Wszystkich wpisów 1749. Aktualnie przeglądzasz wpisy nr 961 - 976. Dodaj swój wpis

Zadaj pytanie

Pomiń formularz i przejdź do przeglądania wpisów

Dodaj swój wpis

Pragniemy przypomnieć, że Redakcja nie ma wpływu na treść decyzji procesowych, które podejmowane są wyłącznie przez uprawnione do tego osoby i w trybie określonym przez przepisy kodeksu postępowania karnego. Jest nam jednak niezwykle miło, że szukając rozwiązania swoich problemów życiowych zaglądacie czasem także na stronę internetową prokuratury. Niestety z powodów, o których wielokrotnie już wspominaliśmy na łamach Księgi Gości nie możemy zajmować stanowiska w konkretnych sprawach jakie przedstawiacie Państwo na łamach Naszej Księgi. Zapraszamy do odwiedzin i zamieszczania wpisów.

Wszystkich naszych Czytelników, którzy mają pytania z dziedziny prawa zapraszamy na dyskusyjne forum darmowych porad i pomocy prawnej Forum prawne oraz Forum prawników

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak doprowadzić do zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego (aresztu, dozoru Policji itp.) ?

Nick: Agnieszka
Data dodania: 2012-10-11 10:36:07

od lutego mój brat ma 2 razy w tygodniu dozór policyjny, już nie odbyły się 4 sprawy bo drugi podejrzany w tej sprawie gdzieś zaginął i nie wstawia się na sprawy. Czy w tej sytuacji brat może pisać do prokuratora z prośbą o odstąpienie od nadzoru . Do kogo się kierować z takim pismem i lepiej jak sami napiszemy czy adwokat który reprezentuje

 

Nick: Odp. dla Agnieszki
Data dodania: 2012-10-12 11:02:36

Osoba, w stosunku do której stosowane są środki zapobiegawcze, może w każdym czasie składać wnioski o ich zmianę lub uchylenie. Rzetelne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków wynikających z dozoru i stawiennictwo się na wszystkich wyznaczonych terminach, w tym na rozprawę może w konkretnej sytuacji przesądzić o uchyleniu dozoru. Decyzja należy jednak do organu prowadzącego postępowanie na danym etapie, który podejmie ją uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy. Jeżeli więc w sprawie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze wówczas adresatem wniosku jest prokurator prowadzący postępowanie, a jeżeli sprawa została już skierowana do sądu wraz z aktem oskarżenia, to wniosek kieruje się do sądu, który będzie rozpatrywał sprawę. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego nie jest skomplikowanym i sformalizowanym pismem procesowym. Może zostać prawidłowo sporządzony także przez samego podejrzanego. Jednocześnie informujemy, że wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego na przykładzie \"tymczasowego aresztowania\" znajduje się na naszej stronie w dziale \"Dla podejrzanego\" w zakładce \"Wzory pism\". Po odpowiednim przystosowaniu można go wykorzystać jako przykład także przy sporządzaniu wniosku o uchylenie dozoru Policji. (ml).

Co może być dowodem w postępowaniu karnym?

Nick: xyz
Data dodania: 2012-03-04 18:16:00

Jakie warunki musi spełniać dowód fonoskopijny, aby mógł być brany pod uwagę przez sąd? Czy nagranie, które jest kopią będzie brane pod uwagę? Co jeżeli jest tylko fragment nagrania, a nie całe nagranie?

 

Nick: Red. do xyz
Data dodania: 2012-03-06 09:18:34

odp. dla xyz - Niestety, nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce sądy mają obowiązek orzekać na zasadzie swobodnej oceny dowodów. Oznacza to, że każdy środek dowodowy, jeżeli tylko nie jest objęty wyraźnym zakazem wynikającym z przepisów procedury, powinien być dopuszczony jako dowód i może być wykorzystany do ustalenia stanu faktycznego, jako podstawy rozstrzygnięcia. Żaden przepis nie zakazuje - co należy podkreślić - przeprowadzenia dowodu fonoskopijnego. Siła przekonywania takiego dowodu może być jednak bardzo różna w zależności od rodzaju i jakości nagrania, a nawet celu, dla którego zostało wykonane. Nie bez znaczenia jest tu także zgodność lub brak zgodności treści nagrania z pozostałymi dowodami w sprawie. Każdy dowód podlega bowiem ocenie na tle całokształtu materiału dowodowego. Dlatego więc wg wszelkiego prawdopodobieństwa sąd nie przypisze winy oskarżonemu, którego prokurator oskarżył np. o handel ludźmi, a wyłącznym dowodem byłaby kopia nagrania, w dodatku fragmentaryczna, dokonanego przez specjalistów Policji czy innej służby w ramach operacji tzw. kontroli oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów [rozdz. 26 kodeksu postępowania karnego]. Taka dokumentacja powinna spełniać bowiem wysokie standardy jakościowe i procesowe. Zupełnie inaczej może wyglądać w przypadku nagrań sporządzonych przez pokrzywdzonego, który był ofiarą szantażu, nękania czy gróźb karalnych i który dokonał utrwalenia treści rozmowy przy pomocy telefonu komórkowego, a nagranie to przegrał następnie na taśmę magnetofonową czy płytę CD w celu udokumentowania prawdziwości swojego zawiadomienia o przestępstwie. Poza przytoczonymi tu uwagami pozostaje jeszcze obszerna i skomplikowana problematyka samej ekspertyzy fonoskopijnej, której przedstawienie w ramach wyznaczonych przez formułę Księgi Gości nie jest możliwe. [j.w.]

 

Nick: ola
Data dodania: 2012-10-09 18:31:59

Na stronie niebieskalinia.info można znaleźć taką informację: \"Należy pamiętać, że kaseta lub inny nośnik informacji z nagraniem awantury domowej nie stanowi dowodu i zgodnie z srt. 174 k.p.k. nie jest wskazane przez prokuratora w wykazie dowodów, a może mieć jedynie charakter informacyjny. Więcej o dowodach Dział V kodeksu postępowania karnego.\" Czy to prawda? Przecież wielokrotne wszczynianie awantur to znęcanie psychiczne, a to musi zostać przecież potwierdzone dowodami, np. w postaci nagrań.

 

Nick: Red. do Oli
Data dodania: 2012-10-10 12:02:37

Odp. dla Oli – Naszym zdaniem taka interpretacja przepisów "prawa dowodowego" jest niesłuszna. Kodeks postępowania karnego określa zarówno przesłanki oddalenia wniosku dowodowego (art. 170) jak również zawiera tzw. "zakazy dowodowe" jak np. zakaz przesłuchiwania duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. Jednak żaden z przepisów kpk nie zabrania przeprowadzania dowodu z nagrań. Oczywiście, dowód z takiego nagrania – podobnie jak każdy inny - podlega ocenie organu orzekającego w sprawie. O jego wartości w konkretnej sprawie decyduje przekonanie organu procesowe wynikające z zasad logicznego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. W razie niezrozumiałości wypowiedzi, podejrzenia zmanipulowania nagrania lub wątpliwości co do tożsamości osób, których głos został utrwalony na nośniku magnetycznym lub cyfrowym, zachodzi możliwość przeprowadzenia dowodu z opinii eksperta z zakresu fonoskopii. Jest to dział techniki kryminalistycznej zajmujący się badaniem dźwięków utrwalonych na różnego rodzaju nośnikach oraz samych nośników. W sytuacji typowego nagrania głosu ludzkiego ekspert jest w stanie potwierdzić autentyczność nagrania, dokonać rekonstrukcji zdarzenia oraz zidentyfikować źródło dźwięku. Nie ulega więc wątpliwości, że tzw. dowód fonoskopijny może stanowić dowód przestępstwa. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie w dziale "Ciekawie ... nie tylko o prawie" w publikacji „Fonoskopia” pod adresem: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=2851 , który należy skopiować i następnie wkleić do wyszukiwarki.

Czym kieruje się sąd wymierzając karę?

Nick: Kuba
Data dodania: 2012-09-24 21:54:44

Prawie 3 lata temu jedna Pani skierowała wobec mnie akt oskarżenia z art. 216kk, ja wniosłem wzajemny akt oskarżenia i oskarżyłem ją z 212kk. Oboje dostaliśmy wyroki w postaci grzywny. Ta Pani w ramach \"ja ci jeszcze pokażę\" złożyła na Policji ustną skargę znowu z art. 216kk. Czy w przypadku procesu sądowego i wyroku, Sąd będzie brał pod uwagę moją karalność i czy karalność tej Pani będzie miała tu znaczenie. Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 

Nick: Red. do Kuby
Data dodania: 2012-10-01 11:09:34

Odp. dla Kuby – Wymierzając karę sąd bierze pod uwagę przesłanki wymienione w art. 53§2 kk. Zgodnie z tym przepisem „Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.” Zatem wcześniejsza karalność będzie brana pod uwagę przez sąd, ale tylko pod warunkiem, że zostanie Pan uznany przez sąd za winnego zarzucanego mu czynu. Wcześniejsza karalność tej Pani nie ma tu bezpośredniego znaczenia. W postępowaniu przed sądem może Pan w ramach obrony wskazywać, że przyczyną skierowania prywatnego aktu oskarżenia jest istniejący między wami konflikt. Może Pan też wykazywać, że przyczyną zniewagi było „wyzywające zachowanie się” pokrzywdzonej. Jeżeli sąd podzieli Pana pogląd na ten temat to na podstawie art. 216§3 może odstąpić od wymierzenia kary. To tyle od strony prawnej. Uważamy jednak, że najlepszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest kompromis, pojednanie i wygaszenie konfliktu, bowiem zapewnia spokój i prawidłowe relacje z innymi ludźmi. (ml)

Prokurator odmówił wszczęcia (umorzył) postępowanie. Co może zrobić pokrzywdzony?

Nick: romanek
Data dodania: 2012-09-18 17:35:40

Witam serdecznie, pozdrawiając gratuluję jednocześnie pomysłu z tą stronką. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na takie pytania: czy istnieją i jakie są dalsze prawne możliwości dla obywatela, po odmowie przez prokuraturę rejonową wszczęcia dochodzenia na złożone pisemne zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. Serdecznie dziękuję.

 

Nick: Red. do Romanka
Data dodania: 2012-09-19 09:21:15

Odp. dla Romanka - Za miłe słowa pod adresem naszej strony bardzo dziękujemy. Odpowiedź na Pana pytanie zależy od tego, kto takie zawiadomienie złożył. Inny jest bowiem status osoby, która złożyła tzw. „obywatelskie” zawiadomienie o przestępstwie, nie będąc osobą pokrzywdzoną, a inny osoby, która złożyła zawiadomienie jako pokrzywdzony. W pierwszym przypadku nie przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Natomiast pokrzywdzony jest uprawniony do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa. Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy za pośrednictwem prokuratora, który wydał lub zatwierdził to postanowienie w terminie 7 dni od jego doręczenia. (ml).

Jestem ofiarą stalkingu. Co mogę zrobić?

Nick: dłużnik
Data dodania: 2012-08-15 16:59:23

Szanowni Państwo,nie z własnej winy \"wpadłem\' w szereg zobowiązań wobec kilku instytucjom bankowym.Po utracie pracy i kłopotach zdrowotnych \"dopadła\" mnie niemożność zarobkowania,a tym samym stracilem płynność finansową,w związku z czym mimo chęci zawarcia porozumienia z bankami nie doszło do pozytywnego załatwienia sprawy. Moje dane,wierzytelność zostały sprzedane firmom windykacyjnym.I zaczął się problem ,gdyż mimo pism z prośbą o polubowne załatwienie i rozłożenie na raty wierzytelności -odmowa.Zaczęły się telefoniczne nagonki z ich strony nawet po 21-ej.Mimo tego ze dzień wcześniej rozmawiałem telefonicznie z konsultantem/ką ,na drugi dzień kolejny telefon i kolejne rozpytywania i tłumaczenia itp.Trwa to już jakiś czas i mam serdecznie dosyć.Rozmowy są często niemiłe i naprowadzające na dany z góry założony skutek. Czy forma prowadzenia takiej \"nagonki telefonicznej \" nie ma znamion stalkingu?Co robic?Czlowiek nerwowo juz nie wytrzymuje.

 

Nick: Odp. dla dłużnika
Data dodania: 2012-08-23 20:03:11

Przestępstwo tzw. Stalkingu stypizowane jest w artykule 190a Kodeksu Karnego. Zgodnie z treścią tego przepisu "Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności dl lat 3." Z opisanej sytuacji trudno jest nam ocenić, czy zostały wypełnione znamiona przestępstwa. Mamy za mało danych. Nie ulega natomiast wątpliwości, że egzekucja należności również musi odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można przeprowadzić przeszukanie?

Nick: majka
Data dodania: 2012-07-03 21:54:34

Na jakiej podstawie policja może dokonać rewizji w mieszkaniu (w bloku)?

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-07-04 13:23:46

Odp. dla Majki – Przeszukanie przeprowadza się w celu wykrycia lub zatrzymania podejrzanego, oskarżonego lub skazanego albo w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, bądź podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Przeszukania określonej osoby lub miejsca dokonuje się wówczas, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że określona osoba posiada przedmioty, które w jego toku zamierza się znaleźć, albo też, że przedmioty te znajdują się w danym miejscu, pomieszczeniu, budynku. W przypadku przeszukania mającego na celu znalezienie rzeczy wzywa się osobę, u której ma być dokonane przeszukanie do dobrowolnego wydania tej rzeczy. Co do zasady zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego Policja dokonuje przeszukania na polecenie sądu lub prokuratora. Takie polecenie ma formę postanowienia, które okazuje się osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone. W praktyce dosyć często zdarzają się sytuacje niecierpiące zwłoki, czyli takie, w których oczekiwanie na wydanie postanowienia o przeszukaniu może skutkować ukryciem osoby, czy rzeczy. W takich przypadkach policjanci dokonujący przeszukania okazują legitymacje służbowe lub nakaz wydany przez kierownika jednostki policji, a następnie, już po dokonaniu przeszukania zwracają się o zatwierdzenie przeszukania. Na żądanie osoby, u której przeprowadzono przeszukanie na podstawie legitymacji lub nakazu należy doręczyć postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania. Zachęcamy Panią także do zapoznania się z publikacją „Przeszukanie”, która znajduje się na naszej stronie w dziale „Ciekawie … nie tylko o prawie”. (ml).

Kiedy wydaje się list gończy?

Nick: majka
Data dodania: 2012-06-27 13:48:01

Dziś już drugi raz nie odbyła się sprawa, ponieważ drugi oskarżony się nie wstawił. Jak długo mogą być sprawy przekładane i skoro tak, to dlaczego nie widnieje on na waszej stronie jako poszukiwany listem gończym???

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-06-28 09:51:26

Odp. dla Majki – Gospodarzem postępowania sądowego jest sąd. To od sądu zależy jakie środki podejmuje w celu realizacji zasady koncentracji postępowania karnego. Zgodnie z tą dyrektywą postępowanie karne powinno być prowadzone w sposób zapewniający szybkie i sprawne rozpoznanie sprawy, a jednocześnie gwarantujący wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Jednocześnie muszą być też przestrzegane prawa stron, co często niełatwo ze sobą pogodzić. Przepisy nie określają, jak długo powinno trwać postępowanie sądowe. W praktyce zależy to od stopnia skomplikowania sprawy, zdyscyplinowania wszystkich uczestników postępowania, organizacji pracy sądu, a niekiedy nawet warunków lokalowych. Jedynym prawnie wiążącym terminem jest tutaj termin przedawnienia karalności przestępstwa. Nie znamy przyczyn odraczania rozprawy. Usprawiedliwione niestawiennictwo uczestnika, którego obecność jest konieczna może stanowić przesłankę odroczenia. Jeżeli oskarżony nie jest on poszukiwany przez sąd listem gończym pomimo nie stawiania się na rozprawach, to być może przedstawił on sądowi stosowne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że nie może on brać udziału w rozprawie z uwagi na stan zdrowia. Możliwe też, że nie został skutecznie powiadomiony przez sąd o terminie rozprawy lub o obowiązkowej obecności. To najczęstsze powody odraczania rozpraw z przyczyn niezależnych od oskarżonego. Jednak nie znając akt sprawy nie możemy wypowiadać się na ten temat. O tym, czy informacja o poszukiwaniu osoby listem gończym trafia na naszą stronę decyduje treść listu gończego, w którym jego autor określa sposób jego rozpowszechniania, np. poprzez publikację na naszej stronie. (ml).

 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie o alimenty

Nick: ojciec
Data dodania: 2012-05-16 01:00:12

Szanowni Państwo,czy przedłożenie wyroku sądowego nakazującego płacenie alimentów do dnia (...),gdzie alimenty wpływały na konto jednakże z kilkudniowym opóźnieniem,było aż takim argumentem do przedstawienia sytuacji u komornika?Komornik został poinformowany o niepłaceniu w ogóle alimentów-co nie jest prawdą.Wg mnie został wprowadzony celowo w błąd przez byłą partnerkę.Domniemywam, że zostało popełnione przestępstwo przed urzędnikiem państwowym przez świadome wprowadzenie w błąd urzędnika poprzez zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy, które polega na świadomym składaniu zeznań nieprawdziwych lub też zaniechania polegającego na świadomym zatajeniu okoliczności stwierdzających prawdę. Jak ma się do powyższego art. 233§ 1 KK?A może są inne paragrafy regulujące powyższy przypadek? Serdecznie dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie.

 

Nick: Red. do ojca
Data dodania: 2012-05-21 09:05:19

Odp. dla ojca – W działaniach Pana byłej partnerki nie dopatrujemy się działań wyczerpujących znamiona przestępstwa. Każdy wierzyciel, po spełnieniu wymogów określonych w kodeksie postępowania cywilnego, ma prawo dochodzić swoich roszczeń z pomocą komornika. Przede wszystkim musi posiadać tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego ma prawo żądać od uczestników tego postępowania złożenia wyjaśnień. Jednakże złożenie nieprawdziwych wyjaśnień w toku postępowania egzekucyjnego co jak Pan przypuszcza miało miejsce w opisanym przypadku, zgodnie z art. 762 § 5 kpc stanowi przestępstwo tylko w stosunku do osób uczestniczących w tym postępowaniu w charakterze służbowym. „Zwykli” uczestnicy postępowania za złożenie świadomie fałszywych wyjaśnień w postępowaniu egzekucyjnym mogą zostać ukarani przez komornika grzywną, której wysokość w chwili obecnej wynosi maksymalnie 2000 złotych. Nie popełniają jednak przestępstwa. Komornik nie ma prawa do odbierania od uczestników postępowania egzekucyjnego wyjaśnień pod rygorem odpowiedzialności karnej. W naszym przekonaniu art. 762 kpc wyłącza stosowanie art.233 kk w stosunku do wszystkich osób, które w toku postępowania egzekucyjnego nie wykonują czynności służbowych. (ml)

 

Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-06 14:50:54

Czy jak wierzyciel w sprawie o alimenty mogę samemu skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty? Jak dowieść przed sądem - w sprawie o podwyżkę alimentów - jako dowód, że ojciec nie płacił, iż pismo, które wysłałem zawierało treść wzywająca do zapłaty? Może lepiej wysłać takie pismo przez profesjonalnego pełnomocnika?Dziękuję za odp.

 

Nick: Odp. dla Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-10 10:37:52

Oczywiście, że tak - wierzyciel sam kieruje wezwanie do zapłaty. Co to znaczy wysłać pismo przez "profesjonalnego pełnomocnika". Poczta, ale także inne firmy zajmują się "profesjonalnie" doręczaniem przesyłek. Nie ma więc potrzeby wyszukiwania specjalnego gońca. Wezwanie można wysłać pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub nawet "tylko" listem poleconym. Udowodnienie braku wpłat jest banalnie proste - wystarczy złożyć zeznania, z których wynikać będzie, że zobowiązany nie łoży na utrzymanie. Strona przeciwna, jeżeli będzie mogła, będzie musiała udowodnić, iż z obowiązku alimentacyjnego wywiązuje się. W tym wypadku to na dłużniku będzie ciążył obowiązek dowodowy udowodnienia stawianej tezy należytego wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego np. poprzez przedstawienie przelewu, pokwitowania. (ASt.)

Jak złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestęptwa?

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Zostałem oszukany. Co mogę zrobić?

 

·  Nick: Karolina

Data dodania: 2012-04-11 11:30:25

jestem bezradna.myślę że trafiłam na oszusta i jest mi wstyd że byłam tak naiwna. poznałam mężczyznę któremu zaufałam ponieważ zrobił wszystko żeby tak było. pożyczyłam pieniądze które dałam do ręki bez żadnych świadków czy jestem w stanie odzyskać?

 

·  Nick: Odp. dla: Karolina

Data dodania: 2012-04-16 11:36:27

Oczywiście, że tak, ale ... Tych ale jest kilka. Po pierwsze należy zauważyć, że dowody możemy w procesie cywilnym i karnym podzielić na bezpośrednie (np. umowa pożyczki) lub pośrednie (np. wyciąg bankowy, świadkowie ze słyszenia). Nieliczne czynności prawne muszą mieć zachowaną formę szczególną dla jej ważności (np. akt notarialny dla przeniesienia własności nieruchomości) lub dla celów dowodowych. W myśl art. 720 § 2 Kodeksu Cywilnego umowa pożyczki, której wartość przekracza pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Sąd jednak ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Możliwe jest zatem wykazanie w Pani przypadku faktu przekazania pieniędzy innymi dowodami. Pamiętać jednak trzeba, ze ciężar udowodnienia określonych tez dowodowych spoczywa na powodzie. Po drugie należy zacząć od pisemnego wezwania do zwrotu przekazanych pieniędzy przed ewentualnym wytoczeniem powództwa cywilnego przed sądem. Jeżeli chodzi o oszustwo , to jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Wówczas policja i prokurator będą poszukiwać dowodów m.in. wykorzystując treść złożonych przez Panią zeznań. Przestępstwo oszustwa zaistnieje wówczas, gdy sprawca celowo wprowadził Panią w błąd co do zamiaru zwrotu pożyczanych pieniędzy, a w rzeczywistości takiego zamiaru nie miał. W kryminalistyce są znane przypadki osób, które - jak Pani pisze naiwnie - wykorzystują zaufanie do ich okradania. Niektórzy stali się nawet bohaterami filmów (słynny Tulipan) i dlatego warto w takim wypadku zawiadomienie złożyć. (ASt)

 

Wziąłem pożyczkę (chwilówkę) z oprocentowaniem kilku tysięcy procent w skali roku. Co mogę zrobić?

Nick: czytelnik

Data dodania: 2012-11-23 12:41:47

Witam, Przesyłam dwie umowy podpisane z kredytami [...] przez zielonogórzanina. W obu figurują na dole astronomiczne liczby odsetek: 5 492, 56 proc - jako rzeczywiste stopy procentowe. Mam pytania: Co powinien teraz zrobić pan […] ? Podpisał umowę, nie przeczytał jej dokładnie i teraz kwota mu rośnie. Czy powinien złożyć doniesienie do prokuratury? Czy ta umowa podchodzi pod lichwiarstwo?

 

Nick: Red. do czytelnika

Data dodania: 2012-11-23 12:44:13

Odp. dla czytelnika – W zakresie zobowiązań w prawie cywilnym obowiązuje fundamentalna zasada swobody umów. Oznacza ona, że, w zasadzie, strony dowolnej umowy mogą jej treść ukształtować w sposób dowolny. Wolność w tym zakresie jest jednak limitowana przez niektóre dalsze przepisy kodeksu cywilnego. Podstawowym przepisem, który pozwala stronie umowy na dostosowanie świadczenia do wysokości dającej się akceptować jest art. 388 § 1 kc., zgodnie z którym „Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując […] niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.” Z przypadkiem takiego właśnie niedoświadczenia mamy zapewne do czynienia w tej sytuacji. Nie sposób sobie wyobrazić, że jakakolwiek osoba działająca z pełnym rozeznaniem zawarłaby umowę pożyczki, w której zgadza się na oprocentowanie 8528,09% (!) w skali roku. W tej sytuacji pożyczkobiorca w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do firmy udzielającej pożyczki z pismem zawierającym żądanie odpowiedniego zmniejszenia świadczenia należnego jej z tytułu udzielenia pożyczki. Gdyby to okazało się nieskuteczne wówczas może wystąpić do sądu o unieważnienie tej umowy. W celu podjęcia odpowiednich kroków prawnych istnieje możliwość zwrócenia się do rzecznika konsumentów, który może wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach o ochronę konsumentów. Na marginesie należy zaznaczyć, że wysokość stopy lombardowej NBP to obecnie 6% w skali roku, a zgodnie z art. 359 § 21 kc maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (czyli 24 %), jednakże z uwagi na wspomnianą na początku swobodę umów strony czynności prawnej mogą ustalić inną wysokość tych odsetek. Należy także przypomnieć o wydawałoby się oczywistej kwestii, że zawierając jakąkolwiek umowę przed jej podpisaniem należy ją dokładnie przeczytać, czy że nie należy jej zawierać pod presją czasu, gdy do domu przyszedł np. przedstawiciel firmy pożyczkowej, który twierdzi, że już jest spóźniony, a to co daje do podpisu to standardowa umowa. Odnosząc się natomiast do kwestii lichwiarstwa to pojęcie to funkcjonuje obecnie jedynie w świadomości społecznej, nie jest natomiast regulowane ani w prawie cywilnym, ani tym bardziej w prawie karnym. Zawarcie takiej umowy nie stanowi przestępstwa, jeżeli żadna ze stron nie zmuszała drugiej do jej zawarcia. (ml).


Jeżeli chcesz się wpisać do naszej Księgi Gości lub zadać pytanie - napisz tutaj:

Przepisz tekst z obrazka:
(przy wpisywaniu ciągu znaków wielkość liter nie ma znaczenia)

CAPTCHA Image

Nieczytelne? Zmień tekst


Problem z wpisaniem do KG??
Napisz maila bezpośrednio na adres Redakcji: redakcja@zielona-gora.po.gov.pl

 • Nick: paullina

  Data dodania: 2009-03-21 02:17:10

  mam klopot muj brat dostal jeden wyrok za podrobienie matury dostal za to 6 miesiecy w zawieszeniu na 3 lata po 2 latach popelnil ponownie przestepstwo za ktore dostal wyrok w zawieszeniu 2 na 5 lat z tego powodu odwieszono mu pierwszy wyrok 6 miesiecy mal sie stawic do aresztu ale wyjechal do krakowa gdzie dostal prace a w miedzy czasie prokurator wystapil z listem gonczym i teraz muj brat sie ukrya bo sie boi ze dostanie bog wie jakwielki wyrok i tu mam pytanie jesli sie on teraz ukrywa to jak sam sie odda w rece policji to jaki sad mu moze dac wyrok i czy jest tu mozliwosc o warunkowym zwolnieniu po odbyciu polowy kary ? i czy sad mu nie odwiesi tego drugiego wyroku a jak odwiesi to aki moze byc wyrok laczny i czy bedzie mugl sie starac o warunkowe zwolnienie ? bardzo prosze o pomoc bo sie boje o niego a tak to moze mnie poslucha i sie sam odda w rece policji bo niechce aby poszedl siedziec na kilka lat on ma dopiero 22 lata jest jeszcze mlody niechce aby sobie zycie zatracil na ciaglym uciekaniu dziekuje za pomoc paulina

 • Nick: Red. do w kłopocie ... 20

  Data dodania: 2009-03-20 15:01:05

  odp. dla w kłopocie … 20 – Przepisy kodeksu karnego przewidują możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności jeżeli kara wymierzona przez sąd nie przekracza 2 lat. W tym przypadku jest to zatem możliwe, przynajmniej teoretycznie. Udział w obrocie znaczą ilością środków odurzających jest bowiem zagrożony karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Przesłanki warunkowego zawieszenia kary są wymienione w art. 69 kk. Zgodnie z tym przepisem, sąd może zawiesić wykonanie orzeczonej kary do 2 lat pozbawienia wolności, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności do zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Przy zawieszaniu wykonania kary sąd jest obowiązany wziąć pod uwagę takie przesłanki, jak: postawa sprawcy, właściwości i warunki osobiste sprawcy, jego dotychczasowy sposób życia oraz jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa. Co więcej podejrzany może znacznie zwiększyć swoje szanse na karę warunkowo zawieszoną „zawierając układ z prokuratorem”. Elementami takiego układu są: przyznanie się podejrzanego do winy i wyjaśnienie przez niego wszystkich istotnych okoliczności popełnienia przestępstwa. W zamian za to może on liczyć na to, że prokurator będzie wnioskował o wymierzenie przez sąd uzgodnionej z podejrzanym kary (np. z warunkowym zawieszeniem jej wykonania). Należy zaznaczyć, że prokurator nie musi się zgodzić na propozycję podejrzanego. (ml).

 • Nick: RK

  Data dodania: 2009-03-19 22:39:39

  Pracownik organu administracji po wysłaniu do obywatela pisma, dołączył do kopii znajdującej się w aktach urzędu dodatkowy załącznik, który miał istotne znaczenie w sprawie. Urzędnik w wyniku kontroli organu wyższego stopnia złożył wyjaśnienia twierdząc, że oba pisma zostały doręczone obywatelowi mimo, że w głównym piśmie nie ma żadnego zapisu o tym, że był do niego dołączony inny dokument (załącznik). Czy w takiej sytuacji można mówić o przestępstwie przeciwko wiarygodności dokumentów (lub innym przestępstwie), biorąc pod uwagę to, że dokumenty wysłane do obywatela i kopie będące w aktach urzędu powinny być jednobrzmiące, natomiast w powyższej sytuacja osoba nie otrzymała załącznika.

 • Nick: w kłopocie ... 20

  Data dodania: 2009-03-18 17:49:13

  rozumiem. a czy istnieje możliwość, że dostanie kare pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu?? i czy można mieć chociaż cień nadzieji, że tak się stanie....

 • Nick: Red. do w kłopocie ... 20

  Data dodania: 2009-03-18 13:10:30

  Odp. dla w kłopocie…20 - Po raz kolejny musimy przypomnieć, że nie mamy możliwości udzielania porad prawnych w konkretnych sprawach. Możemy naszych czytelników informować jedynie o ogólnych zasadach obowiązującego prawa i praktyce jego funkcjonowania. Z tego punktu widzenia nie mamy niestety dla Pani pomyślnych informacji. Szanse na zmianę tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy w opisanej sytuacji są niewielkie, choć zgodnie z art. 254 § 1 kpk podejrzany może w każdym czasie składać wnioski o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego. W przypadku takiego przestępstwa jak udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających istotnym jest ustalenie zarówno osoby, od której Pani partner nabywał środki odurzające, jak i to, komu te środki sprzedawał. Zatem, aby mieć szanse na ewentualną zmianę środka zapobiegawczego powinien on złożyć pełne i szczere wyjaśnienia, co do wszystkich okoliczności przestępstwa. Naszym zdaniem nie ulega wątpliwości, że Pani partner 200 gramów amfetaminy nie posiadał na własne potrzeby. Zgodnie z ustaloną linią orzecznictwa sądowego 200 gramów amfetaminy jest znaczną ilością środka odurzającego. Udział w obrocie znaczą ilością środków odurzających jest zagrożony karą do 10 lat pozbawienia wolności i jednocześnie grzywną. Fakt, że Pani sytuacji życiowa uległa znacznemu pogorszeniu nie jest w naszym przekonaniu wystarczającą przesłanką do uchylenia aresztu. Prosimy o zapoznanie się z orzecznictwem na ten temat. Tymczasowe aresztowanie/ niezamierzona dolegliwość/ wyjątkowo ciężkie skutki , Tymczasowe aresztowanie/ niezamierzona dolegliwość/ zagrożenie egzystencji. Oczywiście także Panią pozdrawiamy. (ml).

 • Nick: w kłopocie....20

  Data dodania: 2009-03-17 22:52:27

  Witam, na wstępie pozdrawiam. Chciałabym się dowiedzieć jakie są szanse na zmiane środka zapobiegawczego wobec podejrzanego o posiadanie narkotyków (200g amfetaminy). Zastosowano u mojego partnera areszt tymczasowy na 2miesiące, jednak chciałabym wystąpić o zmiane aresztu tymczasowego na dozór policyjny lub ewentualnie kare grzywny jeżeli nie będzie wysoka.Nasza sytuacja jest nie ciekawa,gdyż jestem w7miesiącu ciąży(niejednokrotnie stwierdzano,iż grozi mi przedwczesny poród spowodowany stresem i sytuacjami nerwowymi),a byłam na utrzymaniu partnera.Co prawda nie mieszkamy razem,lecz moi rodzice(choć jestem pełnoletnia)nie mogą i niechcą mnie wspierać finansowo.Przez aresztowanie parter(podejrzany)może stracić stałą prace i pozbawić dziecka,gdy się urodzi możności zapewnienia mu środków utrzymania.Tymbardziej,że praca była stała i dobrze płatna. Proszę o radę, co można zrobić w tej sprawie, z możliwym jak najszybszym skutkiem,gdyż czas odgrywa tu bardzo ważną rolę.Pozdrawiam redakcję.

 • Nick: Red. do Piotra

  Data dodania: 2009-03-13 15:10:23

  Odp. dla Piotra – W poprzedniej odpowiedzi nie wskazaliśmy renty jako uprawnienia przysługującego osobie poszkodowanej. Renta przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Renty można domagać się w zasadzie w dwóch przypadkach: 1) gdy na skutek wypadku zmniejszyły się dochody osiągane przez poszkodowanego (renta uzupełniająca), 2) gdy w wyniku wypadku stan zdrowia osoby poszkodowanej pogorszył się i potrzebne są jej środki do poprawy stanu zdrowia po wypadku (np. na rehabilitację, leczenie) Jeżeli zaistniała któraś z tych przesłanek osoba poszkodowana może domagać się renty zawsze, co jednak nie oznacza, że na pewno taką rentę uzyska. W przypadku procesu cywilnego należy pamiętać o art. 6 kc „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Oprócz tego wytoczenie postępowania cywilnego wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów procesu. Odpowiedzialność karna w przypadku przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym jest w znacznym stopniu powiązana ze skutkami wypadku drogowego. Jeżeli określone niebezpieczne zachowanie uczestnika ruchu drogowego nie spowodowało skutku w postaci śmierci lub uszczerbku na zdrowiu człowieka to wówczas z reguły nie będzie powodowało odpowiedzialności karnej. Jedynym istotnym wyjątkiem od tej zasady jest usiłowanie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. (ml).

 • Nick: Piotr

  Data dodania: 2009-03-11 17:04:22

  Bardzo dziękuję za odpowiedź, jednak chciałbym rozwiać pewne wątpliwości \"...zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem (m.in. koszty związane z leczeniem i rehabilitacją), czy zwrot utraconych zarobków. Istotnym pojęciem w prawie ubezpieczeń jest suma gwarancyjna, która stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego...\" czy oraz ewentualnie pod którym z tych pojęć kryje się renta dla poszkodowanego? Ponadto z poniższej wypowiedzi wynika, że jeżeli ofiara wypadku odniosła trwały uszczerbek na zdrowiu, to zawsze może się domagać renty? A co do drugiej części pytania, to czy w przepisach są gdzieś wyszczególnione przypadki naruszenia bezpieczeństwa za które grozi kara pozbawienia wolności, a za które zwykły mandat czy każda sytuacja oceniana jest indywidualnie?

 • Nick: Red. do Piotra

  Data dodania: 2009-03-11 12:48:47

  Odp. dla Piotra – Ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu należy do grupy ubezpieczeń obowiązkowych. Ma ono na celu zabezpieczenie dóbr majątkowych i osobistych, które doznały uszczerbku w wyniku zdarzeń komunikacyjnych. Kwestia uprawnień przysługujących osobie poszkodowanej w wyniku takiego zdarzenia regulują przepisy prawa cywilnego. Do głównych uprawnień poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym należą: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem (m.in. koszty związane z leczeniem i rehabilitacją), czy zwrot utraconych zarobków. Istotnym pojęciem w prawie ubezpieczeń jest suma gwarancyjna, która stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego. Jeżeli chodzi o drugą część pytania – dotyczącą odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku komunikacyjnego – to przesłanką odpowiedzialności jest naruszenie (nawet nieumyślne) zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym oraz skutek tego naruszenia w postaci zaistnienia wypadku, w którym inna osoba doznała rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 7 dni. Skazanie oskarżonego o spowodowanie wypadku na karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności powoduje umieszczenie danych na temat wyroku w Krajowym Rejestrze Karnym. Jednocześnie informujemy, że w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej i prawa ubezpieczeń wiele interesujących informacji można znaleźć na stronie internetowej Rzecznik Ubezpieczonych http://www.rzu.gov.pl/. Prawnicy z Biura Rzecznika Ubezpieczonych udzielają także telefonicznych porad zainteresowanym. (ml)

 • Nick: Piotr

  Data dodania: 2009-03-11 07:42:27

  Kilka razy zastanawialiśmy się ze znajomymi nad pewnym zagadnieniem związanym z prawem i niestety nie doszliśmy do żadnych wniosków. No i jak tylko znajdziecie dla mnie trochę czasu to liczę na pomoc. > No więc jak to jest z tym, że jeżeli ktoś jedzie samochodem albo na nartach i spowoduje wypadek to kiedy ofiara może pozwać sprawcę o rentę i jakie ma szanse wygrania sprawy(to się bodajże nazywa \"z powództwa cywilnego\", czy jakoś tak)? Czy OC sprawcy (samochodu) pokrywa ewentualne koszty zasądzonej renty? > A drugie: za jaki wypadek, tzn. w jakich okolicznościach można zostać ukaranym przez sąd, tak żeby mieć zapisane w \"aktach\", że jest się karanym (\"oczywiście poza alkoholem\"). > Pozdrawiam

 • Nick: Red. do Marii

  Data dodania: 2009-03-06 09:04:07

  Odp. dla Marii – Cytowany w poprzedniej odpowiedzi przepis art. 148§2 kpk nie zabrania złożenia takiego wniosku. Decyzję o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia takiego wniosku podejmuje sąd. Należy jednak pamiętać o tym, że postępowanie karne powinno toczyć się w miarę możliwości szybko i sprawnie. Zdaniem Redakcji wystarczającym sposobem zabezpieczenia prawidłowego dokumentowania przebiegu rozprawy jest złożenie wniosku o zgodę na utrwalenie przez stronę przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, a także składanie na bieżąco w toku rozprawy wniosków o protokołowanie poszczególnych (istotnych zdaniem oskarżonego) pytań zadawanych świadkom. W przypadku, gdy zdaniem oskarżonego protokół rozprawy nie będzie oddawał wiernie przebiegu rozprawy może on (zwłaszcza, gdy będzie dysponował zapisem dźwięku z przebiegu rozprawy) złożyć wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy wskazując na nieścisłości i opuszczenia. (ml).

 • Nick: Maria

  Data dodania: 2009-03-05 15:41:57

  Ogromnie dziękuję za szybką odpowiedź, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy można złożyć pisemny wniosek o protokołowanie pytań zadawanych świadkom i czy może być tak zatytułowany. Bo przecież trudno dopisywać o protokolowanie ich odpowiedzi bo to jest oczywiste. Pozadrawiam.

 • Nick: Red. do Marii

  Data dodania: 2009-03-04 15:25:09

  Odp. dla Marii – Uprawnienia, których dotyczy Pani pytanie wynikają z art. 148 § 2 kpk. Zgodnie z tym przepisem „Wyjaśnienia, zeznania, oświadczenia i wnioski oraz stwierdzenia określonych okoliczności przez organ prowadzący postępowanie zamieszcza się w protokole z możliwą dokładnością. Osoby biorące udział w czynności mają prawo żądać zamieszczenia w protokole z pełną dokładnością wszystkiego, co dotyczy ich praw lub interesów.” Osobą biorącą udział w czynności przesłuchania np. świadka lub pokrzywdzonego jest także oskarżony. Swój wniosek może uzasadnić np. potrzebą dokonania prawidłowych ustaleń faktycznych przez sąd lub też realizacją swojego prawa do obrony. Sąd nie ma obowiązku uwzględnić takiego wniosku, ale odmowa jego uwzględnienia naraża sąd na to, że wyrok tego sądu może być uchylony przez sąd odwoławczy, jeżeli oskarżony zdecyduje się na wniesienie apelacji od wyroku wydanego w pierwszej instancji. Należy dodać, że zdaniem praktyków należy zaprotokołować pytania: 1) zadane przesłuchiwanemu dziecku , 2) postawione za pośrednictwem tłumacza, 3) pozostawione bez odpowiedzi, 4) takiego, na które padła odpowiedź wymijająca lub niepełna, 5) celowo sugestywnego, 6) uchylonego przez prowadzącego czynność, a zadanego przez uczestnika przesłuchania. Więcej informacji na temat protokołowania znaleźć można w publikacji Protokół  (ml).

 • Nick: maria

  Data dodania: 2009-03-04 11:33:15

  Czy w sadzie karnym oskarżony może prosic sąd o protokołowanie zadawnych przez niego pytań. Czym uzasadniać taka prośbę, czy wynika to z przepisów prawa i czy sąd ma obowiązek uwzględnić taką prośbę. Bardzo dziekuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 • Nick: Red. do M

  Data dodania: 2009-02-28 19:35:32

  Odp. dla M – Przestępstwo składania fałszywych zeznań jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Karalność przestępstw za które ustawa przewiduje karę nie dłuższą niż 3 lata pozbawienia wolności ustaje (przedawnia się) gdy od czasu popełnienia przestępstwa upłynęło 5 lat. Jeżeli jednak przed upływem okresu przedawnienia wszczęto postępowanie karne przeciwko osobie okres przedawnienia wydłuża się o kolejnych 5 lat. (ml).