Dowody/ ciężar przeprowadzenia dowodu/ rola sądu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ ciężar przeprowadzenia dowodu/ rola sądu
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2005 r. sygn. II AKa 365/04
Treść:
To nie na sądzie, lecz na oskarżycielu publicznym spoczywa materialny ciężar dowodu. Zamiar, z jakim sprawca działa popełniając przestępstwo, należy do sfery okoliczności faktycznych wymagających udowodnienia. Z uwagi zaś na procesowe znaczenie tego faktu, wymaga on udowodnienia w sposób wykluczający wszelkie wątpliwości. Jeśli więc prokurator występuje z twierdzeniem, iż oskarżona popełniła zbrodnię zabójstwa działając z zamiarem bądź to bezpośrednim, bądź to wynikowym pozbawienia życia pokrzywdzonej, to ten właśnie zamiar [bezpośredni lub wynikowy] powinien zostać w toku rozprawy głównej udowodniony ponad wszelką wątpliwość i powinien zostać udowodniony właśnie przez oskarżyciela. Przypomnieć trzeba, że sąd ma powinność przeprowadzania dowodów, ich oceny, dokonywania w oparciu o nie ustaleń faktycznych, ale w żadnym razie sąd nie jest uprawniony do udowadniania oskarżonemu sprawstwa i winy. Sąd bada, analizuje i ocenia dowody i jeśli nie dają one podstawy do uznania dowodzonej tezy za udowodnioną — tezę tę odrzuca.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 10/2005, poz. 1

Zobacz również: