Dobra osobiste/ rozpowszechnianie faktów nieprawdziwych/ dopuszczalna granica krytyki osób publicznych

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Dobra osobiste/ rozpowszechnianie faktów nieprawdziwych/ dopuszczalna granica krytyki osób publicznych
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 12 września 2007 r., sygn. I CSK 211/2007
Treść:
Działanie w imię uzasadnionego interesu społecznego oraz dążenie do sensacyjności artykułów prasowych nie może odbywać się kosztem rozpowszechniania faktów nieprawdziwych.

[…] Opublikowanie opisu nieprawdziwego zdarzenia wykracza poza dopuszczalne granice krytyki osób publicznych. Sąd Najwyższy zwraca przy tym uwagę, że fragment naruszający dobra osobiste powoda znalazł się w tekście poświęconym omówieniu projektu prawa prasowego i przytoczone zdarzenie (nieprawdziwe) nosi znamiona krytyki ad personam - dla merytorycznej oceny prawidłowości rozwiązań proponowanych w projekcie aktu prawnego nie jest konieczne sięganie do wiedzy jednego z twórców projektu dotyczącej chwili zgonu Józefa C. Nie wyłącza także bezprawności fakt, że informacja została zaczerpnięta z innego tytułu prasowego. Choćby najbardziej wiarygodny tytuł czy wielokrotne powtarzanie określonej informacji w innych mediach nie wyłączają obowiązku zachowania staranności i rzetelności przy zbieraniu i publikowaniu materiałów prasowych (art. 12 ust. 1 pkt 1 prawa prasowego). Ponadto, jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 marca 2007 r., I CSK 292/06 (niepubl.) działanie w imię uzasadnionego interesu społecznego oraz dążenie do sensacyjności artykułów prasowych nie może odbywać się kosztem rozpowszechniania faktów nieprawdziwych.

[…] uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04 (OSP 2005, nr 9, poz. 110) nie daje podstaw do twierdzenia, że dopuszczalne jest publikowanie informacji nieprawdziwych. Mimo zatem niedostatecznego uzasadnienia w tym zakresie rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego aprobowane przez Sąd Apelacyjny należy uznać za odpowiadające prawu.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: