Adwokatura/ zatarcie kary/ rękojmia należytego wykonywania zawodu

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Adwokatura/ zatarcie kary/ rękojmia należytego wykonywania zawodu
Wyrok:
Wyrok WSA siedziba w Warszawie z dnia 30 listopada 2004r., sygn. 6 II SA 4535/03
Treść:
Dla oceny postawy moralno-etycznej nie ma znaczenia fakt przedawnienia czy zatarcia kary w toku postępowania administracyjnego, ponieważ uznanie ukarania za niebyłe nie uniemożliwia dokonania oceny tych faktów pod kątem nieskazitelności charakteru i dotychczasowego zachowania dającego rękojmię należytego wykonywania zawodu adwokata. […]Wszak przez rękojmię tę należy rozumieć - zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - taki zespół cech osobistych charakteru i dotychczasowego zachowania składających się na wizerunek osoby zaufania publicznego, na której nie ciążą żadne zarzuty podważające jego wiarygodność. Naczelny Sąd Administracyjny w orzecznictwie niejednokrotnie stwierdził, że nieskazitelność charakteru to szlachetność, prawość, uczciwość, czyli cechy wartościujące kandydata w sferze etyczno-moralnej. […]Ocenę kandydata na adwokata dokonaną w ramach uznania administracyjnego przez uprawniony organ samorządu adwokackiego Sąd mógłby podważyć jedynie w przypadku jej całkowitej dowolności i sprzeczności z zebranym materiałem dowodowym lub też gdyby oparta była na gołosłownych twierdzeniach, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca. Skarżący ostatecznie nie kwestionował, że ocena jego postawy dokonana została przez pryzmat zdarzeń poprzedzających karę upomnienia czy ostrzeżenia dziekańskiego
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: