Wszystkich wpisów 1762. Aktualnie przeglądzasz wpisy nr 961 - 976. Dodaj swój wpis

Zadaj pytanie

Pomiń formularz i przejdź do przeglądania wpisów

Dodaj swój wpis

Pragniemy przypomnieć, że Redakcja nie ma wpływu na treść decyzji procesowych, które podejmowane są wyłącznie przez uprawnione do tego osoby i w trybie określonym przez przepisy kodeksu postępowania karnego. Jest nam jednak niezwykle miło, że szukając rozwiązania swoich problemów życiowych zaglądacie czasem także na stronę internetową prokuratury. Niestety z powodów, o których wielokrotnie już wspominaliśmy na łamach Księgi Gości nie możemy zajmować stanowiska w konkretnych sprawach jakie przedstawiacie Państwo na łamach Naszej Księgi. Zapraszamy do odwiedzin i zamieszczania wpisów.

Wszystkich naszych Czytelników, którzy mają pytania z dziedziny prawa zapraszamy na dyskusyjne forum darmowych porad i pomocy prawnej Forum prawne oraz Forum prawników

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak doprowadzić do zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego (aresztu, dozoru Policji itp.) ?

Nick: Agnieszka
Data dodania: 2012-10-11 10:36:07

od lutego mój brat ma 2 razy w tygodniu dozór policyjny, już nie odbyły się 4 sprawy bo drugi podejrzany w tej sprawie gdzieś zaginął i nie wstawia się na sprawy. Czy w tej sytuacji brat może pisać do prokuratora z prośbą o odstąpienie od nadzoru . Do kogo się kierować z takim pismem i lepiej jak sami napiszemy czy adwokat który reprezentuje

 

Nick: Odp. dla Agnieszki
Data dodania: 2012-10-12 11:02:36

Osoba, w stosunku do której stosowane są środki zapobiegawcze, może w każdym czasie składać wnioski o ich zmianę lub uchylenie. Rzetelne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków wynikających z dozoru i stawiennictwo się na wszystkich wyznaczonych terminach, w tym na rozprawę może w konkretnej sytuacji przesądzić o uchyleniu dozoru. Decyzja należy jednak do organu prowadzącego postępowanie na danym etapie, który podejmie ją uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy. Jeżeli więc w sprawie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze wówczas adresatem wniosku jest prokurator prowadzący postępowanie, a jeżeli sprawa została już skierowana do sądu wraz z aktem oskarżenia, to wniosek kieruje się do sądu, który będzie rozpatrywał sprawę. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego nie jest skomplikowanym i sformalizowanym pismem procesowym. Może zostać prawidłowo sporządzony także przez samego podejrzanego. Jednocześnie informujemy, że wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego na przykładzie \"tymczasowego aresztowania\" znajduje się na naszej stronie w dziale \"Dla podejrzanego\" w zakładce \"Wzory pism\". Po odpowiednim przystosowaniu można go wykorzystać jako przykład także przy sporządzaniu wniosku o uchylenie dozoru Policji. (ml).

Co może być dowodem w postępowaniu karnym?

Nick: xyz
Data dodania: 2012-03-04 18:16:00

Jakie warunki musi spełniać dowód fonoskopijny, aby mógł być brany pod uwagę przez sąd? Czy nagranie, które jest kopią będzie brane pod uwagę? Co jeżeli jest tylko fragment nagrania, a nie całe nagranie?

 

Nick: Red. do xyz
Data dodania: 2012-03-06 09:18:34

odp. dla xyz - Niestety, nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce sądy mają obowiązek orzekać na zasadzie swobodnej oceny dowodów. Oznacza to, że każdy środek dowodowy, jeżeli tylko nie jest objęty wyraźnym zakazem wynikającym z przepisów procedury, powinien być dopuszczony jako dowód i może być wykorzystany do ustalenia stanu faktycznego, jako podstawy rozstrzygnięcia. Żaden przepis nie zakazuje - co należy podkreślić - przeprowadzenia dowodu fonoskopijnego. Siła przekonywania takiego dowodu może być jednak bardzo różna w zależności od rodzaju i jakości nagrania, a nawet celu, dla którego zostało wykonane. Nie bez znaczenia jest tu także zgodność lub brak zgodności treści nagrania z pozostałymi dowodami w sprawie. Każdy dowód podlega bowiem ocenie na tle całokształtu materiału dowodowego. Dlatego więc wg wszelkiego prawdopodobieństwa sąd nie przypisze winy oskarżonemu, którego prokurator oskarżył np. o handel ludźmi, a wyłącznym dowodem byłaby kopia nagrania, w dodatku fragmentaryczna, dokonanego przez specjalistów Policji czy innej służby w ramach operacji tzw. kontroli oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów [rozdz. 26 kodeksu postępowania karnego]. Taka dokumentacja powinna spełniać bowiem wysokie standardy jakościowe i procesowe. Zupełnie inaczej może wyglądać w przypadku nagrań sporządzonych przez pokrzywdzonego, który był ofiarą szantażu, nękania czy gróźb karalnych i który dokonał utrwalenia treści rozmowy przy pomocy telefonu komórkowego, a nagranie to przegrał następnie na taśmę magnetofonową czy płytę CD w celu udokumentowania prawdziwości swojego zawiadomienia o przestępstwie. Poza przytoczonymi tu uwagami pozostaje jeszcze obszerna i skomplikowana problematyka samej ekspertyzy fonoskopijnej, której przedstawienie w ramach wyznaczonych przez formułę Księgi Gości nie jest możliwe. [j.w.]

 

Nick: ola
Data dodania: 2012-10-09 18:31:59

Na stronie niebieskalinia.info można znaleźć taką informację: \"Należy pamiętać, że kaseta lub inny nośnik informacji z nagraniem awantury domowej nie stanowi dowodu i zgodnie z srt. 174 k.p.k. nie jest wskazane przez prokuratora w wykazie dowodów, a może mieć jedynie charakter informacyjny. Więcej o dowodach Dział V kodeksu postępowania karnego.\" Czy to prawda? Przecież wielokrotne wszczynianie awantur to znęcanie psychiczne, a to musi zostać przecież potwierdzone dowodami, np. w postaci nagrań.

 

Nick: Red. do Oli
Data dodania: 2012-10-10 12:02:37

Odp. dla Oli – Naszym zdaniem taka interpretacja przepisów "prawa dowodowego" jest niesłuszna. Kodeks postępowania karnego określa zarówno przesłanki oddalenia wniosku dowodowego (art. 170) jak również zawiera tzw. "zakazy dowodowe" jak np. zakaz przesłuchiwania duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. Jednak żaden z przepisów kpk nie zabrania przeprowadzania dowodu z nagrań. Oczywiście, dowód z takiego nagrania – podobnie jak każdy inny - podlega ocenie organu orzekającego w sprawie. O jego wartości w konkretnej sprawie decyduje przekonanie organu procesowe wynikające z zasad logicznego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. W razie niezrozumiałości wypowiedzi, podejrzenia zmanipulowania nagrania lub wątpliwości co do tożsamości osób, których głos został utrwalony na nośniku magnetycznym lub cyfrowym, zachodzi możliwość przeprowadzenia dowodu z opinii eksperta z zakresu fonoskopii. Jest to dział techniki kryminalistycznej zajmujący się badaniem dźwięków utrwalonych na różnego rodzaju nośnikach oraz samych nośników. W sytuacji typowego nagrania głosu ludzkiego ekspert jest w stanie potwierdzić autentyczność nagrania, dokonać rekonstrukcji zdarzenia oraz zidentyfikować źródło dźwięku. Nie ulega więc wątpliwości, że tzw. dowód fonoskopijny może stanowić dowód przestępstwa. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie w dziale "Ciekawie ... nie tylko o prawie" w publikacji „Fonoskopia” pod adresem: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=2851 , który należy skopiować i następnie wkleić do wyszukiwarki.

Czym kieruje się sąd wymierzając karę?

Nick: Kuba
Data dodania: 2012-09-24 21:54:44

Prawie 3 lata temu jedna Pani skierowała wobec mnie akt oskarżenia z art. 216kk, ja wniosłem wzajemny akt oskarżenia i oskarżyłem ją z 212kk. Oboje dostaliśmy wyroki w postaci grzywny. Ta Pani w ramach \"ja ci jeszcze pokażę\" złożyła na Policji ustną skargę znowu z art. 216kk. Czy w przypadku procesu sądowego i wyroku, Sąd będzie brał pod uwagę moją karalność i czy karalność tej Pani będzie miała tu znaczenie. Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 

Nick: Red. do Kuby
Data dodania: 2012-10-01 11:09:34

Odp. dla Kuby – Wymierzając karę sąd bierze pod uwagę przesłanki wymienione w art. 53§2 kk. Zgodnie z tym przepisem „Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.” Zatem wcześniejsza karalność będzie brana pod uwagę przez sąd, ale tylko pod warunkiem, że zostanie Pan uznany przez sąd za winnego zarzucanego mu czynu. Wcześniejsza karalność tej Pani nie ma tu bezpośredniego znaczenia. W postępowaniu przed sądem może Pan w ramach obrony wskazywać, że przyczyną skierowania prywatnego aktu oskarżenia jest istniejący między wami konflikt. Może Pan też wykazywać, że przyczyną zniewagi było „wyzywające zachowanie się” pokrzywdzonej. Jeżeli sąd podzieli Pana pogląd na ten temat to na podstawie art. 216§3 może odstąpić od wymierzenia kary. To tyle od strony prawnej. Uważamy jednak, że najlepszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest kompromis, pojednanie i wygaszenie konfliktu, bowiem zapewnia spokój i prawidłowe relacje z innymi ludźmi. (ml)

Prokurator odmówił wszczęcia (umorzył) postępowanie. Co może zrobić pokrzywdzony?

Nick: romanek
Data dodania: 2012-09-18 17:35:40

Witam serdecznie, pozdrawiając gratuluję jednocześnie pomysłu z tą stronką. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na takie pytania: czy istnieją i jakie są dalsze prawne możliwości dla obywatela, po odmowie przez prokuraturę rejonową wszczęcia dochodzenia na złożone pisemne zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. Serdecznie dziękuję.

 

Nick: Red. do Romanka
Data dodania: 2012-09-19 09:21:15

Odp. dla Romanka - Za miłe słowa pod adresem naszej strony bardzo dziękujemy. Odpowiedź na Pana pytanie zależy od tego, kto takie zawiadomienie złożył. Inny jest bowiem status osoby, która złożyła tzw. „obywatelskie” zawiadomienie o przestępstwie, nie będąc osobą pokrzywdzoną, a inny osoby, która złożyła zawiadomienie jako pokrzywdzony. W pierwszym przypadku nie przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Natomiast pokrzywdzony jest uprawniony do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa. Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy za pośrednictwem prokuratora, który wydał lub zatwierdził to postanowienie w terminie 7 dni od jego doręczenia. (ml).

Jestem ofiarą stalkingu. Co mogę zrobić?

Nick: dłużnik
Data dodania: 2012-08-15 16:59:23

Szanowni Państwo,nie z własnej winy \"wpadłem\' w szereg zobowiązań wobec kilku instytucjom bankowym.Po utracie pracy i kłopotach zdrowotnych \"dopadła\" mnie niemożność zarobkowania,a tym samym stracilem płynność finansową,w związku z czym mimo chęci zawarcia porozumienia z bankami nie doszło do pozytywnego załatwienia sprawy. Moje dane,wierzytelność zostały sprzedane firmom windykacyjnym.I zaczął się problem ,gdyż mimo pism z prośbą o polubowne załatwienie i rozłożenie na raty wierzytelności -odmowa.Zaczęły się telefoniczne nagonki z ich strony nawet po 21-ej.Mimo tego ze dzień wcześniej rozmawiałem telefonicznie z konsultantem/ką ,na drugi dzień kolejny telefon i kolejne rozpytywania i tłumaczenia itp.Trwa to już jakiś czas i mam serdecznie dosyć.Rozmowy są często niemiłe i naprowadzające na dany z góry założony skutek. Czy forma prowadzenia takiej \"nagonki telefonicznej \" nie ma znamion stalkingu?Co robic?Czlowiek nerwowo juz nie wytrzymuje.

 

Nick: Odp. dla dłużnika
Data dodania: 2012-08-23 20:03:11

Przestępstwo tzw. Stalkingu stypizowane jest w artykule 190a Kodeksu Karnego. Zgodnie z treścią tego przepisu "Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności dl lat 3." Z opisanej sytuacji trudno jest nam ocenić, czy zostały wypełnione znamiona przestępstwa. Mamy za mało danych. Nie ulega natomiast wątpliwości, że egzekucja należności również musi odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można przeprowadzić przeszukanie?

Nick: majka
Data dodania: 2012-07-03 21:54:34

Na jakiej podstawie policja może dokonać rewizji w mieszkaniu (w bloku)?

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-07-04 13:23:46

Odp. dla Majki – Przeszukanie przeprowadza się w celu wykrycia lub zatrzymania podejrzanego, oskarżonego lub skazanego albo w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, bądź podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Przeszukania określonej osoby lub miejsca dokonuje się wówczas, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że określona osoba posiada przedmioty, które w jego toku zamierza się znaleźć, albo też, że przedmioty te znajdują się w danym miejscu, pomieszczeniu, budynku. W przypadku przeszukania mającego na celu znalezienie rzeczy wzywa się osobę, u której ma być dokonane przeszukanie do dobrowolnego wydania tej rzeczy. Co do zasady zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego Policja dokonuje przeszukania na polecenie sądu lub prokuratora. Takie polecenie ma formę postanowienia, które okazuje się osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone. W praktyce dosyć często zdarzają się sytuacje niecierpiące zwłoki, czyli takie, w których oczekiwanie na wydanie postanowienia o przeszukaniu może skutkować ukryciem osoby, czy rzeczy. W takich przypadkach policjanci dokonujący przeszukania okazują legitymacje służbowe lub nakaz wydany przez kierownika jednostki policji, a następnie, już po dokonaniu przeszukania zwracają się o zatwierdzenie przeszukania. Na żądanie osoby, u której przeprowadzono przeszukanie na podstawie legitymacji lub nakazu należy doręczyć postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania. Zachęcamy Panią także do zapoznania się z publikacją „Przeszukanie”, która znajduje się na naszej stronie w dziale „Ciekawie … nie tylko o prawie”. (ml).

Kiedy wydaje się list gończy?

Nick: majka
Data dodania: 2012-06-27 13:48:01

Dziś już drugi raz nie odbyła się sprawa, ponieważ drugi oskarżony się nie wstawił. Jak długo mogą być sprawy przekładane i skoro tak, to dlaczego nie widnieje on na waszej stronie jako poszukiwany listem gończym???

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-06-28 09:51:26

Odp. dla Majki – Gospodarzem postępowania sądowego jest sąd. To od sądu zależy jakie środki podejmuje w celu realizacji zasady koncentracji postępowania karnego. Zgodnie z tą dyrektywą postępowanie karne powinno być prowadzone w sposób zapewniający szybkie i sprawne rozpoznanie sprawy, a jednocześnie gwarantujący wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Jednocześnie muszą być też przestrzegane prawa stron, co często niełatwo ze sobą pogodzić. Przepisy nie określają, jak długo powinno trwać postępowanie sądowe. W praktyce zależy to od stopnia skomplikowania sprawy, zdyscyplinowania wszystkich uczestników postępowania, organizacji pracy sądu, a niekiedy nawet warunków lokalowych. Jedynym prawnie wiążącym terminem jest tutaj termin przedawnienia karalności przestępstwa. Nie znamy przyczyn odraczania rozprawy. Usprawiedliwione niestawiennictwo uczestnika, którego obecność jest konieczna może stanowić przesłankę odroczenia. Jeżeli oskarżony nie jest on poszukiwany przez sąd listem gończym pomimo nie stawiania się na rozprawach, to być może przedstawił on sądowi stosowne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że nie może on brać udziału w rozprawie z uwagi na stan zdrowia. Możliwe też, że nie został skutecznie powiadomiony przez sąd o terminie rozprawy lub o obowiązkowej obecności. To najczęstsze powody odraczania rozpraw z przyczyn niezależnych od oskarżonego. Jednak nie znając akt sprawy nie możemy wypowiadać się na ten temat. O tym, czy informacja o poszukiwaniu osoby listem gończym trafia na naszą stronę decyduje treść listu gończego, w którym jego autor określa sposób jego rozpowszechniania, np. poprzez publikację na naszej stronie. (ml).

 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie o alimenty

Nick: ojciec
Data dodania: 2012-05-16 01:00:12

Szanowni Państwo,czy przedłożenie wyroku sądowego nakazującego płacenie alimentów do dnia (...),gdzie alimenty wpływały na konto jednakże z kilkudniowym opóźnieniem,było aż takim argumentem do przedstawienia sytuacji u komornika?Komornik został poinformowany o niepłaceniu w ogóle alimentów-co nie jest prawdą.Wg mnie został wprowadzony celowo w błąd przez byłą partnerkę.Domniemywam, że zostało popełnione przestępstwo przed urzędnikiem państwowym przez świadome wprowadzenie w błąd urzędnika poprzez zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy, które polega na świadomym składaniu zeznań nieprawdziwych lub też zaniechania polegającego na świadomym zatajeniu okoliczności stwierdzających prawdę. Jak ma się do powyższego art. 233§ 1 KK?A może są inne paragrafy regulujące powyższy przypadek? Serdecznie dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie.

 

Nick: Red. do ojca
Data dodania: 2012-05-21 09:05:19

Odp. dla ojca – W działaniach Pana byłej partnerki nie dopatrujemy się działań wyczerpujących znamiona przestępstwa. Każdy wierzyciel, po spełnieniu wymogów określonych w kodeksie postępowania cywilnego, ma prawo dochodzić swoich roszczeń z pomocą komornika. Przede wszystkim musi posiadać tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego ma prawo żądać od uczestników tego postępowania złożenia wyjaśnień. Jednakże złożenie nieprawdziwych wyjaśnień w toku postępowania egzekucyjnego co jak Pan przypuszcza miało miejsce w opisanym przypadku, zgodnie z art. 762 § 5 kpc stanowi przestępstwo tylko w stosunku do osób uczestniczących w tym postępowaniu w charakterze służbowym. „Zwykli” uczestnicy postępowania za złożenie świadomie fałszywych wyjaśnień w postępowaniu egzekucyjnym mogą zostać ukarani przez komornika grzywną, której wysokość w chwili obecnej wynosi maksymalnie 2000 złotych. Nie popełniają jednak przestępstwa. Komornik nie ma prawa do odbierania od uczestników postępowania egzekucyjnego wyjaśnień pod rygorem odpowiedzialności karnej. W naszym przekonaniu art. 762 kpc wyłącza stosowanie art.233 kk w stosunku do wszystkich osób, które w toku postępowania egzekucyjnego nie wykonują czynności służbowych. (ml)

 

Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-06 14:50:54

Czy jak wierzyciel w sprawie o alimenty mogę samemu skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty? Jak dowieść przed sądem - w sprawie o podwyżkę alimentów - jako dowód, że ojciec nie płacił, iż pismo, które wysłałem zawierało treść wzywająca do zapłaty? Może lepiej wysłać takie pismo przez profesjonalnego pełnomocnika?Dziękuję za odp.

 

Nick: Odp. dla Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-10 10:37:52

Oczywiście, że tak - wierzyciel sam kieruje wezwanie do zapłaty. Co to znaczy wysłać pismo przez "profesjonalnego pełnomocnika". Poczta, ale także inne firmy zajmują się "profesjonalnie" doręczaniem przesyłek. Nie ma więc potrzeby wyszukiwania specjalnego gońca. Wezwanie można wysłać pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub nawet "tylko" listem poleconym. Udowodnienie braku wpłat jest banalnie proste - wystarczy złożyć zeznania, z których wynikać będzie, że zobowiązany nie łoży na utrzymanie. Strona przeciwna, jeżeli będzie mogła, będzie musiała udowodnić, iż z obowiązku alimentacyjnego wywiązuje się. W tym wypadku to na dłużniku będzie ciążył obowiązek dowodowy udowodnienia stawianej tezy należytego wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego np. poprzez przedstawienie przelewu, pokwitowania. (ASt.)

Jak złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestęptwa?

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Zostałem oszukany. Co mogę zrobić?

 

·  Nick: Karolina

Data dodania: 2012-04-11 11:30:25

jestem bezradna.myślę że trafiłam na oszusta i jest mi wstyd że byłam tak naiwna. poznałam mężczyznę któremu zaufałam ponieważ zrobił wszystko żeby tak było. pożyczyłam pieniądze które dałam do ręki bez żadnych świadków czy jestem w stanie odzyskać?

 

·  Nick: Odp. dla: Karolina

Data dodania: 2012-04-16 11:36:27

Oczywiście, że tak, ale ... Tych ale jest kilka. Po pierwsze należy zauważyć, że dowody możemy w procesie cywilnym i karnym podzielić na bezpośrednie (np. umowa pożyczki) lub pośrednie (np. wyciąg bankowy, świadkowie ze słyszenia). Nieliczne czynności prawne muszą mieć zachowaną formę szczególną dla jej ważności (np. akt notarialny dla przeniesienia własności nieruchomości) lub dla celów dowodowych. W myśl art. 720 § 2 Kodeksu Cywilnego umowa pożyczki, której wartość przekracza pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Sąd jednak ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Możliwe jest zatem wykazanie w Pani przypadku faktu przekazania pieniędzy innymi dowodami. Pamiętać jednak trzeba, ze ciężar udowodnienia określonych tez dowodowych spoczywa na powodzie. Po drugie należy zacząć od pisemnego wezwania do zwrotu przekazanych pieniędzy przed ewentualnym wytoczeniem powództwa cywilnego przed sądem. Jeżeli chodzi o oszustwo , to jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Wówczas policja i prokurator będą poszukiwać dowodów m.in. wykorzystując treść złożonych przez Panią zeznań. Przestępstwo oszustwa zaistnieje wówczas, gdy sprawca celowo wprowadził Panią w błąd co do zamiaru zwrotu pożyczanych pieniędzy, a w rzeczywistości takiego zamiaru nie miał. W kryminalistyce są znane przypadki osób, które - jak Pani pisze naiwnie - wykorzystują zaufanie do ich okradania. Niektórzy stali się nawet bohaterami filmów (słynny Tulipan) i dlatego warto w takim wypadku zawiadomienie złożyć. (ASt)

 

Wziąłem pożyczkę (chwilówkę) z oprocentowaniem kilku tysięcy procent w skali roku. Co mogę zrobić?

Nick: czytelnik

Data dodania: 2012-11-23 12:41:47

Witam, Przesyłam dwie umowy podpisane z kredytami [...] przez zielonogórzanina. W obu figurują na dole astronomiczne liczby odsetek: 5 492, 56 proc - jako rzeczywiste stopy procentowe. Mam pytania: Co powinien teraz zrobić pan […] ? Podpisał umowę, nie przeczytał jej dokładnie i teraz kwota mu rośnie. Czy powinien złożyć doniesienie do prokuratury? Czy ta umowa podchodzi pod lichwiarstwo?

 

Nick: Red. do czytelnika

Data dodania: 2012-11-23 12:44:13

Odp. dla czytelnika – W zakresie zobowiązań w prawie cywilnym obowiązuje fundamentalna zasada swobody umów. Oznacza ona, że, w zasadzie, strony dowolnej umowy mogą jej treść ukształtować w sposób dowolny. Wolność w tym zakresie jest jednak limitowana przez niektóre dalsze przepisy kodeksu cywilnego. Podstawowym przepisem, który pozwala stronie umowy na dostosowanie świadczenia do wysokości dającej się akceptować jest art. 388 § 1 kc., zgodnie z którym „Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując […] niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.” Z przypadkiem takiego właśnie niedoświadczenia mamy zapewne do czynienia w tej sytuacji. Nie sposób sobie wyobrazić, że jakakolwiek osoba działająca z pełnym rozeznaniem zawarłaby umowę pożyczki, w której zgadza się na oprocentowanie 8528,09% (!) w skali roku. W tej sytuacji pożyczkobiorca w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do firmy udzielającej pożyczki z pismem zawierającym żądanie odpowiedniego zmniejszenia świadczenia należnego jej z tytułu udzielenia pożyczki. Gdyby to okazało się nieskuteczne wówczas może wystąpić do sądu o unieważnienie tej umowy. W celu podjęcia odpowiednich kroków prawnych istnieje możliwość zwrócenia się do rzecznika konsumentów, który może wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach o ochronę konsumentów. Na marginesie należy zaznaczyć, że wysokość stopy lombardowej NBP to obecnie 6% w skali roku, a zgodnie z art. 359 § 21 kc maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (czyli 24 %), jednakże z uwagi na wspomnianą na początku swobodę umów strony czynności prawnej mogą ustalić inną wysokość tych odsetek. Należy także przypomnieć o wydawałoby się oczywistej kwestii, że zawierając jakąkolwiek umowę przed jej podpisaniem należy ją dokładnie przeczytać, czy że nie należy jej zawierać pod presją czasu, gdy do domu przyszedł np. przedstawiciel firmy pożyczkowej, który twierdzi, że już jest spóźniony, a to co daje do podpisu to standardowa umowa. Odnosząc się natomiast do kwestii lichwiarstwa to pojęcie to funkcjonuje obecnie jedynie w świadomości społecznej, nie jest natomiast regulowane ani w prawie cywilnym, ani tym bardziej w prawie karnym. Zawarcie takiej umowy nie stanowi przestępstwa, jeżeli żadna ze stron nie zmuszała drugiej do jej zawarcia. (ml).


Jeżeli chcesz się wpisać do naszej Księgi Gości lub zadać pytanie - napisz tutaj:

Przepisz tekst z obrazka:
(przy wpisywaniu ciągu znaków wielkość liter nie ma znaczenia)

CAPTCHA Image

Nieczytelne? Zmień tekst


Problem z wpisaniem do KG??
Napisz maila bezpośrednio na adres Redakcji: redakcja@zielona-gora.po.gov.pl

 • Nick: Bartek

  Data dodania: 2009-03-31 21:01:24

  3 lata temu skradziono mi radio samochodowe. Złodziej został dosyć szybko odnaleziony i odbyła się rozprawa w tej sprawie. Niestety nie mogłem wziąć w niej udziału, ale z tego co się dowiedziałem, sprawca dostał nakaz zwrócenia mi wartości sprzętu. Do dzisiaj nic nie otrzymałem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

 • Nick: Red. do Przemka 9

  Data dodania: 2009-03-31 15:25:41

  Odp. dla Przemka 9 – Przedstawiony problem ma charakter typowo administracyjny i tego zakresu prawa dotyczy. Jak w każdym postępowaniu tak i w tym są organy, do których kompetencji należy prowadzenie postępowań dotyczących lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. W zakresie bezpieczeństwa osób znajdujących się w zasięgu działania takich stacji właściwą jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Każda osoba może tam bezpłatnie uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące ją pytania m. in. z tego zakresu i tam może się Pan zwrócić. Aby nie pozostawić Pana sprawy bez żadnej reakcji zwróciliśmy się o odpowiedzi na Pana pytania uzyskała w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Uzyskaliśmy odpowiedź, iż stacje bazowe mogą być umieszczane na budynkach szkolnych. Prawo tego nie zabrania. Takie stacje nie powodują negatywnych konsekwencji dla życia i zdrowia. Przed każdym uruchomieniem nowej stacji bazowej przeprowadza się szczegółowe kontrole i pomiary. Dopiero po ich pozytywnym wyniku stacja może być oddana do użytku. Stanowisko prokuratora w tej sprawie było w naszym przekonaniu prawidłowe. Naszym zdaniem w tego typu przypadkach nie ma żadnego uzasadnienia do wydawania publicznych pieniędzy. Ekspertyzy dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko może Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zlecić każdy. Usługa ta ma charakter odpłatny, a koszty ponosi zlecający. Jak w wyroku z dnia 28 października 2005 r. w sprawie o sygn. VII SA/Wa 403/05 wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: „Z faktu, iż inwestycja jest zaliczona do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko absolutnie nie wynika, iż jest to inwestycja szczególnie szkodliwa dla środowiska lub mogąca pogorszyć stan środowiska.” Po bardziej szczegółowe informacje może Pan zwrócić się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej właściwej ze względu na miejsce Pana zamieszkania. (ml).

 • Nick: przemek9

  Data dodania: 2009-03-31 09:22:49

  Dzień dobry zwracam się do redakcji w dość spornej kwestii stacji bazowych telefonii komórkowych. Mam kilka pytać do redakcji i byłbym bardzo wdzięczny gdybym otrzymał wiadomość na nurtujące mnie pytanie. Moje zapytanie jest następujące: Czy staje bazowe telefonii komórkowych mogą być względem prawa umieszczane na budynkach szkolnych? Czy w/w stacje mają zgubny wpływ na życie i zdrowie człowieka? Napisałem do ministerstwa zdrowia w tej kwestii, ale otrzymałem odpowiedzi, że muszę się zwrócić do Instytutu Medycyny Pracy im.prof.J.Noffera w Łodzi, napisałem list drogą mailową do instytutu, lecz nie otrzymałem odpowiedzi, dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że ekspertyzy są wydawane m.in. Prokuraturze. Z kolei napisałem list do Rzecznika Prokuratury Okręgowej i też nie zostałem poinformowany na zadane pytania, więc zadzwoniłem, Pani Prokurator odrzekła, że nie jest adwokatem i nie udzieli mi takich informacji, powiedziałem, że właśnie Prokuratura może uzyskać taką ekspertyzę od w/w Instytutu, lecz uzyskałem odpowiedzi, że Prokuraturę nie ma na takie ekspertyzy środków. Więc z ogólnej niemocy zwracam się do redakcji z prośbą o odpowiedź na moje pytania.

 • Nick: Red. do Marka

  Data dodania: 2009-03-27 10:44:09

  Odp. dla Marka – Redakcja musi uchylić się od jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Jak wielokrotnie informowaliśmy, do tego, żeby prokurator dokonał oceny prawnej zdarzenia, z reguły konieczne jest przeprowadzenie postępowania przygotowawczego. Zdarzają się, co prawda sytuacje, gdy już z samego zawiadomienia wynika, że opisany stan faktyczny nie wypełnia znamion przestępstwa i wówczas prowadzący postępowanie przygotowawcze wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia. Opisane przez Pana zdarzenie na taką jednoznaczną ocenę nie pozwala. Jeżeli miało ono miejsce w rzeczywistości może Pan złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie można jednak w tym momencie przesądzić, jaką decyzję procesową podejmie prowadzący to postępowanie. (ml).

 • Nick: Marek

  Data dodania: 2009-03-26 18:24:08

  Czy w opisanej sytuacji można mówić o przestępstwie: pracownik państwowego zakładu pracy otrzymywał przez dłuższy okres czasu dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za czynności których w ogóle nie wykonywał. Oczywiście umożliwił mu to jego przełożony, natomiast w przypadku pracownika trudno mówić np: że nie wiedział że ten dodatek jemu nie przysługuje. Czy takie działanie ma oparcie w przepisach kodeksu karnego. Dziękuję.

 • Nick: Red. do Lizy

  Data dodania: 2009-03-25 15:23:16

  Odp. dla Lizy – W doktrynie prawa karnego istnieje jednolity pogląd co do charakteru terminu, o którym mowa w art. 463 § 2 kpk. Zdaniem autorów komentarzy do Kodeksu postępowania karnego (m. in T. Grzegorczyka, czy J. Grajewskiego) termin ten ma charakter instrukcyjny, a jego przekroczenie nie wywołuje negatywnych konsekwencji dla podjętych po jego upływie decyzji. Nie ma konieczności zwolnienia aresztowanego ani też nie upada zabezpieczenie majątkowe. Przekroczenie tego terminu nie jest zatem przestępstwem. Może jednak spowodować odpowiedzialność służbową osoby, która się dopuści przekroczenia tego terminu. (ml).

 • Nick: LIZA

  Data dodania: 2009-03-25 01:21:16

  Czy prokurator popelnia przestepstwo nie stosujac sie do k.p.k. a mianowicie : Art.463§2 Zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz zabezpieczenia majątkowego powinno być przekazane do rozpoznania w ciągu 48 godzin a prokurator przedluzyl termin Dziekuje i pozdrawiam

 • Nick: Red. do RK

  Data dodania: 2009-03-24 09:06:28

  Odp. dla RK – Prośba o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zostanie potraktowana jako zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i spowoduje odpowiednie skutki procesowe – postanowienie o wszczęciu postępowania, jeżeli w ocenie organu postępowania przygotowawczego będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, albo postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przypadku oceny przeciwnej. Można, i w przedstawionej sytuacji byłoby to dobre rozwiązanie, osobiście zgłosić się w prokuraturze i w rozmowie z właściwym prokuratorem wyjaśnić swoje wątpliwości, a następnie w zależności od wyniku tej rozmowy złożyć zawiadomienie albo od tego odstąpić. Sugerujemy wcześniejsze umówienie terminu spotkania za pośrednictwem sekretariatu prokuratury. (ml).

 • Nick: Red. do Kochającej żony

  Data dodania: 2009-03-24 09:04:50

  Odp. dla Kochającej żony – Na wstępie informujemy, że odniesiemy się jedynie do dwóch zagadnień z Pani wypowiedzi, tj. możliwości uzyskania wcześniejszego zwolnienia z zakładu karnego oraz pomocy osobom, które znalazły się w niedostatku. Co do możliwości skrócenia kary po uprawomocnieniu się wyroku jedyną możliwością, jaka przysługuje skazanemu (a także jego żonie) jest złożenie wniosku o ułaskawienie do sądu, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji. Zgodnie z art. 563 kpk: „rozpoznając prośbę o ułaskawienie sąd w szczególności ma na względzie zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku.” Na Naszej stronie w Lekturach elektronicznych znajduje się publikacja na temat ułaskawienia. Przypuszczamy, że sąd orzekający w tej sprawie wydał negatywną opinię w przedmiocie ułaskawienia Pani męża i zgodnie z prawem pozostawił ten wniosek bez dalszego biegu. Wówczas taki wniosek nie trafia do Prezydenta, który podejmuje ostateczne decyzje w przedmiocie ułaskawienia. Odnośnie drugiej kwestii: jeżeli na skutek umieszczenia Pani męża w zakładzie karnym znalazła się Pani w niedostatku może się Pani zwrócić o odpowiednią pomoc do opieki społecznej. (ml).

 • Nick: Kochająca żona

  Data dodania: 2009-03-22 15:51:00

  Ja1 (21-03-2009 7:41) Witam Mój mąż odpowiada za 177paragraf2k.k.dostał karę 3 lat pozbawienia wolności odwołyaliśmy sie ale wszystko na marne.18 maraca 2009 roku mąż stawił sie w areszcie na odbycie kary.sprawa toczyła sie od 2003-do 2005 roku w ktorym to wyrok sie uprawomocnił-wydalismy wszytskie oszczednosci na adwokata ktory mowił ze będzie dobrze.Broniliśmy sie pisaliśmy do Prezydenta Polski i juz od roku niemamy odpowidzi gdy to ąd miał przesłać ten wniosek,niewiemy co sie dzieje? Zosałam sama z 4 letnim symkiem ,jestem osoba bezrobotna nie mam z nikat pomocy mąż pracował dobrze zarabiał dlaczego zabieraja rodzinie jedynego zywiciela rodziny-gdy za te same czyny dostaja w zawieszeniiu.Mąż nie był pijany-nie zrobił tego specjalnie.Prosze o jakąs kolwiek odpowidz co moge eraz zrobic co moge pisac i gdzie oco sie strac kiedy ma mozliwosc wyjsc na warunkowe prosze niemam z nikad pomocy niewiem co robic.Z poważaniem Ewelina [...]

 • Nick: RK

  Data dodania: 2009-03-22 14:33:16

  Dziękuję za odpowiedź. Czy w przypadku podejrzenia nieuczciwych zamiarów urzędnika, można zwrócić się do Prokuratury z prośbą o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego? Jaka może być ewentualna kwalifikacja czynu w takiej sytuacji?

 • Nick: Red. do Paulliny

  Data dodania: 2009-03-21 16:48:24

  Odp. dla Paulliny – Ukrywanie się oskarżonego lub skazanego, który nie był zakładzie karnym nie jest przestępstwem i za to Pani bratu nie grozi nowy wyrok i dłuższa kara. Istnieje jednak taka możliwość, że sąd potraktuje ukrywanie się skazanego jako rażące naruszenie porządku prawnego i zarządzi wykonanie także drugiej kary. W przypadku skazania na karę do 6 miesięcy pozbawienia wolności nie ma możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Jeżeli sąd zarządzi wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności to skazany ma możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po upływie połowy kary, czyli roku. Na marginesie musimy zauważyć, że poszukiwania Pani brata zarządził sąd, który skazał go na karę pozbawienia wolności. (ml).

 • Nick: Red do RK

  Data dodania: 2009-03-21 16:46:58

  Odp. dla RK – W opisanej sytuacji można jednoznacznie stwierdzić, że doszło do nieprawidłowości w postępowaniu administracyjnym. Internauta ma rację twierdząc, że dokument wysłany obywatelowi i jego kopia pozostawiona w aktach w urzędzie powinny być jednobrzmiące. Tak stanowcza karnoprawna ocena tej sytuacji nie jest możliwa bez przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. Aby pociągnąć urzędnika do odpowiedzialności konieczne jest ustalenie, kto faktycznie doprowadził do rozbieżności między treścią dokumentów, a zwłaszcza czy powstały one wskutek działania celowego czy tez bałaganu, nieostrożności czy innej przyczyny. Jest powszechną praktyką, że pisma w urzędach podpisują kierownicy komórek organizacyjnych lub inni upoważnieni urzędnicy, ale często to nie oni są faktycznymi autorami tych pism. Jeżeli określona osoba podpisuje w ciągu dnia pracy setki dokumentów to kontrola nad ich treścią może mieć z oczywistych przyczyn charakter jedynie wyrywkowy. Ponosi wówczas odpowiedzialność służbową, ale przyczyną tej odpowiedzialności jest brak należytego nadzoru nad pracą podległych pracowników, a nie umyślne przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków albo fałszowanie dokumentów. (ml)

 • Nick: paullina

  Data dodania: 2009-03-21 02:17:10

  mam klopot muj brat dostal jeden wyrok za podrobienie matury dostal za to 6 miesiecy w zawieszeniu na 3 lata po 2 latach popelnil ponownie przestepstwo za ktore dostal wyrok w zawieszeniu 2 na 5 lat z tego powodu odwieszono mu pierwszy wyrok 6 miesiecy mal sie stawic do aresztu ale wyjechal do krakowa gdzie dostal prace a w miedzy czasie prokurator wystapil z listem gonczym i teraz muj brat sie ukrya bo sie boi ze dostanie bog wie jakwielki wyrok i tu mam pytanie jesli sie on teraz ukrywa to jak sam sie odda w rece policji to jaki sad mu moze dac wyrok i czy jest tu mozliwosc o warunkowym zwolnieniu po odbyciu polowy kary ? i czy sad mu nie odwiesi tego drugiego wyroku a jak odwiesi to aki moze byc wyrok laczny i czy bedzie mugl sie starac o warunkowe zwolnienie ? bardzo prosze o pomoc bo sie boje o niego a tak to moze mnie poslucha i sie sam odda w rece policji bo niechce aby poszedl siedziec na kilka lat on ma dopiero 22 lata jest jeszcze mlody niechce aby sobie zycie zatracil na ciaglym uciekaniu dziekuje za pomoc paulina

 • Nick: Red. do w kłopocie ... 20

  Data dodania: 2009-03-20 15:01:05

  odp. dla w kłopocie … 20 – Przepisy kodeksu karnego przewidują możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności jeżeli kara wymierzona przez sąd nie przekracza 2 lat. W tym przypadku jest to zatem możliwe, przynajmniej teoretycznie. Udział w obrocie znaczą ilością środków odurzających jest bowiem zagrożony karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Przesłanki warunkowego zawieszenia kary są wymienione w art. 69 kk. Zgodnie z tym przepisem, sąd może zawiesić wykonanie orzeczonej kary do 2 lat pozbawienia wolności, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności do zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Przy zawieszaniu wykonania kary sąd jest obowiązany wziąć pod uwagę takie przesłanki, jak: postawa sprawcy, właściwości i warunki osobiste sprawcy, jego dotychczasowy sposób życia oraz jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa. Co więcej podejrzany może znacznie zwiększyć swoje szanse na karę warunkowo zawieszoną „zawierając układ z prokuratorem”. Elementami takiego układu są: przyznanie się podejrzanego do winy i wyjaśnienie przez niego wszystkich istotnych okoliczności popełnienia przestępstwa. W zamian za to może on liczyć na to, że prokurator będzie wnioskował o wymierzenie przez sąd uzgodnionej z podejrzanym kary (np. z warunkowym zawieszeniem jej wykonania). Należy zaznaczyć, że prokurator nie musi się zgodzić na propozycję podejrzanego. (ml).