Formy popełnienia przestępstwa/ formy podżegania/ czynności sprawcy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy popełnienia przestępstwa/ formy podżegania/ czynności sprawcy
Wyrok:

Wyrok SA w Krakowie z dnia 22 października 2009 roku; II AKa 164/09

Treść:

Podżeganie może polegać na prośbie, rozmowie, składanej obietnicy korzyści (SA w Krakowie w KZS 3/09 poz. 28). Nie musi mieć postaci presji psychicznej, a może przybierać postać prośby, polecenia, zlecenia, rady, pro-pozycji, sugestii (SN w wyroku z LEX 340569). Za podżeganie może być uznana rozmowa czy obietnica udzielenia korzyści, psychicznego umocnienia w podjętym zamiarze. Opowiadanie przez oskarżonego bratu o możliwości wyjazdu i zarobienia pieniędzy na przewozie narkotyków oraz ułatwienie mu tego wyjazdu, gdy był bez pracy, należy oceniać jako nakłanianie go do popełnienia czynu zabronionego.

Żródło:

Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Grudzień 2009 • Nr 12 [poz. 56]

Zobacz również: