Wymiar sprawiedliwości/ niezawisłość sądów/ unikanie spraw trudnych

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wymiar sprawiedliwości/ niezawisłość sądów/ unikanie spraw trudnych
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 17 maja 2001 r., IV KO 21/01
Treść:
Rzeczą sądów jest takie orzekanie, aby także w opinii publicznej nie powstały wątpliwości co do tego, że wydawane orzeczenia są wolne od jakichkolwiek pozaprocesowych wpływów, podyktowane jakimikolwiek innymi przesłankami, niż te, które wynikają z materiału dowodowego i treści ustaw. Autorytet wymiaru sprawiedliwości wymaga, aby sądy nie unikały prowadzenia spraw dla nich trudnych z uwagi na stanowisko bądź pełnioną przez oskarżonego funkcję.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 58/2001

Zobacz również: