Funkcjonariusz publiczny / niedopełnienie obowiązków/ strzał ostrzegawczy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Funkcjonariusz publiczny / niedopełnienie obowiązków/ strzał ostrzegawczy
Wyrok:

Wyrok SN z dnia 22 września 2010 roku , sygn. III KK 42/10

Treść:

1. W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2 § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 roku, w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów... (Dz. U. Nr 135, poz. 1132), w razie pościgu za taką osobą przed oddaniem strzałów zmierzających do jej zatrzymania policjant musi oddać strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kie-runku. Bowiem obowiązek ten nie jest objęty wyłączenia- mi określonymi w ust. 2 § 3 rozporządzenia. Wedle zawartego tam uregulowania, przepisów ust. 1 § 3 rozporządzenia, a więc m.in. nakazu oddania strzału ostrzegawczego, nie stosuje się w sytuacjach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 1, 3, 5 i 8 ustawy o Policji. Przepis ust. 2 § 3 rozporządzenia nie wymienia więc (pomija) pkt 6, czyli bezpośredni pościg za osobą, wobec której użycie broni było dopuszczalne. Pociąga to za sobą, jak wspomniano, obowiązek dania strzału ostrzegawczego przed użyciem broni palnej do zatrzymania uciekającego sprawcy zamachu.

2. Niewykonanie któregoś z nakazów wymienionych w rozporządzeniu należy rozpatrywać przez pryzmat nie-dopełnienia obowiązków, o których mowa w art. 231 § 1 albo § 3 k.k., w zależności od okoliczności konkretnej sprawy.

Żródło:

Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XX • Grudzień 2010 • Nr 12 [poz. 24]

Zobacz również: