie sprawcy przestępstwa przez sąd. W razie orzeczenia tego obowiązku sąd z urzędu i bez pobierania opłat przesyła tytuł egzekucyjny pokrzywdzonemu lub innej osobie uprawnionej. Sąd w wyroku nie określa terminu wykonania obowiązku, a osoba skazana jest zobowiązana do jego realizacji niezwłocznie. Do roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej przestępstwem nie stosuje się przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczeń.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody - Dokument PDF