Dowody/ okazanie/ przesłuchanie policjanta

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ okazanie/ przesłuchanie policjanta
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. V KK 183/06
Treść:
Wadliwie przeprowadzona czynność okazania nie eliminuje dopuszczalności przeprowadzenia dowodu z zeznań funkcjonariusza policji, który dokonał nieformalnego okazania i wykorzystania tego dowodu do czynienia ustaleń faktycznych. […] W polskiej procedurze karnej nie obowiązuje generalna reguła tzw. zakazu spożywania owoców zatrutego drzewa. Oznacza to w realiach rozpoznawanej sprawy, że wadliwie przeprowadzona czynność okazania nie (eliminuje) dopuszczalności przeprowadzenia dowodu z zeznań funkcjonariusza policji, który dokonał nieformalnego okazania i wykorzystania tego dowodu do czynienia ustaleń faktycznych. Jedynie obowiązek sporządzenia z czynności okazania protokołu nie mógł zostać zastąpiony sporządzeniem notatki urzędowej, gdyż nie mogłaby ona stanowić podstawy ustaleń faktycznych w zakresie rezultatu nieformalnego okazania (arg. ex. art. 393 § 1 zd. drugie w zw. z art. 143 § 1 pkt 5 in fine k.p.k.).
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 7/2007

Zobacz również: