Dowody/ zasady wartościowania/ swobodna ocena

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ zasady wartościowania/ swobodna ocena
Wyrok:
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2003r., sygn. II AKa 104/03
Treść:
Przepisy Kodeksu postępowania karnego nie zawierają w ogóle żadnych dyrektyw, które nakazywałyby określone ustosunkowanie się do konkretnych dowodów, jak również nie wprowadzają różnic co do wartości dowodowej poszczególnych rodzajów dowodów. W końcu, nie dają także prymatu dowodom osobowym złożonym przed sądem; nad tymi dowodami, które były składane w toku postępowania przygotowawczego, zresztą również i odwrotnie, gdyż o wartości dowodowej nie decyduje stadium postępowania w jakim dany dowód był złożony, ale jego treść konfrontowana z innymi dowodami. […] Zgodnie z treścią art. 410 kpk, podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawniony w toku rozprawy. Oznacza to, że poza zasięgiem rozważań sądu nie mogą pozostać dowody istotne dla rozstrzygnięcia kwestii winy, oceny prawnej każdego z zarzucanych czynów, jak i samej kary. Z drugiej strony, przy wyrokowaniu sąd orzekający nie może opierać się na dowodach, które nie były ujawnione w toku przewodu sądowego lub ich przeprowadzenie było prawnie niedopuszczalne, względnie dane źródło dowodowe nie może posłużyć jako dowód w procesie karnym.
Żródło:
Kwartalnik „Apelacja Gdańska” nr 2/2003

Zobacz również: