Postępowanie administracyjne/ granice kompetencji NSA

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ granice kompetencji NSA
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 6 kwietnia 2001r., sygn.III SA 3250/00
Treść:
Naczelny Sąd Administracyjny bada wyłącznie zgodność z prawem kwestionowanych aktów i czynności, co oznacza, iż jest on władny wzruszyć dany akt bądź czynność tylko w razie naruszenia obowiązującego prawa. […] Jest rzeczą znamienną, że skarżący nie sformułował żadnego zarzutu naruszenia prawa, powołując się jedynie na ogólne uwarunkowania osobowościowe. Naczelny Sąd Administracyjny bada wyłącznie zgodność z prawem kwestionowanych aktów i czynności, co oznacza, iż jest on władny wzruszyć dany akt bądź czynność tylko w razie naruszenia obowiązującego prawa. W rozpatrywanym przypadku w sposób rzetelny i wyważony oceniono stwierdzone wady zdrowotne skarżącego wyprowadzając na tej podstawie korzystną dla niego konkluzję prawną. Uznano go mianowicie za czasowo niezdolnego do służby wojskowej do dnia 19 października 2001 r. [kategoria B-12]. Taka kwalifikacja pozwala na uzupełnienie badań, a więc ponowne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego z uwzględnieniem opinii właściwych specjalistów. Zapadłe rozstrzygnięcie nie przesądza zatem o wyniku przyszłego badania, przeciwnie - stwarza podstawę do wnikliwego rozpoznania w przyszłości stanu zdrowia skarżącego. Ponieważ zaskarżony akt nie narusza tak prawa materialnego, jak i procesowego, na mocy art. 27 ust. 1 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: