Dowody/ swobodna ocena/ wiarygodność opinii biegłego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ swobodna ocena/ wiarygodność opinii biegłego
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 23 lipca 2003r., sygn. V KK 375/02
Treść:
Przekonanie sądu o wiarygodności lub niewiarygodności określonych dowodów pozostaje pod ochroną zasady wyrażonej w art. 7 k.p.k. wtedy tylko, kiedy spełnione są warunki: ujawnienia całokształtu okoliczności sprawy [art. 410 k.p.k.] w granicach respektujących zasadę prawdy obiektywnej [art.2 § 2 k.p.k.], rozważenia wszystkich okoliczności zgodnie z zasadą określoną w art. 4 k.p.k. oraz wyczerpującego i logicznego – z uwzględnieniem wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego – uzasadnienia przekonania sądu [art. 424 § 1 pkt. 1 kpk]. Jest oczywiste, że pogląd ten […] zachowuje aktualność w odniesieniu do wszystkich dowodów, niezależnie od ich źródła, a więc także w wypadku dowodów z opinii biegłych.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004

Zobacz również: