Wszystkich wpisów 1622. Aktualnie przeglądzasz wpisy nr 961 - 976. Dodaj swój wpis

Zadaj pytanie

Pomiń formularz i przejdź do przeglądania wpisów

Dodaj swój wpis

Pragniemy przypomnieć, że Redakcja nie ma wpływu na treść decyzji procesowych, które podejmowane są wyłącznie przez uprawnione do tego osoby i w trybie określonym przez przepisy kodeksu postępowania karnego. Jest nam jednak niezwykle miło, że szukając rozwiązania swoich problemów życiowych zaglądacie czasem także na stronę internetową prokuratury. Niestety z powodów, o których wielokrotnie już wspominaliśmy na łamach Księgi Gości nie możemy zajmować stanowiska w konkretnych sprawach jakie przedstawiacie Państwo na łamach Naszej Księgi. Zapraszamy do odwiedzin i zamieszczania wpisów.

Wszystkich naszych Czytelników, którzy mają pytania z dziedziny prawa zapraszamy na dyskusyjne forum darmowych porad i pomocy prawnej Forum prawne oraz Forum prawników

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak doprowadzić do zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego (aresztu, dozoru Policji itp.) ?

Nick: Agnieszka
Data dodania: 2012-10-11 10:36:07

od lutego mój brat ma 2 razy w tygodniu dozór policyjny, już nie odbyły się 4 sprawy bo drugi podejrzany w tej sprawie gdzieś zaginął i nie wstawia się na sprawy. Czy w tej sytuacji brat może pisać do prokuratora z prośbą o odstąpienie od nadzoru . Do kogo się kierować z takim pismem i lepiej jak sami napiszemy czy adwokat który reprezentuje

 

Nick: Odp. dla Agnieszki
Data dodania: 2012-10-12 11:02:36

Osoba, w stosunku do której stosowane są środki zapobiegawcze, może w każdym czasie składać wnioski o ich zmianę lub uchylenie. Rzetelne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków wynikających z dozoru i stawiennictwo się na wszystkich wyznaczonych terminach, w tym na rozprawę może w konkretnej sytuacji przesądzić o uchyleniu dozoru. Decyzja należy jednak do organu prowadzącego postępowanie na danym etapie, który podejmie ją uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy. Jeżeli więc w sprawie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze wówczas adresatem wniosku jest prokurator prowadzący postępowanie, a jeżeli sprawa została już skierowana do sądu wraz z aktem oskarżenia, to wniosek kieruje się do sądu, który będzie rozpatrywał sprawę. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego nie jest skomplikowanym i sformalizowanym pismem procesowym. Może zostać prawidłowo sporządzony także przez samego podejrzanego. Jednocześnie informujemy, że wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego na przykładzie \"tymczasowego aresztowania\" znajduje się na naszej stronie w dziale \"Dla podejrzanego\" w zakładce \"Wzory pism\". Po odpowiednim przystosowaniu można go wykorzystać jako przykład także przy sporządzaniu wniosku o uchylenie dozoru Policji. (ml).

Co może być dowodem w postępowaniu karnym?

Nick: xyz
Data dodania: 2012-03-04 18:16:00

Jakie warunki musi spełniać dowód fonoskopijny, aby mógł być brany pod uwagę przez sąd? Czy nagranie, które jest kopią będzie brane pod uwagę? Co jeżeli jest tylko fragment nagrania, a nie całe nagranie?

 

Nick: Red. do xyz
Data dodania: 2012-03-06 09:18:34

odp. dla xyz - Niestety, nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce sądy mają obowiązek orzekać na zasadzie swobodnej oceny dowodów. Oznacza to, że każdy środek dowodowy, jeżeli tylko nie jest objęty wyraźnym zakazem wynikającym z przepisów procedury, powinien być dopuszczony jako dowód i może być wykorzystany do ustalenia stanu faktycznego, jako podstawy rozstrzygnięcia. Żaden przepis nie zakazuje - co należy podkreślić - przeprowadzenia dowodu fonoskopijnego. Siła przekonywania takiego dowodu może być jednak bardzo różna w zależności od rodzaju i jakości nagrania, a nawet celu, dla którego zostało wykonane. Nie bez znaczenia jest tu także zgodność lub brak zgodności treści nagrania z pozostałymi dowodami w sprawie. Każdy dowód podlega bowiem ocenie na tle całokształtu materiału dowodowego. Dlatego więc wg wszelkiego prawdopodobieństwa sąd nie przypisze winy oskarżonemu, którego prokurator oskarżył np. o handel ludźmi, a wyłącznym dowodem byłaby kopia nagrania, w dodatku fragmentaryczna, dokonanego przez specjalistów Policji czy innej służby w ramach operacji tzw. kontroli oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów [rozdz. 26 kodeksu postępowania karnego]. Taka dokumentacja powinna spełniać bowiem wysokie standardy jakościowe i procesowe. Zupełnie inaczej może wyglądać w przypadku nagrań sporządzonych przez pokrzywdzonego, który był ofiarą szantażu, nękania czy gróźb karalnych i który dokonał utrwalenia treści rozmowy przy pomocy telefonu komórkowego, a nagranie to przegrał następnie na taśmę magnetofonową czy płytę CD w celu udokumentowania prawdziwości swojego zawiadomienia o przestępstwie. Poza przytoczonymi tu uwagami pozostaje jeszcze obszerna i skomplikowana problematyka samej ekspertyzy fonoskopijnej, której przedstawienie w ramach wyznaczonych przez formułę Księgi Gości nie jest możliwe. [j.w.]

 

Nick: ola
Data dodania: 2012-10-09 18:31:59

Na stronie niebieskalinia.info można znaleźć taką informację: \"Należy pamiętać, że kaseta lub inny nośnik informacji z nagraniem awantury domowej nie stanowi dowodu i zgodnie z srt. 174 k.p.k. nie jest wskazane przez prokuratora w wykazie dowodów, a może mieć jedynie charakter informacyjny. Więcej o dowodach Dział V kodeksu postępowania karnego.\" Czy to prawda? Przecież wielokrotne wszczynianie awantur to znęcanie psychiczne, a to musi zostać przecież potwierdzone dowodami, np. w postaci nagrań.

 

Nick: Red. do Oli
Data dodania: 2012-10-10 12:02:37

Odp. dla Oli – Naszym zdaniem taka interpretacja przepisów "prawa dowodowego" jest niesłuszna. Kodeks postępowania karnego określa zarówno przesłanki oddalenia wniosku dowodowego (art. 170) jak również zawiera tzw. "zakazy dowodowe" jak np. zakaz przesłuchiwania duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. Jednak żaden z przepisów kpk nie zabrania przeprowadzania dowodu z nagrań. Oczywiście, dowód z takiego nagrania – podobnie jak każdy inny - podlega ocenie organu orzekającego w sprawie. O jego wartości w konkretnej sprawie decyduje przekonanie organu procesowe wynikające z zasad logicznego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. W razie niezrozumiałości wypowiedzi, podejrzenia zmanipulowania nagrania lub wątpliwości co do tożsamości osób, których głos został utrwalony na nośniku magnetycznym lub cyfrowym, zachodzi możliwość przeprowadzenia dowodu z opinii eksperta z zakresu fonoskopii. Jest to dział techniki kryminalistycznej zajmujący się badaniem dźwięków utrwalonych na różnego rodzaju nośnikach oraz samych nośników. W sytuacji typowego nagrania głosu ludzkiego ekspert jest w stanie potwierdzić autentyczność nagrania, dokonać rekonstrukcji zdarzenia oraz zidentyfikować źródło dźwięku. Nie ulega więc wątpliwości, że tzw. dowód fonoskopijny może stanowić dowód przestępstwa. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie w dziale "Ciekawie ... nie tylko o prawie" w publikacji „Fonoskopia” pod adresem: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=2851 , który należy skopiować i następnie wkleić do wyszukiwarki.

Czym kieruje się sąd wymierzając karę?

Nick: Kuba
Data dodania: 2012-09-24 21:54:44

Prawie 3 lata temu jedna Pani skierowała wobec mnie akt oskarżenia z art. 216kk, ja wniosłem wzajemny akt oskarżenia i oskarżyłem ją z 212kk. Oboje dostaliśmy wyroki w postaci grzywny. Ta Pani w ramach \"ja ci jeszcze pokażę\" złożyła na Policji ustną skargę znowu z art. 216kk. Czy w przypadku procesu sądowego i wyroku, Sąd będzie brał pod uwagę moją karalność i czy karalność tej Pani będzie miała tu znaczenie. Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 

Nick: Red. do Kuby
Data dodania: 2012-10-01 11:09:34

Odp. dla Kuby – Wymierzając karę sąd bierze pod uwagę przesłanki wymienione w art. 53§2 kk. Zgodnie z tym przepisem „Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.” Zatem wcześniejsza karalność będzie brana pod uwagę przez sąd, ale tylko pod warunkiem, że zostanie Pan uznany przez sąd za winnego zarzucanego mu czynu. Wcześniejsza karalność tej Pani nie ma tu bezpośredniego znaczenia. W postępowaniu przed sądem może Pan w ramach obrony wskazywać, że przyczyną skierowania prywatnego aktu oskarżenia jest istniejący między wami konflikt. Może Pan też wykazywać, że przyczyną zniewagi było „wyzywające zachowanie się” pokrzywdzonej. Jeżeli sąd podzieli Pana pogląd na ten temat to na podstawie art. 216§3 może odstąpić od wymierzenia kary. To tyle od strony prawnej. Uważamy jednak, że najlepszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest kompromis, pojednanie i wygaszenie konfliktu, bowiem zapewnia spokój i prawidłowe relacje z innymi ludźmi. (ml)

Prokurator odmówił wszczęcia (umorzył) postępowanie. Co może zrobić pokrzywdzony?

Nick: romanek
Data dodania: 2012-09-18 17:35:40

Witam serdecznie, pozdrawiając gratuluję jednocześnie pomysłu z tą stronką. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na takie pytania: czy istnieją i jakie są dalsze prawne możliwości dla obywatela, po odmowie przez prokuraturę rejonową wszczęcia dochodzenia na złożone pisemne zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. Serdecznie dziękuję.

 

Nick: Red. do Romanka
Data dodania: 2012-09-19 09:21:15

Odp. dla Romanka - Za miłe słowa pod adresem naszej strony bardzo dziękujemy. Odpowiedź na Pana pytanie zależy od tego, kto takie zawiadomienie złożył. Inny jest bowiem status osoby, która złożyła tzw. „obywatelskie” zawiadomienie o przestępstwie, nie będąc osobą pokrzywdzoną, a inny osoby, która złożyła zawiadomienie jako pokrzywdzony. W pierwszym przypadku nie przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Natomiast pokrzywdzony jest uprawniony do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa. Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy za pośrednictwem prokuratora, który wydał lub zatwierdził to postanowienie w terminie 7 dni od jego doręczenia. (ml).

Jestem ofiarą stalkingu. Co mogę zrobić?

Nick: dłużnik
Data dodania: 2012-08-15 16:59:23

Szanowni Państwo,nie z własnej winy \"wpadłem\' w szereg zobowiązań wobec kilku instytucjom bankowym.Po utracie pracy i kłopotach zdrowotnych \"dopadła\" mnie niemożność zarobkowania,a tym samym stracilem płynność finansową,w związku z czym mimo chęci zawarcia porozumienia z bankami nie doszło do pozytywnego załatwienia sprawy. Moje dane,wierzytelność zostały sprzedane firmom windykacyjnym.I zaczął się problem ,gdyż mimo pism z prośbą o polubowne załatwienie i rozłożenie na raty wierzytelności -odmowa.Zaczęły się telefoniczne nagonki z ich strony nawet po 21-ej.Mimo tego ze dzień wcześniej rozmawiałem telefonicznie z konsultantem/ką ,na drugi dzień kolejny telefon i kolejne rozpytywania i tłumaczenia itp.Trwa to już jakiś czas i mam serdecznie dosyć.Rozmowy są często niemiłe i naprowadzające na dany z góry założony skutek. Czy forma prowadzenia takiej \"nagonki telefonicznej \" nie ma znamion stalkingu?Co robic?Czlowiek nerwowo juz nie wytrzymuje.

 

Nick: Odp. dla dłużnika
Data dodania: 2012-08-23 20:03:11

Przestępstwo tzw. Stalkingu stypizowane jest w artykule 190a Kodeksu Karnego. Zgodnie z treścią tego przepisu "Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności dl lat 3." Z opisanej sytuacji trudno jest nam ocenić, czy zostały wypełnione znamiona przestępstwa. Mamy za mało danych. Nie ulega natomiast wątpliwości, że egzekucja należności również musi odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można przeprowadzić przeszukanie?

Nick: majka
Data dodania: 2012-07-03 21:54:34

Na jakiej podstawie policja może dokonać rewizji w mieszkaniu (w bloku)?

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-07-04 13:23:46

Odp. dla Majki – Przeszukanie przeprowadza się w celu wykrycia lub zatrzymania podejrzanego, oskarżonego lub skazanego albo w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, bądź podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Przeszukania określonej osoby lub miejsca dokonuje się wówczas, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że określona osoba posiada przedmioty, które w jego toku zamierza się znaleźć, albo też, że przedmioty te znajdują się w danym miejscu, pomieszczeniu, budynku. W przypadku przeszukania mającego na celu znalezienie rzeczy wzywa się osobę, u której ma być dokonane przeszukanie do dobrowolnego wydania tej rzeczy. Co do zasady zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego Policja dokonuje przeszukania na polecenie sądu lub prokuratora. Takie polecenie ma formę postanowienia, które okazuje się osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone. W praktyce dosyć często zdarzają się sytuacje niecierpiące zwłoki, czyli takie, w których oczekiwanie na wydanie postanowienia o przeszukaniu może skutkować ukryciem osoby, czy rzeczy. W takich przypadkach policjanci dokonujący przeszukania okazują legitymacje służbowe lub nakaz wydany przez kierownika jednostki policji, a następnie, już po dokonaniu przeszukania zwracają się o zatwierdzenie przeszukania. Na żądanie osoby, u której przeprowadzono przeszukanie na podstawie legitymacji lub nakazu należy doręczyć postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania. Zachęcamy Panią także do zapoznania się z publikacją „Przeszukanie”, która znajduje się na naszej stronie w dziale „Ciekawie … nie tylko o prawie”. (ml).

Kiedy wydaje się list gończy?

Nick: majka
Data dodania: 2012-06-27 13:48:01

Dziś już drugi raz nie odbyła się sprawa, ponieważ drugi oskarżony się nie wstawił. Jak długo mogą być sprawy przekładane i skoro tak, to dlaczego nie widnieje on na waszej stronie jako poszukiwany listem gończym???

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-06-28 09:51:26

Odp. dla Majki – Gospodarzem postępowania sądowego jest sąd. To od sądu zależy jakie środki podejmuje w celu realizacji zasady koncentracji postępowania karnego. Zgodnie z tą dyrektywą postępowanie karne powinno być prowadzone w sposób zapewniający szybkie i sprawne rozpoznanie sprawy, a jednocześnie gwarantujący wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Jednocześnie muszą być też przestrzegane prawa stron, co często niełatwo ze sobą pogodzić. Przepisy nie określają, jak długo powinno trwać postępowanie sądowe. W praktyce zależy to od stopnia skomplikowania sprawy, zdyscyplinowania wszystkich uczestników postępowania, organizacji pracy sądu, a niekiedy nawet warunków lokalowych. Jedynym prawnie wiążącym terminem jest tutaj termin przedawnienia karalności przestępstwa. Nie znamy przyczyn odraczania rozprawy. Usprawiedliwione niestawiennictwo uczestnika, którego obecność jest konieczna może stanowić przesłankę odroczenia. Jeżeli oskarżony nie jest on poszukiwany przez sąd listem gończym pomimo nie stawiania się na rozprawach, to być może przedstawił on sądowi stosowne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że nie może on brać udziału w rozprawie z uwagi na stan zdrowia. Możliwe też, że nie został skutecznie powiadomiony przez sąd o terminie rozprawy lub o obowiązkowej obecności. To najczęstsze powody odraczania rozpraw z przyczyn niezależnych od oskarżonego. Jednak nie znając akt sprawy nie możemy wypowiadać się na ten temat. O tym, czy informacja o poszukiwaniu osoby listem gończym trafia na naszą stronę decyduje treść listu gończego, w którym jego autor określa sposób jego rozpowszechniania, np. poprzez publikację na naszej stronie. (ml).

 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie o alimenty

Nick: ojciec
Data dodania: 2012-05-16 01:00:12

Szanowni Państwo,czy przedłożenie wyroku sądowego nakazującego płacenie alimentów do dnia (...),gdzie alimenty wpływały na konto jednakże z kilkudniowym opóźnieniem,było aż takim argumentem do przedstawienia sytuacji u komornika?Komornik został poinformowany o niepłaceniu w ogóle alimentów-co nie jest prawdą.Wg mnie został wprowadzony celowo w błąd przez byłą partnerkę.Domniemywam, że zostało popełnione przestępstwo przed urzędnikiem państwowym przez świadome wprowadzenie w błąd urzędnika poprzez zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy, które polega na świadomym składaniu zeznań nieprawdziwych lub też zaniechania polegającego na świadomym zatajeniu okoliczności stwierdzających prawdę. Jak ma się do powyższego art. 233§ 1 KK?A może są inne paragrafy regulujące powyższy przypadek? Serdecznie dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie.

 

Nick: Red. do ojca
Data dodania: 2012-05-21 09:05:19

Odp. dla ojca – W działaniach Pana byłej partnerki nie dopatrujemy się działań wyczerpujących znamiona przestępstwa. Każdy wierzyciel, po spełnieniu wymogów określonych w kodeksie postępowania cywilnego, ma prawo dochodzić swoich roszczeń z pomocą komornika. Przede wszystkim musi posiadać tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego ma prawo żądać od uczestników tego postępowania złożenia wyjaśnień. Jednakże złożenie nieprawdziwych wyjaśnień w toku postępowania egzekucyjnego co jak Pan przypuszcza miało miejsce w opisanym przypadku, zgodnie z art. 762 § 5 kpc stanowi przestępstwo tylko w stosunku do osób uczestniczących w tym postępowaniu w charakterze służbowym. „Zwykli” uczestnicy postępowania za złożenie świadomie fałszywych wyjaśnień w postępowaniu egzekucyjnym mogą zostać ukarani przez komornika grzywną, której wysokość w chwili obecnej wynosi maksymalnie 2000 złotych. Nie popełniają jednak przestępstwa. Komornik nie ma prawa do odbierania od uczestników postępowania egzekucyjnego wyjaśnień pod rygorem odpowiedzialności karnej. W naszym przekonaniu art. 762 kpc wyłącza stosowanie art.233 kk w stosunku do wszystkich osób, które w toku postępowania egzekucyjnego nie wykonują czynności służbowych. (ml)

 

Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-06 14:50:54

Czy jak wierzyciel w sprawie o alimenty mogę samemu skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty? Jak dowieść przed sądem - w sprawie o podwyżkę alimentów - jako dowód, że ojciec nie płacił, iż pismo, które wysłałem zawierało treść wzywająca do zapłaty? Może lepiej wysłać takie pismo przez profesjonalnego pełnomocnika?Dziękuję za odp.

 

Nick: Odp. dla Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-10 10:37:52

Oczywiście, że tak - wierzyciel sam kieruje wezwanie do zapłaty. Co to znaczy wysłać pismo przez "profesjonalnego pełnomocnika". Poczta, ale także inne firmy zajmują się "profesjonalnie" doręczaniem przesyłek. Nie ma więc potrzeby wyszukiwania specjalnego gońca. Wezwanie można wysłać pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub nawet "tylko" listem poleconym. Udowodnienie braku wpłat jest banalnie proste - wystarczy złożyć zeznania, z których wynikać będzie, że zobowiązany nie łoży na utrzymanie. Strona przeciwna, jeżeli będzie mogła, będzie musiała udowodnić, iż z obowiązku alimentacyjnego wywiązuje się. W tym wypadku to na dłużniku będzie ciążył obowiązek dowodowy udowodnienia stawianej tezy należytego wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego np. poprzez przedstawienie przelewu, pokwitowania. (ASt.)

Jak złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestęptwa?

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Zostałem oszukany. Co mogę zrobić?

 

·  Nick: Karolina

Data dodania: 2012-04-11 11:30:25

jestem bezradna.myślę że trafiłam na oszusta i jest mi wstyd że byłam tak naiwna. poznałam mężczyznę któremu zaufałam ponieważ zrobił wszystko żeby tak było. pożyczyłam pieniądze które dałam do ręki bez żadnych świadków czy jestem w stanie odzyskać?

 

·  Nick: Odp. dla: Karolina

Data dodania: 2012-04-16 11:36:27

Oczywiście, że tak, ale ... Tych ale jest kilka. Po pierwsze należy zauważyć, że dowody możemy w procesie cywilnym i karnym podzielić na bezpośrednie (np. umowa pożyczki) lub pośrednie (np. wyciąg bankowy, świadkowie ze słyszenia). Nieliczne czynności prawne muszą mieć zachowaną formę szczególną dla jej ważności (np. akt notarialny dla przeniesienia własności nieruchomości) lub dla celów dowodowych. W myśl art. 720 § 2 Kodeksu Cywilnego umowa pożyczki, której wartość przekracza pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Sąd jednak ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Możliwe jest zatem wykazanie w Pani przypadku faktu przekazania pieniędzy innymi dowodami. Pamiętać jednak trzeba, ze ciężar udowodnienia określonych tez dowodowych spoczywa na powodzie. Po drugie należy zacząć od pisemnego wezwania do zwrotu przekazanych pieniędzy przed ewentualnym wytoczeniem powództwa cywilnego przed sądem. Jeżeli chodzi o oszustwo , to jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Wówczas policja i prokurator będą poszukiwać dowodów m.in. wykorzystując treść złożonych przez Panią zeznań. Przestępstwo oszustwa zaistnieje wówczas, gdy sprawca celowo wprowadził Panią w błąd co do zamiaru zwrotu pożyczanych pieniędzy, a w rzeczywistości takiego zamiaru nie miał. W kryminalistyce są znane przypadki osób, które - jak Pani pisze naiwnie - wykorzystują zaufanie do ich okradania. Niektórzy stali się nawet bohaterami filmów (słynny Tulipan) i dlatego warto w takim wypadku zawiadomienie złożyć. (ASt)

 

Wziąłem pożyczkę (chwilówkę) z oprocentowaniem kilku tysięcy procent w skali roku. Co mogę zrobić?

Nick: czytelnik

Data dodania: 2012-11-23 12:41:47

Witam, Przesyłam dwie umowy podpisane z kredytami [...] przez zielonogórzanina. W obu figurują na dole astronomiczne liczby odsetek: 5 492, 56 proc - jako rzeczywiste stopy procentowe. Mam pytania: Co powinien teraz zrobić pan […] ? Podpisał umowę, nie przeczytał jej dokładnie i teraz kwota mu rośnie. Czy powinien złożyć doniesienie do prokuratury? Czy ta umowa podchodzi pod lichwiarstwo?

 

Nick: Red. do czytelnika

Data dodania: 2012-11-23 12:44:13

Odp. dla czytelnika – W zakresie zobowiązań w prawie cywilnym obowiązuje fundamentalna zasada swobody umów. Oznacza ona, że, w zasadzie, strony dowolnej umowy mogą jej treść ukształtować w sposób dowolny. Wolność w tym zakresie jest jednak limitowana przez niektóre dalsze przepisy kodeksu cywilnego. Podstawowym przepisem, który pozwala stronie umowy na dostosowanie świadczenia do wysokości dającej się akceptować jest art. 388 § 1 kc., zgodnie z którym „Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując […] niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.” Z przypadkiem takiego właśnie niedoświadczenia mamy zapewne do czynienia w tej sytuacji. Nie sposób sobie wyobrazić, że jakakolwiek osoba działająca z pełnym rozeznaniem zawarłaby umowę pożyczki, w której zgadza się na oprocentowanie 8528,09% (!) w skali roku. W tej sytuacji pożyczkobiorca w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do firmy udzielającej pożyczki z pismem zawierającym żądanie odpowiedniego zmniejszenia świadczenia należnego jej z tytułu udzielenia pożyczki. Gdyby to okazało się nieskuteczne wówczas może wystąpić do sądu o unieważnienie tej umowy. W celu podjęcia odpowiednich kroków prawnych istnieje możliwość zwrócenia się do rzecznika konsumentów, który może wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach o ochronę konsumentów. Na marginesie należy zaznaczyć, że wysokość stopy lombardowej NBP to obecnie 6% w skali roku, a zgodnie z art. 359 § 21 kc maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (czyli 24 %), jednakże z uwagi na wspomnianą na początku swobodę umów strony czynności prawnej mogą ustalić inną wysokość tych odsetek. Należy także przypomnieć o wydawałoby się oczywistej kwestii, że zawierając jakąkolwiek umowę przed jej podpisaniem należy ją dokładnie przeczytać, czy że nie należy jej zawierać pod presją czasu, gdy do domu przyszedł np. przedstawiciel firmy pożyczkowej, który twierdzi, że już jest spóźniony, a to co daje do podpisu to standardowa umowa. Odnosząc się natomiast do kwestii lichwiarstwa to pojęcie to funkcjonuje obecnie jedynie w świadomości społecznej, nie jest natomiast regulowane ani w prawie cywilnym, ani tym bardziej w prawie karnym. Zawarcie takiej umowy nie stanowi przestępstwa, jeżeli żadna ze stron nie zmuszała drugiej do jej zawarcia. (ml).


Jeżeli chcesz się wpisać do naszej Księgi Gości lub zadać pytanie - napisz tutaj:

Przepisz tekst z obrazka:
(przy wpisywaniu ciągu znaków wielkość liter nie ma znaczenia)

CAPTCHA Image

Nieczytelne? Zmień tekst


Problem z wpisaniem do KG??
Napisz maila bezpośrednio na adres Redakcji: redakcja@zielona-gora.po.gov.pl

 • Nick: zaskoczony

  Data dodania: 2008-10-03 16:22:48

  Serdecznie dziękuję za wyjaśnienia. W moim wypadku strona ta spełniła swoją zaszczytną rolę jej twórców. Dodam tylko, że oficjalnie zawiadomiłem już na piśmie prokuraturę po wcześniejszej rozmowie z p. prokurator.

 • Nick: Red. do świadka

  Data dodania: 2008-10-03 13:12:06

  Odp. dla świadka - Oznaczenia literowe spraw prowadzonych w prokuraturze reguluje Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. § 58 tego zarządzenia stanowi, że repertorium "Ds" - dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora. Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań, a § 72 przewiduje, że Sprawy rejestrowane w repertorium "Ds" oznacza się dodatkowo symbolami "S", Sp, "Dw", "D" albo "P". Symbol Sp oznacza śledztwo powierzone przez prokuratora do prowadzenia Policji lub innemu organowi uprawnionemu do prowadzenia tego postępowania. Przepisy postępowania karnego przewidują, że „prokurator może zastrzec do osobistego wykonania jakąkolwiek czynność śledztwa”. Należy pamiętać, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznanie. Aby ustalić konkretny powód przesłuchania może Pani skontaktować się z sekretariatem prokuratury i podając sygnaturę i numer sprawy ustalić, który prokurator prowadzi lub nadzoruje postępowanie, a następnie w rozmowie z prokuratorem uzyskać informację o przyczynach przesłuchania. Proszę jednak pamiętać, że do czasu rozpoczęcia czynności przesłuchania prokurator nie ma obowiązku udzielenia takiej informacji. Odmowa może wynikać z respektu dla tajemnicy śledztwa albo zostać podyktowana taktycznymi założeniami organizacji tej czynności dowodowej. (ml).

 • Nick: świadek

  Data dodania: 2008-10-03 00:48:09

  otrzymałam wezwanie z Prokuratury Rejonowej, sprawa zaczyna się Ds. i kończy Sp, mam być przesłuchana jako świadek, z jakiego powodu mogę być wzywana i czy tego nie powinna wykonywać Policja. Za odpowiedz dziękuję.

 • Nick: Red. do zaskoczonego

  Data dodania: 2008-10-02 21:37:09

  Odp. dla zaskoczony - Przede wszystkim dziękujemy za życzliwe słowa pod naszym adresem. Jednak udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na Pana pytania na łamach Naszej Strony nie jest możliwe i wykracza poza jej cele. Możemy jedynie stwierdzić, że fałszywe, a więc świadomie nieprawdziwe, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnienie czynu zabronionego jest przestępstwem. O ile więc fakt taki nastąpił, konieczne staje przeprowadzenie postępowania przygotowawczego. Jednak w celu jego wszczęcia należy w prokuraturze właściwej dla miejsca zdarzenia złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wiemy oczywiście, że zdarzają się sytuacje, gdy ktoś chcąc skłonić inną osobę do określonego zachowania powołuje się na „układy” w organach wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj bez trudu można ustalić nazwiska osób pełniących funkcje publicznie i powoływać się na rzekome znajomości. Zachowania takie często obliczone są na naiwność ofiar. Z kolei autorzy fałszywych doniesień liczą na bezkrytycyzm policjantów, prokuratorów i sądów. Proszę jednak pamiętać, że każde wniesienie oskarżenia wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, którego zadaniem jest m.in. ustalenie, czy rzeczywiście zostało popełnione przestępstwo. Zawsze obowiązuje zasada wysłuchania drugiej strony, a więc potencjalnego oskarżonego. Zawsze też ostatnie zdanie należy do sądu. To sąd i tylko sąd decyduje o przypisaniu winy, a w przypadku umorzenia śledztwa czy dochodzenia, tylko sąd ma prawo taką decyzję utrzymać w mocy lub ją uchylić. Faktyczne czy rzekome znajomości prokuratorów, nawet na najwyższych szczeblach, nie mają tu nic do rzeczy. Nie umiemy sobie wyobrazić sytuacji, że jakikolwiek sędzia kierowałby się w czasie wyrokowania względami na znajomości strony postępowania karnego. Dodajmy jeszcze, że prokurator nie wybiera sobie spraw do prowadzenia. Są mu one przydzielane przez jego przełożonych wg zasad określonych w podziale czynności. Nie trzeba już chyba dodawać, że „poczta pantoflowa” nie jest miarodajnym źródłem informacji. (ml).

 • Nick: młody student

  Data dodania: 2008-10-01 11:58:22

  Slicznie dziękuję za wyjaśnienie. Napewno pomogła ta strona uniknąć wielu przyszłych kłopotów i perturbacji mojej osobie. Jesteście kooooool.

 • Nick: zaskoczony

  Data dodania: 2008-09-30 20:56:22

  Co w takiej sytuacji należy uczynić skoro osoba, która wcześniej zaoferowała współpracę gospodarczą, roztaczała daleko idące plany, zaoferowała milionową prowizję,udzieliła pisemnego pełnomocnictwa na czas realizacji tematu następnie zażądała spełnienia jej wszystkich warunków w przedstawianej umowie, strasząc zawiadomieniem prokuratury w razie odmowy (powołując się przy tym na wysoko postawione koneksje-strach nawet pisać). A kiedy odmówiłem osoba ta, oskarża mnie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która chce dokonać wielomilionowego oszustwa finansowego by następnie uciec zagranicę (czyli ja). Jakby tego było mało to jeszcze oskarża on o działania przestępcze jako zamach w celu utraty jego zdrowia i rodziny. To nie mój wymysł, ale coś co przekracza moje wszelkie wyobrażenie. Informacje o tym otrzymałem od osób trzecich, a że jest zawiadomienie w prokuraturze pocztą elektroniczną jako jpg. z czerwoną pieczątką i adresem i nr tel. prokuratury, z datą wpisaną ręcznie(chyba powinno być inaczej z tą pieczątką, brak jest napisu kopia). Mam cichutką nadzieję, że prokuratura obejmie na tak wspaniale przygotowanej stronie to wszystko wnikliym spojrzeniem i wysoce fachową znajomością takich tematów. Pozdrawiam.

 • Nick: Red. do młody student

  Data dodania: 2008-09-30 08:15:44

  Odp. dla młody student - Niestety nie mamy dla Pana dobrych informacji. Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, która reguluje najem lokali komunalnych, nie przewidują takiej możliwości, aby pełnoletni zstępny najemców lokalu komunalnego wstępował w ich prawa w przypadku opuszczenia przez nich takiego lokalu. Oprócz tego zgodnie z art. 18 powołanej wyżej ustawy osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie, które odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. (ml).

 • Nick: podatnik

  Data dodania: 2008-09-29 10:16:37

  Chciałbym zadać pytanie dotyczące środków unijnych? A mianowicie opiszę następującą sytuację - firma uruchamia inwestycję i w związku z tym kupuje urządzenie podpisując na to urządzenie umowę, następnie po pewnym czasie pojawia się możliwość włączenia tego urządzenia do projektu inwestycyjnego w ramach SPO-WKP. Z tego powodu pierwotną umowę na to urządzenie firma usuwa i podmienia na inną (inne nieważne urządzenie) z której formalnie się wycofuje co umożliwia wycofanie przelewu zaliczki które zostały dokonane oraz tak samo zostają wycofane odpowiednie faktury podmienione na nowe faktury i faktury korygujące. Działa to na zasadzie porozumienia sprzedawcy i kupującego. Na to urządzenie podpisywana jest następnie nowa umowa z datą, która jest odpowiednia dla złożonego projektu inwestycyjnego i zostaje przelana z powrotem zaliczka a później podpisana umowa leasingowa. W związku z tym mam pytanie czy takie postępowanie ma znamiona przestępstwa czy jest to dopuszczalne jeśli chodzi o ubieganie się o dofinansowanie. Wg informacji ze strony PARP tylko płatności realizowane po dniu złożenia wniosku są kwalifikowane do wsparcia.

 • Nick: Młody student

  Data dodania: 2008-09-28 12:43:01

  Moi rodzice wyjechali do Angli na stałe. Pozostałem w mieszkaniu, którego rodzice byli najemcami. Czynsz (komunalny) opłacili do końca roku. Jestem osobą pełnoletnią. Czy zgodnie z prawem mogę zajmować ten lokal. Jestem zameldowany na stałe w tym lokalu. Dziekuję za pomoc i za pomysł wyjścia nam na przeciw.

 • Nick: Red. do Magdaleny

  Data dodania: 2008-09-26 22:09:01

  Odp. dla Magdaleny - Przede wszystkim, przepisy prawa karnego procesowego nie zakreślają konkretnej - nieprzekraczalnej granicy okresu stosowania tymczasowego aresztowania. Ze względu jednakże na charakter tego środka już sama dopuszczalność jego zastosowania oraz możliwość późniejszego przedłużenia okresu jego trwania, podlega licznym i bardzo rygorystycznym obwarowaniom prawnym. Sąd orzekając o tymczasowym aresztowaniu, czy o przedłużeniu okresu jego trwania na dalszy czas oznaczony, każdorazowo bada istnienie przesłanek, zarówno pozytywnych jak i negatywnych dla jego stosowania. Orzeczenie sądu w tym przedmiocie jest oczywiście zaskarżalne, a więc podlega kontroli sądu wyższej instancji. Wspomnieć należy, iż przesłankami stosowania tymczasowego aresztowania są: obawa ucieczki lub ukrywania się podejrzanego/oskarżonego, obawa matactwa, a także, co szczególnie istotne na gruncie wskazanej przez Panią kwalifikacji prawnej – zbrodni zbiorowego zgwałcenia, grożąca podejrzanemu/oskarżonemu surowa kara. Tymczasowe aresztowanie może wyjątkowo nastąpić także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. Przedłużenie zaś aresztu trwającego powyżej 12 miesięcy uzasadniać mogą tylko okoliczności związane z zawieszeniem postępowania karnego, czynnościami zmierzającymi do ustalenia lub potwierdzenia tożsamości oskarżonego, przedłużającą się obserwacją psychiatryczną oskarżonego, przedłużającym się opracowywaniem opinii biegłego, wykonywaniem czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza granicami kraju, a także celowym przewlekaniem postępowania przez oskarżonego, oraz również, wyłącznie na gruncie postępowania sądowego, inne istotne przeszkody, których usunięcie było niemożliwe. Co do natomiast pozostałych, nakreślonych przez Panią wątpliwości, to wskazać jedynie można, iż karalność podanego przez Panią przestępstwa (z art. 197 § 3 k.k.) nie uległa przedawnieniu Przepisy kodeksu postępowania karnego zawierają zaś cały szereg instrumentów prawnych mających na celu spowodowanie stawiennictwa i złożenia zeznań przez świadka, począwszy od nałożenia nań kary pieniężnej w wysokości do 10 000 zł, poprzez zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, skończywszy nawet na karze aresztu do 30 dni. W określonych przez ustawodawcę przypadkach (np. przebywania za granicą, niemożliwości doręczenia wezwania, odmowy złożenia zeznań) dopuszczalnym jest odczytacie w toku przewodu sądowego zeznań złożonych przez świadka np. w postępowaniu przygotowawczym. Ocena natomiast o sprawstwie i winie oskarżonego należy tylko i wyłącznie do kompetencji rozpoznającego sprawę, niezawisłego sądu, który rzetelnej analizie podda całokształt zebranego w toku postępowania materiału dowodowego. Nie można zapomnieć, iż w zgodzie z zasadą in dubio pro reo wszelkie nie dające się usunąć wątpliwości zostaną rozstrzygnięte na korzyść oskarżonego. Słuszność zaś zapadłego orzeczenia może zostać poddana pod ocenę sądu II instancji - w wyniku wniesienia apelacji. [R.G.]

 • Nick: Tomek z Witosa

  Data dodania: 2008-09-25 22:43:34

  Bardzo funkcjonalna strona, praktyczne informacje i interesujący dział: \"Ciekawie... nie tylko o prawie\". Gratuluję pomysłu, konsekwencji i uporu w działaniu.

 • Nick: Red. do Benia

  Data dodania: 2008-09-25 08:06:23

  Odp. dla Benio – Ogólne zasady formułowania są określone w 39 rozdziale Kodeksu Postępowania Karnego (art. 331 – 335). Zgodnie z tymi przepisami prokurator sporządza akt oskarżenia w terminie do 14 dni od daty zamknięcia śledztwa, a 7 dni – jeżeli podejrzany jest aresztowany. Akt oskarżenia powinien zawierać: imię i nazwisko oraz inne dane oskarżonego, dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody; wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach recydywy, kwalifikację prawną czynów zarzuconych oskarżonemu, wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a także uzasadnienie. W uzasadnieniu przytacza się fakty i dowody, na których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśnia podstawę prawną oskarżenia i omawia okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swej obronie. Jeżeli akt oskarżenia sporządza Policja może on nie zawierać uzasadnienia (i najczęściej nie zawiera). Akt oskarżenia powinien także zawierać listę osób, których wezwania żąda oskarżyciel, a także wykaz innych dowodów, których przeprowadzenia na rozprawie głównej domaga się oskarżyciel. Oprócz tego oskarżyciel dołącza do wiadomości sądu listę ujawnionych osób pokrzywdzonych z podaniem ich adresów, a także adresy innych osób, których wezwania na rozprawę domaga się oskarżyciel. Dalsze reguły konstruowania aktu oskarżenia aktu oskarżenia zawiera Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Ramy tego forum nie pozwalają niestety na ich szczegółowe przytaczanie. Z treścią tych przepisów czytelnik może zapoznać się na naszej stronie - Kodeksu postępowania karnego znajduje się pod adresem http://www.lex.com.pl/kodeksy/?akt=97.89.555.htm, a Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w dziale Prawo o prokuraturze. (ml).

 • Nick: Benio

  Data dodania: 2008-09-22 21:37:17

  Pozdrawiam. Czy jest jakaś zasada w jaki sposób prokurator kompletuje akt oskarżenia tzn. sposób układania pism, dowodów, protokołów itp. Dziękuje za odpowiedź.

 • Nick: Magdalena

  Data dodania: 2008-09-20 19:21:34

  Mam takie pytanie Jak dlugo moze sad przedluzac areszt tymczasowy w sprawie z art197-3 jezeli juz minelo 20 miesiecy a pokrzydzona nie stawia sie na wezwania swiadkowie ci co zeznawali nic nie wiedza o udziale oskarzonego i sad jest w posiadanie trzech protokolow zeznakn swiadka pokzywdzonej lecz przy pierwszym zeznaniu nie wymienia oskarzonego w drugim o udziale oskarzonego sobie przypomina no i w trzecim zlozonym juz w sadzie terz opowiada cale zajscie bylo to 12 lat temu wspoloskarzeni juz po odbyciu wyroku nie stawiaja sie na wezwania, pokrzywdzona wyraznie terz odmawia zeznan a oskarzony nie przyznaje sie nie ma terz dowodow rzeczowych.Bardzo prosze o odpowiedz. Cala sprawa opiera sie na zeznaniach zlozonych 12 lat temu czy sad je poprostu odczyta po mimo ze nikt teraz nie byl w stanie potwierdzic tego zajscia z udzialem oskarzonego.

 • Nick: Red. do foolunion

  Data dodania: 2008-09-19 08:39:43

  Odp. dla foolunion - Każda osoba, która informuje o popełnieniu przestępstwa może złożyć zawiadomienie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. W przypadku, gdy dysponuje Pan dowodami, które zamierza dołączyć do zawiadomienia, najlepiej udać się osobiście do najbliższej prokuratury i złożyć takie zawiadomienie ustnie. Dobrze byłoby, zwłaszcza w sprawie bardziej złożonej, wcześniej umówić się z właściwym do prowadzenia sprawy prokuratorem z uwagi na konieczność zarezerwowania przez niego koniecznego czasu. W toku przesłuchania, a jeszcze lepiej przed jego rozpoczęciem, można poinformować prokuratora o posiadanych dowodach i ustalić, które z nich są przydatne dla postępowania, a także, czy na tym etapie – sprawdzania informacji zawartych w zawiadomieniu – potrzebne są oryginały dokumentów, czy też wystarczą ich kserokopie. Stanowisko prokuratora z pewnością będzie w tej sprawie najbardziej miarodajne. O ile, z jakiegokolwiek powodu taki wariant załatwienia sprawy byłby niemożliwy, proponujemy w pisemnym zawiadomieniu wyraźnie wskazać, że ponumerowane załączniki są kopiami czy też wydrukami z nośnika elektronicznego, stanowią dowody przestępstwa opisanego w zawiadomieniu i w razie potrzeby, na żądanie prokuratora, zostaną dostarczone ich oryginalne egzemplarze lub nośniki. Na żądanie zawiadamiającego, prokurator lub inna wskazana przez niego osoba, wyda stosowne pokwitowanie przyjęcia dokumentów stanowiących dowody przestępstwa. (ml)