Fałszywe zeznania/ zatajenie prawdy/ uchylanie się od złożenia zeznań

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszywe zeznania/ zatajenie prawdy/ uchylanie się od złożenia zeznań
Wyrok:
Uchwała SN z dnia z dnia 22 stycznia 2003 r., sygn. I KZP39/02
Treść:
Bezpodstawne uchylenie się od złożenia zeznania nie jest „zatajeniem prawdy" w rozumieniu art. 233 § 1 k.k. […] Uwzględnienie omówionej wyżej, fundamentalnej różnicy między postawą świadka, który stara się wprowadzić przesłuchujący go organ procesowy w błąd, a zatem obejmuje swym zamiarem zafałszowanie stanu faktycznego, a postawą świadka, który jawnie oświadcza, że w pełnym, albo tylko w pewnym, zakresie zeznań nie złoży, a zatem zamiarem obejmuje jedynie utrudnienie czynności podejmowanych przez organ procesowy, tłumaczy też, dlaczego jedynie pierwsze z tych zachowań ustawodawca zdecydował się poddać kryminalizacji. […]Sankcję za bezpodstawną odmowę złożenia zeznania stanowi jedynie nałożenie na świadka kary pieniężnej oraz ewentualne przymusowe jego doprowadzenie (art. 287 § 1 k.p.k. w zw. z art. 285 § 1 k.p.k.), w razie zaś uporczywego uchylania się od złożenia zeznania można ponadto zastosować aresztowanie na czas nieprzekraczający 30 dni (art. 287 § 2 k.p.k.).
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: