Wszystkich wpisów 1701. Aktualnie przeglądzasz wpisy nr 961 - 976. Dodaj swój wpis

Zadaj pytanie

Pomiń formularz i przejdź do przeglądania wpisów

Dodaj swój wpis

Pragniemy przypomnieć, że Redakcja nie ma wpływu na treść decyzji procesowych, które podejmowane są wyłącznie przez uprawnione do tego osoby i w trybie określonym przez przepisy kodeksu postępowania karnego. Jest nam jednak niezwykle miło, że szukając rozwiązania swoich problemów życiowych zaglądacie czasem także na stronę internetową prokuratury. Niestety z powodów, o których wielokrotnie już wspominaliśmy na łamach Księgi Gości nie możemy zajmować stanowiska w konkretnych sprawach jakie przedstawiacie Państwo na łamach Naszej Księgi. Zapraszamy do odwiedzin i zamieszczania wpisów.

Wszystkich naszych Czytelników, którzy mają pytania z dziedziny prawa zapraszamy na dyskusyjne forum darmowych porad i pomocy prawnej Forum prawne oraz Forum prawników

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak doprowadzić do zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego (aresztu, dozoru Policji itp.) ?

Nick: Agnieszka
Data dodania: 2012-10-11 10:36:07

od lutego mój brat ma 2 razy w tygodniu dozór policyjny, już nie odbyły się 4 sprawy bo drugi podejrzany w tej sprawie gdzieś zaginął i nie wstawia się na sprawy. Czy w tej sytuacji brat może pisać do prokuratora z prośbą o odstąpienie od nadzoru . Do kogo się kierować z takim pismem i lepiej jak sami napiszemy czy adwokat który reprezentuje

 

Nick: Odp. dla Agnieszki
Data dodania: 2012-10-12 11:02:36

Osoba, w stosunku do której stosowane są środki zapobiegawcze, może w każdym czasie składać wnioski o ich zmianę lub uchylenie. Rzetelne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków wynikających z dozoru i stawiennictwo się na wszystkich wyznaczonych terminach, w tym na rozprawę może w konkretnej sytuacji przesądzić o uchyleniu dozoru. Decyzja należy jednak do organu prowadzącego postępowanie na danym etapie, który podejmie ją uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy. Jeżeli więc w sprawie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze wówczas adresatem wniosku jest prokurator prowadzący postępowanie, a jeżeli sprawa została już skierowana do sądu wraz z aktem oskarżenia, to wniosek kieruje się do sądu, który będzie rozpatrywał sprawę. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego nie jest skomplikowanym i sformalizowanym pismem procesowym. Może zostać prawidłowo sporządzony także przez samego podejrzanego. Jednocześnie informujemy, że wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego na przykładzie \"tymczasowego aresztowania\" znajduje się na naszej stronie w dziale \"Dla podejrzanego\" w zakładce \"Wzory pism\". Po odpowiednim przystosowaniu można go wykorzystać jako przykład także przy sporządzaniu wniosku o uchylenie dozoru Policji. (ml).

Co może być dowodem w postępowaniu karnym?

Nick: xyz
Data dodania: 2012-03-04 18:16:00

Jakie warunki musi spełniać dowód fonoskopijny, aby mógł być brany pod uwagę przez sąd? Czy nagranie, które jest kopią będzie brane pod uwagę? Co jeżeli jest tylko fragment nagrania, a nie całe nagranie?

 

Nick: Red. do xyz
Data dodania: 2012-03-06 09:18:34

odp. dla xyz - Niestety, nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce sądy mają obowiązek orzekać na zasadzie swobodnej oceny dowodów. Oznacza to, że każdy środek dowodowy, jeżeli tylko nie jest objęty wyraźnym zakazem wynikającym z przepisów procedury, powinien być dopuszczony jako dowód i może być wykorzystany do ustalenia stanu faktycznego, jako podstawy rozstrzygnięcia. Żaden przepis nie zakazuje - co należy podkreślić - przeprowadzenia dowodu fonoskopijnego. Siła przekonywania takiego dowodu może być jednak bardzo różna w zależności od rodzaju i jakości nagrania, a nawet celu, dla którego zostało wykonane. Nie bez znaczenia jest tu także zgodność lub brak zgodności treści nagrania z pozostałymi dowodami w sprawie. Każdy dowód podlega bowiem ocenie na tle całokształtu materiału dowodowego. Dlatego więc wg wszelkiego prawdopodobieństwa sąd nie przypisze winy oskarżonemu, którego prokurator oskarżył np. o handel ludźmi, a wyłącznym dowodem byłaby kopia nagrania, w dodatku fragmentaryczna, dokonanego przez specjalistów Policji czy innej służby w ramach operacji tzw. kontroli oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów [rozdz. 26 kodeksu postępowania karnego]. Taka dokumentacja powinna spełniać bowiem wysokie standardy jakościowe i procesowe. Zupełnie inaczej może wyglądać w przypadku nagrań sporządzonych przez pokrzywdzonego, który był ofiarą szantażu, nękania czy gróźb karalnych i który dokonał utrwalenia treści rozmowy przy pomocy telefonu komórkowego, a nagranie to przegrał następnie na taśmę magnetofonową czy płytę CD w celu udokumentowania prawdziwości swojego zawiadomienia o przestępstwie. Poza przytoczonymi tu uwagami pozostaje jeszcze obszerna i skomplikowana problematyka samej ekspertyzy fonoskopijnej, której przedstawienie w ramach wyznaczonych przez formułę Księgi Gości nie jest możliwe. [j.w.]

 

Nick: ola
Data dodania: 2012-10-09 18:31:59

Na stronie niebieskalinia.info można znaleźć taką informację: \"Należy pamiętać, że kaseta lub inny nośnik informacji z nagraniem awantury domowej nie stanowi dowodu i zgodnie z srt. 174 k.p.k. nie jest wskazane przez prokuratora w wykazie dowodów, a może mieć jedynie charakter informacyjny. Więcej o dowodach Dział V kodeksu postępowania karnego.\" Czy to prawda? Przecież wielokrotne wszczynianie awantur to znęcanie psychiczne, a to musi zostać przecież potwierdzone dowodami, np. w postaci nagrań.

 

Nick: Red. do Oli
Data dodania: 2012-10-10 12:02:37

Odp. dla Oli – Naszym zdaniem taka interpretacja przepisów "prawa dowodowego" jest niesłuszna. Kodeks postępowania karnego określa zarówno przesłanki oddalenia wniosku dowodowego (art. 170) jak również zawiera tzw. "zakazy dowodowe" jak np. zakaz przesłuchiwania duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. Jednak żaden z przepisów kpk nie zabrania przeprowadzania dowodu z nagrań. Oczywiście, dowód z takiego nagrania – podobnie jak każdy inny - podlega ocenie organu orzekającego w sprawie. O jego wartości w konkretnej sprawie decyduje przekonanie organu procesowe wynikające z zasad logicznego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. W razie niezrozumiałości wypowiedzi, podejrzenia zmanipulowania nagrania lub wątpliwości co do tożsamości osób, których głos został utrwalony na nośniku magnetycznym lub cyfrowym, zachodzi możliwość przeprowadzenia dowodu z opinii eksperta z zakresu fonoskopii. Jest to dział techniki kryminalistycznej zajmujący się badaniem dźwięków utrwalonych na różnego rodzaju nośnikach oraz samych nośników. W sytuacji typowego nagrania głosu ludzkiego ekspert jest w stanie potwierdzić autentyczność nagrania, dokonać rekonstrukcji zdarzenia oraz zidentyfikować źródło dźwięku. Nie ulega więc wątpliwości, że tzw. dowód fonoskopijny może stanowić dowód przestępstwa. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie w dziale "Ciekawie ... nie tylko o prawie" w publikacji „Fonoskopia” pod adresem: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=2851 , który należy skopiować i następnie wkleić do wyszukiwarki.

Czym kieruje się sąd wymierzając karę?

Nick: Kuba
Data dodania: 2012-09-24 21:54:44

Prawie 3 lata temu jedna Pani skierowała wobec mnie akt oskarżenia z art. 216kk, ja wniosłem wzajemny akt oskarżenia i oskarżyłem ją z 212kk. Oboje dostaliśmy wyroki w postaci grzywny. Ta Pani w ramach \"ja ci jeszcze pokażę\" złożyła na Policji ustną skargę znowu z art. 216kk. Czy w przypadku procesu sądowego i wyroku, Sąd będzie brał pod uwagę moją karalność i czy karalność tej Pani będzie miała tu znaczenie. Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 

Nick: Red. do Kuby
Data dodania: 2012-10-01 11:09:34

Odp. dla Kuby – Wymierzając karę sąd bierze pod uwagę przesłanki wymienione w art. 53§2 kk. Zgodnie z tym przepisem „Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.” Zatem wcześniejsza karalność będzie brana pod uwagę przez sąd, ale tylko pod warunkiem, że zostanie Pan uznany przez sąd za winnego zarzucanego mu czynu. Wcześniejsza karalność tej Pani nie ma tu bezpośredniego znaczenia. W postępowaniu przed sądem może Pan w ramach obrony wskazywać, że przyczyną skierowania prywatnego aktu oskarżenia jest istniejący między wami konflikt. Może Pan też wykazywać, że przyczyną zniewagi było „wyzywające zachowanie się” pokrzywdzonej. Jeżeli sąd podzieli Pana pogląd na ten temat to na podstawie art. 216§3 może odstąpić od wymierzenia kary. To tyle od strony prawnej. Uważamy jednak, że najlepszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest kompromis, pojednanie i wygaszenie konfliktu, bowiem zapewnia spokój i prawidłowe relacje z innymi ludźmi. (ml)

Prokurator odmówił wszczęcia (umorzył) postępowanie. Co może zrobić pokrzywdzony?

Nick: romanek
Data dodania: 2012-09-18 17:35:40

Witam serdecznie, pozdrawiając gratuluję jednocześnie pomysłu z tą stronką. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na takie pytania: czy istnieją i jakie są dalsze prawne możliwości dla obywatela, po odmowie przez prokuraturę rejonową wszczęcia dochodzenia na złożone pisemne zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. Serdecznie dziękuję.

 

Nick: Red. do Romanka
Data dodania: 2012-09-19 09:21:15

Odp. dla Romanka - Za miłe słowa pod adresem naszej strony bardzo dziękujemy. Odpowiedź na Pana pytanie zależy od tego, kto takie zawiadomienie złożył. Inny jest bowiem status osoby, która złożyła tzw. „obywatelskie” zawiadomienie o przestępstwie, nie będąc osobą pokrzywdzoną, a inny osoby, która złożyła zawiadomienie jako pokrzywdzony. W pierwszym przypadku nie przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Natomiast pokrzywdzony jest uprawniony do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa. Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy za pośrednictwem prokuratora, który wydał lub zatwierdził to postanowienie w terminie 7 dni od jego doręczenia. (ml).

Jestem ofiarą stalkingu. Co mogę zrobić?

Nick: dłużnik
Data dodania: 2012-08-15 16:59:23

Szanowni Państwo,nie z własnej winy \"wpadłem\' w szereg zobowiązań wobec kilku instytucjom bankowym.Po utracie pracy i kłopotach zdrowotnych \"dopadła\" mnie niemożność zarobkowania,a tym samym stracilem płynność finansową,w związku z czym mimo chęci zawarcia porozumienia z bankami nie doszło do pozytywnego załatwienia sprawy. Moje dane,wierzytelność zostały sprzedane firmom windykacyjnym.I zaczął się problem ,gdyż mimo pism z prośbą o polubowne załatwienie i rozłożenie na raty wierzytelności -odmowa.Zaczęły się telefoniczne nagonki z ich strony nawet po 21-ej.Mimo tego ze dzień wcześniej rozmawiałem telefonicznie z konsultantem/ką ,na drugi dzień kolejny telefon i kolejne rozpytywania i tłumaczenia itp.Trwa to już jakiś czas i mam serdecznie dosyć.Rozmowy są często niemiłe i naprowadzające na dany z góry założony skutek. Czy forma prowadzenia takiej \"nagonki telefonicznej \" nie ma znamion stalkingu?Co robic?Czlowiek nerwowo juz nie wytrzymuje.

 

Nick: Odp. dla dłużnika
Data dodania: 2012-08-23 20:03:11

Przestępstwo tzw. Stalkingu stypizowane jest w artykule 190a Kodeksu Karnego. Zgodnie z treścią tego przepisu "Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności dl lat 3." Z opisanej sytuacji trudno jest nam ocenić, czy zostały wypełnione znamiona przestępstwa. Mamy za mało danych. Nie ulega natomiast wątpliwości, że egzekucja należności również musi odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można przeprowadzić przeszukanie?

Nick: majka
Data dodania: 2012-07-03 21:54:34

Na jakiej podstawie policja może dokonać rewizji w mieszkaniu (w bloku)?

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-07-04 13:23:46

Odp. dla Majki – Przeszukanie przeprowadza się w celu wykrycia lub zatrzymania podejrzanego, oskarżonego lub skazanego albo w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, bądź podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Przeszukania określonej osoby lub miejsca dokonuje się wówczas, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że określona osoba posiada przedmioty, które w jego toku zamierza się znaleźć, albo też, że przedmioty te znajdują się w danym miejscu, pomieszczeniu, budynku. W przypadku przeszukania mającego na celu znalezienie rzeczy wzywa się osobę, u której ma być dokonane przeszukanie do dobrowolnego wydania tej rzeczy. Co do zasady zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego Policja dokonuje przeszukania na polecenie sądu lub prokuratora. Takie polecenie ma formę postanowienia, które okazuje się osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone. W praktyce dosyć często zdarzają się sytuacje niecierpiące zwłoki, czyli takie, w których oczekiwanie na wydanie postanowienia o przeszukaniu może skutkować ukryciem osoby, czy rzeczy. W takich przypadkach policjanci dokonujący przeszukania okazują legitymacje służbowe lub nakaz wydany przez kierownika jednostki policji, a następnie, już po dokonaniu przeszukania zwracają się o zatwierdzenie przeszukania. Na żądanie osoby, u której przeprowadzono przeszukanie na podstawie legitymacji lub nakazu należy doręczyć postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania. Zachęcamy Panią także do zapoznania się z publikacją „Przeszukanie”, która znajduje się na naszej stronie w dziale „Ciekawie … nie tylko o prawie”. (ml).

Kiedy wydaje się list gończy?

Nick: majka
Data dodania: 2012-06-27 13:48:01

Dziś już drugi raz nie odbyła się sprawa, ponieważ drugi oskarżony się nie wstawił. Jak długo mogą być sprawy przekładane i skoro tak, to dlaczego nie widnieje on na waszej stronie jako poszukiwany listem gończym???

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-06-28 09:51:26

Odp. dla Majki – Gospodarzem postępowania sądowego jest sąd. To od sądu zależy jakie środki podejmuje w celu realizacji zasady koncentracji postępowania karnego. Zgodnie z tą dyrektywą postępowanie karne powinno być prowadzone w sposób zapewniający szybkie i sprawne rozpoznanie sprawy, a jednocześnie gwarantujący wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Jednocześnie muszą być też przestrzegane prawa stron, co często niełatwo ze sobą pogodzić. Przepisy nie określają, jak długo powinno trwać postępowanie sądowe. W praktyce zależy to od stopnia skomplikowania sprawy, zdyscyplinowania wszystkich uczestników postępowania, organizacji pracy sądu, a niekiedy nawet warunków lokalowych. Jedynym prawnie wiążącym terminem jest tutaj termin przedawnienia karalności przestępstwa. Nie znamy przyczyn odraczania rozprawy. Usprawiedliwione niestawiennictwo uczestnika, którego obecność jest konieczna może stanowić przesłankę odroczenia. Jeżeli oskarżony nie jest on poszukiwany przez sąd listem gończym pomimo nie stawiania się na rozprawach, to być może przedstawił on sądowi stosowne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że nie może on brać udziału w rozprawie z uwagi na stan zdrowia. Możliwe też, że nie został skutecznie powiadomiony przez sąd o terminie rozprawy lub o obowiązkowej obecności. To najczęstsze powody odraczania rozpraw z przyczyn niezależnych od oskarżonego. Jednak nie znając akt sprawy nie możemy wypowiadać się na ten temat. O tym, czy informacja o poszukiwaniu osoby listem gończym trafia na naszą stronę decyduje treść listu gończego, w którym jego autor określa sposób jego rozpowszechniania, np. poprzez publikację na naszej stronie. (ml).

 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie o alimenty

Nick: ojciec
Data dodania: 2012-05-16 01:00:12

Szanowni Państwo,czy przedłożenie wyroku sądowego nakazującego płacenie alimentów do dnia (...),gdzie alimenty wpływały na konto jednakże z kilkudniowym opóźnieniem,było aż takim argumentem do przedstawienia sytuacji u komornika?Komornik został poinformowany o niepłaceniu w ogóle alimentów-co nie jest prawdą.Wg mnie został wprowadzony celowo w błąd przez byłą partnerkę.Domniemywam, że zostało popełnione przestępstwo przed urzędnikiem państwowym przez świadome wprowadzenie w błąd urzędnika poprzez zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy, które polega na świadomym składaniu zeznań nieprawdziwych lub też zaniechania polegającego na świadomym zatajeniu okoliczności stwierdzających prawdę. Jak ma się do powyższego art. 233§ 1 KK?A może są inne paragrafy regulujące powyższy przypadek? Serdecznie dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie.

 

Nick: Red. do ojca
Data dodania: 2012-05-21 09:05:19

Odp. dla ojca – W działaniach Pana byłej partnerki nie dopatrujemy się działań wyczerpujących znamiona przestępstwa. Każdy wierzyciel, po spełnieniu wymogów określonych w kodeksie postępowania cywilnego, ma prawo dochodzić swoich roszczeń z pomocą komornika. Przede wszystkim musi posiadać tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego ma prawo żądać od uczestników tego postępowania złożenia wyjaśnień. Jednakże złożenie nieprawdziwych wyjaśnień w toku postępowania egzekucyjnego co jak Pan przypuszcza miało miejsce w opisanym przypadku, zgodnie z art. 762 § 5 kpc stanowi przestępstwo tylko w stosunku do osób uczestniczących w tym postępowaniu w charakterze służbowym. „Zwykli” uczestnicy postępowania za złożenie świadomie fałszywych wyjaśnień w postępowaniu egzekucyjnym mogą zostać ukarani przez komornika grzywną, której wysokość w chwili obecnej wynosi maksymalnie 2000 złotych. Nie popełniają jednak przestępstwa. Komornik nie ma prawa do odbierania od uczestników postępowania egzekucyjnego wyjaśnień pod rygorem odpowiedzialności karnej. W naszym przekonaniu art. 762 kpc wyłącza stosowanie art.233 kk w stosunku do wszystkich osób, które w toku postępowania egzekucyjnego nie wykonują czynności służbowych. (ml)

 

Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-06 14:50:54

Czy jak wierzyciel w sprawie o alimenty mogę samemu skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty? Jak dowieść przed sądem - w sprawie o podwyżkę alimentów - jako dowód, że ojciec nie płacił, iż pismo, które wysłałem zawierało treść wzywająca do zapłaty? Może lepiej wysłać takie pismo przez profesjonalnego pełnomocnika?Dziękuję za odp.

 

Nick: Odp. dla Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-10 10:37:52

Oczywiście, że tak - wierzyciel sam kieruje wezwanie do zapłaty. Co to znaczy wysłać pismo przez "profesjonalnego pełnomocnika". Poczta, ale także inne firmy zajmują się "profesjonalnie" doręczaniem przesyłek. Nie ma więc potrzeby wyszukiwania specjalnego gońca. Wezwanie można wysłać pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub nawet "tylko" listem poleconym. Udowodnienie braku wpłat jest banalnie proste - wystarczy złożyć zeznania, z których wynikać będzie, że zobowiązany nie łoży na utrzymanie. Strona przeciwna, jeżeli będzie mogła, będzie musiała udowodnić, iż z obowiązku alimentacyjnego wywiązuje się. W tym wypadku to na dłużniku będzie ciążył obowiązek dowodowy udowodnienia stawianej tezy należytego wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego np. poprzez przedstawienie przelewu, pokwitowania. (ASt.)

Jak złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestęptwa?

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Zostałem oszukany. Co mogę zrobić?

 

·  Nick: Karolina

Data dodania: 2012-04-11 11:30:25

jestem bezradna.myślę że trafiłam na oszusta i jest mi wstyd że byłam tak naiwna. poznałam mężczyznę któremu zaufałam ponieważ zrobił wszystko żeby tak było. pożyczyłam pieniądze które dałam do ręki bez żadnych świadków czy jestem w stanie odzyskać?

 

·  Nick: Odp. dla: Karolina

Data dodania: 2012-04-16 11:36:27

Oczywiście, że tak, ale ... Tych ale jest kilka. Po pierwsze należy zauważyć, że dowody możemy w procesie cywilnym i karnym podzielić na bezpośrednie (np. umowa pożyczki) lub pośrednie (np. wyciąg bankowy, świadkowie ze słyszenia). Nieliczne czynności prawne muszą mieć zachowaną formę szczególną dla jej ważności (np. akt notarialny dla przeniesienia własności nieruchomości) lub dla celów dowodowych. W myśl art. 720 § 2 Kodeksu Cywilnego umowa pożyczki, której wartość przekracza pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Sąd jednak ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Możliwe jest zatem wykazanie w Pani przypadku faktu przekazania pieniędzy innymi dowodami. Pamiętać jednak trzeba, ze ciężar udowodnienia określonych tez dowodowych spoczywa na powodzie. Po drugie należy zacząć od pisemnego wezwania do zwrotu przekazanych pieniędzy przed ewentualnym wytoczeniem powództwa cywilnego przed sądem. Jeżeli chodzi o oszustwo , to jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Wówczas policja i prokurator będą poszukiwać dowodów m.in. wykorzystując treść złożonych przez Panią zeznań. Przestępstwo oszustwa zaistnieje wówczas, gdy sprawca celowo wprowadził Panią w błąd co do zamiaru zwrotu pożyczanych pieniędzy, a w rzeczywistości takiego zamiaru nie miał. W kryminalistyce są znane przypadki osób, które - jak Pani pisze naiwnie - wykorzystują zaufanie do ich okradania. Niektórzy stali się nawet bohaterami filmów (słynny Tulipan) i dlatego warto w takim wypadku zawiadomienie złożyć. (ASt)

 

Wziąłem pożyczkę (chwilówkę) z oprocentowaniem kilku tysięcy procent w skali roku. Co mogę zrobić?

Nick: czytelnik

Data dodania: 2012-11-23 12:41:47

Witam, Przesyłam dwie umowy podpisane z kredytami [...] przez zielonogórzanina. W obu figurują na dole astronomiczne liczby odsetek: 5 492, 56 proc - jako rzeczywiste stopy procentowe. Mam pytania: Co powinien teraz zrobić pan […] ? Podpisał umowę, nie przeczytał jej dokładnie i teraz kwota mu rośnie. Czy powinien złożyć doniesienie do prokuratury? Czy ta umowa podchodzi pod lichwiarstwo?

 

Nick: Red. do czytelnika

Data dodania: 2012-11-23 12:44:13

Odp. dla czytelnika – W zakresie zobowiązań w prawie cywilnym obowiązuje fundamentalna zasada swobody umów. Oznacza ona, że, w zasadzie, strony dowolnej umowy mogą jej treść ukształtować w sposób dowolny. Wolność w tym zakresie jest jednak limitowana przez niektóre dalsze przepisy kodeksu cywilnego. Podstawowym przepisem, który pozwala stronie umowy na dostosowanie świadczenia do wysokości dającej się akceptować jest art. 388 § 1 kc., zgodnie z którym „Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując […] niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.” Z przypadkiem takiego właśnie niedoświadczenia mamy zapewne do czynienia w tej sytuacji. Nie sposób sobie wyobrazić, że jakakolwiek osoba działająca z pełnym rozeznaniem zawarłaby umowę pożyczki, w której zgadza się na oprocentowanie 8528,09% (!) w skali roku. W tej sytuacji pożyczkobiorca w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do firmy udzielającej pożyczki z pismem zawierającym żądanie odpowiedniego zmniejszenia świadczenia należnego jej z tytułu udzielenia pożyczki. Gdyby to okazało się nieskuteczne wówczas może wystąpić do sądu o unieważnienie tej umowy. W celu podjęcia odpowiednich kroków prawnych istnieje możliwość zwrócenia się do rzecznika konsumentów, który może wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach o ochronę konsumentów. Na marginesie należy zaznaczyć, że wysokość stopy lombardowej NBP to obecnie 6% w skali roku, a zgodnie z art. 359 § 21 kc maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (czyli 24 %), jednakże z uwagi na wspomnianą na początku swobodę umów strony czynności prawnej mogą ustalić inną wysokość tych odsetek. Należy także przypomnieć o wydawałoby się oczywistej kwestii, że zawierając jakąkolwiek umowę przed jej podpisaniem należy ją dokładnie przeczytać, czy że nie należy jej zawierać pod presją czasu, gdy do domu przyszedł np. przedstawiciel firmy pożyczkowej, który twierdzi, że już jest spóźniony, a to co daje do podpisu to standardowa umowa. Odnosząc się natomiast do kwestii lichwiarstwa to pojęcie to funkcjonuje obecnie jedynie w świadomości społecznej, nie jest natomiast regulowane ani w prawie cywilnym, ani tym bardziej w prawie karnym. Zawarcie takiej umowy nie stanowi przestępstwa, jeżeli żadna ze stron nie zmuszała drugiej do jej zawarcia. (ml).


Jeżeli chcesz się wpisać do naszej Księgi Gości lub zadać pytanie - napisz tutaj:

Przepisz tekst z obrazka:
(przy wpisywaniu ciągu znaków wielkość liter nie ma znaczenia)

CAPTCHA Image

Nieczytelne? Zmień tekst


Problem z wpisaniem do KG??
Napisz maila bezpośrednio na adres Redakcji: redakcja@zielona-gora.po.gov.pl

 • Nick: Ania

  Data dodania: 2009-02-04 17:11:14

  Chcaiłabym zapytać o to jak wygłąda sprawa zatrudnienia osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w prokuraturze?Czy taka osoba mająca średnie wykształcenie ma jakieś sznse?Czy tez musi startowac do konkursu,czy moze istnieje jakliś inny sposób zatrudniania osób niepełnosprawnych?Bardzo prosze o odpowiedź.

 • Nick: praca Wroclaw

  Data dodania: 2009-02-02 23:23:49

  Bardzo ciekawa, interesująca strona.Zawiera wiele cennych informacji.Nie ma poczucia straconego czasu.Gratulacje!!!

 • Nick: Red. do Oliwii

  Data dodania: 2009-02-02 11:58:29

  Odp. dla Oliwii - Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Przy założeniu, że Pani problem dotyczy współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Takie żądanie jest uprawnieniem każdego współwłaściciela, a wystąpienie z nim jest dla sądu wystarczającą przyczyną do zniesienia współwłasności. Ograniczenie uprawnień do zniesienia współwłasności określają drugie i trzecie zdanie art. 210 kodeksu cywilnego, którego treść cytujemy w całości: „Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.” Musimy dodać, że w sprawach gospodarczych niezwykle ważne jest korzystanie przez uczestników obrotu gospodarczego ze stałej profesjonalnej obsługi prawnej, a oszczędności na tym polu często powodują straty wielokrotnie przewyższające koszty takiej obsługi. (ml).

 • Nick: Oliwia

  Data dodania: 2009-02-02 00:40:50

  Dziekuje bardzo za odpowiedz na mój problem .W dalszym ciagu ratuje sie . Prosze mi powiedziec co jest powodem lub przyczyna ,że mozna zniesc wspolwlasnosc .Czy Sad moze zniesc wspolwlasnosc bez podania przyczyn ?? Czy sa wygrane sprawy takich ludzi jak ja majacych miejsza czesc wspolwlasnosci a jezeli tak to gdzie mozna szukac przykladow takich spraw . pozdrawiam

 • Nick: Red. do podatnika

  Data dodania: 2009-01-30 14:21:36

  Odp. dla podatnika – Zgłoszenie przestępstwa przy użyciu maila nie spełnia wymogów pisemnego zawiadomienia ponieważ nie zawiera podpisu osoby zgłaszającej. Informacja taka powinna jednak spowodować określoną reakcję organu, do którego zostało ono skierowane. Przede wszystkim osoba, która złożyła takie pismo powinna być wezwana do uzupełnienia braku formalnego poprzez podpisanie pisma. Nie ma w naszym przekonaniu podstaw do traktowania zawiadomienia tego rodzaju jako anonimu. Inaczej wygląda sytuacja, jeżeli takie pismo zostało opatrzone „bezpiecznym podpisem elektronicznym”. Oczywiście musi on spełniać on wszelkie wymogi określone w ustawie. W takim przypadku, pomimo tego, że kodeks postępowania karnego nie przewiduje wprost możliwości składania zawiadomień drogą elektroniczną pismo takie, naszym zdaniem wywołuje wszelkie skutki pisma procesowego (nie można uznać, że nie zostało ono podpisane) i powinno spowodować taką samą reakcję organów ścigania jak złożenie zawiadomienia na piśmie albo osobiście do protokołu, czyli dokonanie oceny, czy spełnione są przesłanki do wszczęcia postępowania przygotowawczego. (ml)

 • Nick: Red. do Łukasza Nowaka

  Data dodania: 2009-01-30 09:41:29

  Odp. dla Lukasz Nowak – Istotne w tym przypadku jest to, czy komputer Pana wspólnika, lub ewentualnie jego konto albo skrzynka e-mail była elektronicznie magnetycznie lub w inny sposób zabezpieczona. Zgodnie z przepisem art. 267§ 1 kk odpowiedzialności karnej na podstawie tego przepisu podlega ten „Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nie przeznaczoną, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie”. Zatem ewentualna odpowiedzialność karna jest uzależniona od tego, czy pokonał Pan jakieś zabezpieczenie. W przeciwnym wypadku taki czyn choć dalece nieetyczny nie jest przestępstwem. Należy jednocześnie podkreślić, że przepisy karne nie przewidują w takim przypadku żadnej klauzuli bezkarności sprawcy w przypadku, gdy ujawni on swój czyn organom ścigania. (ml).

 • Nick: podatnik

  Data dodania: 2009-01-29 10:04:22

  Mam pytanie zgłosiłem do PARP oraz do UKS popełnienie przestępstwa w sprawie wyłudzeń z funduszy unijnych drogą emailową wraz ze skanami dokumentów które te fakty potwierdzają. Czy z mojej strony jest to działanie wystarczające aby uznać zgłoszenie tego rodzaju przestępstwa. Czy muszę to także zgłosić w prokuraturze czy nie muszę już składać bezpośrednio w prokuraturze tego doniesienia a te instytucje powinny zawiadomić o tym przestępstwie dalej prokuraturę.

 • Nick: Lukasz Nowak

  Data dodania: 2009-01-28 21:49:52

  Wiem o falszerstwie popelnionym przez mojego wspolnika i o licznych probach wyludzenie kredytu /sfalszowane dokumenty zostaly zlozone do kilkunastu instytucji finansowych w Polsce/. W posiadanie tych informacji wszedlem nielegalna droga - zauwazylem, ze wspolnik mnie oszukuje wiec zajrzalem do skrzynki e-mail/. Czy skladajac imienne zawiadomienie o popelnionym przestepstwie i usilowaniu popelnienia kolejnych, ryzykuje procesem o ingerencje w korespondencje prywatna?

 • Nick: Red. do Oliwii

  Data dodania: 2009-01-22 13:47:25

  Odp. dla Oliwii – Na początku musimy zaznaczyć, że na Naszej stronie nie udzielamy porad prawnych i nie zastępujemy adwokatów. Nie odniesiemy się też szczegółowo do przytoczonych faktów. Możemy natomiast poczynić kilka uwag o bardziej ogólnym charakterze, które, jak mamy nadzieję, okażą się przydatne Pani i pozostałym Gościom. Po pierwsze, polskie prawo nie dopuszcza możliwości przenoszenia własności nieruchomości na podstawie ustnej umowy. Przeniesienie własności (współwłasność jest formą własności) nieruchomości może nastąpić tylko w formie aktu notarialnego. Nie jest dopuszczalny żaden wyjątek od tej zasady. Oczywiście nie oznacza to, że nie przysługuje Pani roszczenie o zwrot nakładów poczynionych w celu nabycia tej nieruchomości. Należy zaznaczyć, że to na Pani będzie ciążył ciężar dowodu, iż pieniądze w określonej kwocie zostały przekazane właścicielowi nieruchomości, którą zamierzała Pani nabyć. Jeżeli druga strona tej umowy postanowiła się z niej wycofać, to obowiązana jest zwrócić wszystko, co otrzymała od Pani na ten cel w charakterze przedpłaty. W przypadku współwłasności każdy ze współwłaścicieli może żądać jej zniesienia. Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym zdarza się tylko wyjątkowo i jest uzależniony od spełnienia określonych przesłanek, takich jak: ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. Ocena tego, czy spełnione są te przesłanki należy wyłącznie do prokuratora. Jeżeli uważa Pani, że w opisanej sprawie mogło dojść do oszustwa ze strony osoby, od której zamierzała Pani kupić nieruchomość można zawiadomić prokuraturę, która oceni, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia tego przestępstwa. W przypadku, gdy Pani przypuszczenia potwierdzą się, zostanie przeprowadzone postępowanie przygotowawcze. W toku postępowania przygotowawczego może Pani także zgłosić powództwo cywilne, a wówczas roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa będzie Pani mogła dochodzić w postępowaniu karnym. (ml).

 • Nick: OLIWIA

  Data dodania: 2009-01-21 19:34:51

  Prosze pomózcie mi.21.11.2002 kupilam hale w udziale 1/10 ja ,1/10 inna osoba i 8/10 przypadalo dla Ewy./nazwisk nie podaje/ nie moglam wykupic wiekszych udzialow bo bylam na dnie finansowym i przed licytacja mieszkania.byla to jedyna mozliwosc pracy i wyjscia z dlugow.na tej hali zaczelam prowadzic dzialalnosc gospodarcza i zaczelo isc dobrze ,zaczely przychodzic pieniadze i moje wyjscie z piekla.osoba odsprzedala swoje udzialy dla Ewy i miala ona 9/10 a ja tylko 1/10. w trakcie rozmow wyszlo ze moge splacic Ewie hale i bedzie ona moja wlasnoscia.cieszylam sie ogromnie.Ewa byla bardzo mila i ja zaczelam splacac jej hale miesiecznie po 15 tys i po 25tys roznie ale o tym wiedziala tylko moja ksiegowa i swiadek ktory byl przy dawaniu kasy co miesiac .ja zaczelam robic naklady i wyszly one na kwote 194tys .tj,wszystkie roboty budowlane i mam na to dokumenty i odprowadzone podatki .od 20.03.2006r -do 5.03.2007 r sprzedalam hale dla synowej gdyz moj byly maz posiadajac duze dlugi z bylej firmy prowadzonej ze mna /ja juz mialam splacone zaleglosci/i dlatego bojac sie zeby nie zajeli mi hali przepisalam synowej ale dalej bylam na tej hali i pracowalam robiac produkcje .Hale dla Ewy splacilam ,naklady poczynilam i wtedy Ewa sprzedala hale dla kolezanki wpisujac prawo pierwokupu a akt notarialny .i zaczela sie sprawa w sadzie o zniesienie wspolwlasnosci .sprawa 1 byla 10 min na kturej byly przedstawione moi swiadkowie do przesluchania i faktury z poniesionymi nakladami .sad odrzucil faktury i nie przesluchal moich swiadkow .tak ustalil Sad.odwolalam sie do sadu 2 instancji i tam bylo to samo .10 min sprawy nie pytajac mnie o nic i wyrok padl -ZNIESIONO NI WSOLWLASNOSC .jestem juz bez hali .9 .12.1008 r ogloszono taki wyrok.pytam sie wszystkich co mam zrobic -w tej miejscowosci co mieszkam nikt mi nie chce pomóc bo Ewa jest znana osoba a ja szara mysz tylko pracuje.Jak mozna kogos wyrzucic na bruk ,gdzie jest prawo i sprawiedliwosc .Jak pytam czy mozna pisac kasacje wyroku mowia ze SAD NAJWYZSZY czyta tylko 5 % spraw i napewno nic z tego nie wyjdzie.CO MAM ROBIC -POMOZCIE MI czy ludzie tacy jak ja pracujacy i malo znaczacy maja isc na ulice bo nie sa znani .PROSZE POMOZCIE -PILNE .CZY MOZNA ODDAC SPRAWE DO PROKURATURY mam swiadkow ze dawalam pieniadze za hale i faktury na remonty i nikt nie chce tego brac pod uwage .na jakiej zasadzie mozna zniesc wspolwlasnosc jezeli ktos o to dba i inwestuje .JESTEM OSZUKANA !!!!!!!!!!!!!!prosze o odp.to pilne .czy jest jakas szansa i co mam zrobic ????? pozdrawiam sardecznie

 • Nick: Red. do BERETA

  Data dodania: 2009-01-21 14:34:43

  Odp. dla BERET – Po pierwsze poszukiwania listem gończym zarządza prokurator lub sąd, a nie policja. Po drugie osoby najbliższe dla podejrzanego (oskarżonego) nie są jego pełnomocnikami, a sam fakt związków rodzinnych z podejrzanym (oskarżonym) nie upoważnia ich do występowania w jego imieniu w tym postępowaniu. Rodzina podejrzanego nie ma zatem uprawnień do żądania od policji (lub prokuratora) takich informacji, chyba, że podejrzanym jest osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona. Nie oznacza to jednak, że takich informacji na pewno nie uzyska. Należy jednak pamiętać o celu wydania listu gończego, jakim jest ustalenie miejsca pobytu poszukiwanego i wykonanie z jego udziałem czynności procesowych (np. przedstawienie zarzutów, przesłuchanie podejrzanego). Zdarza się w praktyce poszukiwanie listem gończym osoby, która jest podejrzana o „drobne” przestępstwo, (np. niealimentacja, czy kierowanie w stanie nietrzeźwości). Wówczas istnieje możliwość ustalenia z prokuratorem terminu, w którym podejrzany zgłosi się w prokuraturze i złoży wyjaśnienia, a po złożeniu tych wyjaśnień prokurator odwoła list gończy. Jeżeli wie Pan jaka prokuratura poszukuje osoby, której dotyczy pytanie, może Pan próbować skontaktować się (np. telefonicznie) z prokuratorem, który prowadzi to postępowanie i uzyskać interesujące Pana informacje. Na marginesie musimy dodać, że jeżeli osoba ta jest poszukiwana listem gończym przez jedną z prokuratur okręgu zielonogórskiego interesujące Pana informacje znajdują się najprawdopodobniej na Naszej stronie w dziale Poszukiwani. (ml).

 • Nick: BERET

  Data dodania: 2009-01-20 19:53:01

  pytanie moje dotyczy poszukiwania listem gonczym.Czy policja powinna udzielic najblizszej rodzinie informacji dotyczacych sprawy za jaka jest ktos poszukiwany lub tez ewentualnie przedstawic takowy dokument jak list gonczy

 • Nick: Red. do Czesia103

  Data dodania: 2009-01-17 18:20:08

  Odp. dla Czesia 103 – W pierwszej kolejności musimy doprecyzować stan faktyczny. W opisanej przez Pana sprawie istotnym jest to, czy miał Pan 0,22 promila alkoholu we krwi, czy też 0,22 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza. W obydwu przypadkach taki czyn stanowi wykroczenie. Jednak w pierwszym jest on zbliżony do dolnej granicy stanu po spożyciu alkoholu, w drugim zaś „ociera się” o przestępstwo. Po drugie, istotnym jest to jakim pojazdem kierował Pan w czasie popełnienia wykroczenia, a jakim w pracy. Czyn ten jest zagrożony alternatywnie karami aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Wymierzając karę sąd bierze pod uwagę m. in. „prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem wykroczenia i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, zwłaszcza w zakresie pracy”. W kontekście pytania jest to ważne, gdyż okoliczność sąd może zaliczyć na Pana korzyść. Jeżeli w czasie popełnienia wykroczenia kierował Pan np. samochodem osobowym, a w pracy kieruje Pan samochodem ciężarowym albo autobusem istnieje realna szansa, że środek karny w postaci zakazu kierowania pojazdem zostanie orzeczony tylko w stosunku do pojazdów tego rodzaju, którym kierował Pan w czasie zatrzymania przez policję. Nadzwyczajne złagodzenie kary w przypadku wykroczeń polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju. W tym przypadku sąd w ramach nadzwyczajnego złagodzenia teoretyczne może zastosować karę nagany. Kodeks wykroczeń nie przewiduje skrócenia wykonywania środków karnych (np. zakaz prowadzenia pojazdów). Przypominamy, że nie udzielmy porad prawnych, a jedynie możemy informować o obowiązującym prawie. Tego rodzaju pytania prosimy zadawać w Księdze gości. Jest to forum, gdzie na przykładzie konkretnego przypadku możemy odnieść się do rozwiązań powszechnie obowiązujących. (ml)

 • Nick: czesio103

  Data dodania: 2009-01-16 20:19:22

  Dzien dobry.Mam pewien kłopot i prosze o porade. 4grudnia podczas kontroli policji poddano mnie testowi trzeźwości.okazało sie że mam 0,22 w wydychanym powietrzu!Byłem w szoku!Po trzecim dmuchaniu miałem 0,19.oczywiście odebrano mi prawo jazdy i czekam na przeczenie Sądu Grodzkiego.Nigdy nie byłem karany ani w izbie wytrzeźwień.Mam 37 lat i w tym czasie otrzymałem 2 mandaty tylko!Czy jest jakas szansa na nadzwyczajne złagodzenie lub unikniecie kary za to wykroczenie?dodam ze pracuje jako kierowca i prawdopodobnie strace prace trac,ac prawo jazdy.jeżeli potrafią Panstwo mi odpowiedzieć to z góry serdecznie dziekuje. P.S.Czy w tym przypadku mozna starać sie o anulowanie kary po odbyciu polowy z tejze kary? dziekuje

 • Nick: Red. do Marka

  Data dodania: 2009-01-12 20:57:55

  Odp. dla Marka - Dla pociągnięcia do odpowiedzialności karnej z art. 266§ 2 kk muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki. Osoba podlegająca odpowiedzialności karnej jest funkcjonariuszem publicznym. Po drugie musi ona ujawnić tajemnicę służbową lub informację, którą uzyskała w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes innego podmiotu. W nauce prawa karnego dominuje stanowisko, zgodnie z którym zakres ochrony ustanowiony tym przepisem należy rozumieć szeroko. Podkreśla się jednak, że w każdym przypadku musi istnieć podstawa prawna w ustawie szczególnej do przyjęcia prawnej ochrony tego interesu. (ml).