Sędzia/ immunitet sędziowski/ dostateczne uzasadnienie popełnienia przestępstwa

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Sędzia/ immunitet sędziowski/ dostateczne uzasadnienie popełnienia przestępstwa
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 października 2006 r., sygn. II AKa 264/06
Treść:
Przepis art. 80 § 2 c u.s.p. stanowi jedynie, że uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej można wydać, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa. Uchwała taka wiąże tylko przy wszczęciu postępowania karnego w zakresie tożsamości osoby i rodzaju przestępstwa, o popełnienie którego osoba, której immunitet zostaje uchylony, jest podejrzana. Natomiast, podobnie jak sąd w stosunku do aktu oskarżenia, tym bardziej organ formułujący zarzut w postępowaniu karnym po uchyleniu immunitetu, nie są związani określeniem czasu popełnienia przestępstwa, czy też określeniem wysokości przyjętej korzyści majątkowej.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Eridia Sp. z o.o. z 2007r. nr 3

Zobacz również: