Dowody/ dokumentowanie czynności/ zapis obrazu lub dźwięku

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ dokumentowanie czynności/ zapis obrazu lub dźwięku
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 2 lutego 2009 r., sygn. II KK 224/08
Treść:
Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że zdanie drugie art. 147 § 3 k.p.k., statuujące obowiązek dołączenia zapisu obrazu lub dźwięku oraz przekładu zapisu dźwięku jako załącznika do protokołu, należy odczytywać łącznie ze zdaniem pierwszym tegoż przepisu, w którym przewiduje się możliwość sporządzenia protokołu ograniczonego do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących udział w czynności. Innymi słowy mówiąc, tylko wówczas istnieje obowiązek dołączenia zapisu obrazu i dźwięku, a także przekładu zapisu dźwięku do protokołu spisanego z określonych czynności procesowych wymienionych art. 143 § 1 k.p.k., jeśli protokół ten zostanie sporządzony w formie uproszczonej. Skoro w przedmiotowej sprawie organ prowadzący postępowanie przygotowawcze nie skorzystał z owej fakultatywnej możliwości ograniczenia protokołów z przesłuchania M. B. w charakterze podejrzanego, a następnie świadka, do zapisu najistotniejszych oświadczeń biorących udział w tej czynności osób, to nie było też obowiązku dołączenia kaset video do znajdujących się w aktach protokołów, spełniających wszystkie wymogi określone w art. 148 § 1 i 2 k.p.k. I aczkolwiek byłoby to wskazane, to jednak zaniechanie dołączenia owych kaset nie uprawnia skarżących do poddawania w wątpliwość wartości dowodowej zamieszczonych w aktach protokołów z przesłuchań świadka koronnego. Zresztą, jak słusznie podkreśla Sąd II instancji, nigdy obrońcy nie wskazywali na taka potrzebę, ani też nie wnosili o to.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2009, poz. 24

Zobacz również: