Funkcjonariusz publiczny / niedopełnienie obowiązków/ leśniczy Lasów Państwowych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Funkcjonariusz publiczny / niedopełnienie obowiązków/ leśniczy Lasów Państwowych
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 8 grudnia 2004 r., sygn. IV KK126/04
Treść:
Leśniczy Lasów Państwowych nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. […] Poza sporem pozostaje, że definicja funkcjonariusza publicznego podana w art. 115 § 13 k.k. tworzy zamknięty katalog. Dokonując analizy pojęcia „funkcjonariusz publiczny", należy przede wszystkim mieć na względzie doniosłe konsekwencji prawne, jakie wynikają dla sprawcy w razie uznania, że jest on podmiotem przestępstwa indywidualnego okre­ślonego w art. 231 § 1 k.k. Z tych powodów, pamiętając o konstytucyjnej zasadzie nullum crimen, nulla poena sine lege (art. 42 ust. 1), wykładnia kryteriów decydujących o uznaniu danej osoby za funkcjonariusza pu­blicznego powinna być podporządkowana rygorom ścisłej wykładni. […] Za funkcjonariuszy publicznych mogą zastać uznani jednak tylko ci pracownicy instytucji państwowych, którzy zajmują stanowiska kierowni­cze. Co to jest zajmowanie „stanowiska kierowniczego", ustawa karna nie wyjaśnia, ale w nauce prawa karnego zwraca się uwagę, że przez ten zwrot należy rozumieć kierowanie całością lub wyodrębnionym działem danej instytucji, a nie pełnienie w niej jakichkolwiek funkcji kierowniczych (zob. A. Marek: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004, s. 342). […] W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że w przepisie art. 115 § 13 pkt 7 k.k. chodzi o organ specjalnie powołany do ochrony bezpieczeństwa publicznego, a nie o instytucje, których tylko ubocznym zadaniem pozostaje przeciwstawianie się narusze­niom prawa w danej dziedzinie (zob. wyrok SN z dnia 21 września 1982 r., IV KR 178/82, OSNKW 1983, z. 4, poz. 22). Tylko pomocniczy charakter wypadało przydać argumentacji, według której leśniczy nie jest funkcjonariuszem publicznym, bo gdyby tak było, to pozbawiona sensu byłaby treść art. 46 ust. 1 ustawy o lasach, iż pracownicy Służby Leśnej przy wykonywaniu czynności służbowych ko­rzystają z ochrony prawnej, przewidzianej w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: