Dowody/ tajemnica bankowa/ Biuro Informacji Kredytowej SA

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ tajemnica bankowa/ Biuro Informacji Kredytowej SA
Wyrok:
Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. II AKz 653/07

Treść:
Pomimo spełnienia wszystkich przesłanek przewidzianych w art. 105 ust. 2 lit. b Prawa bankowego prokurator nie jest uprawniony do samodzielnego występowania do Biura Informacji Kredytowej SA jako instytucji utworzonej i działającej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) o uzyskanie informacji stanowiącej tajemnicę bankową, lecz zgodnie z art. 106c Prawa bankowego jest zobligowany do złożenia wniosku do właściwego sądu okręgowego celem wydania postanowienia o dostępności do danych związanych z tajemnicą bankową, w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy lub umów zawartych z bankiem lub wieloma bankami.

[…] Prokurator prowadzący postępowanie, w przypadkach określonych w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, może - na podstawie postanowienia wydanego na jego wniosek przez właściwy miejscowo sąd okręgowy - żądać udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową od podmiotów, którym bank ujawnił informacje stanowiące tajemnicę bankową. Artykuł 105 ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa bankowego nakazuje, co prawda, bankom udzielać informacji stanowiących tajemnicę bankową prokuratorowi na jego żądanie, jednakże przepisu tego nie można analizować autonomicznie, bez powiązania z innymi normami Prawa bankowego. Dokonując wykładni art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa bankowego należy mieć na uwadze art. 106c Prawa bankowego, który wyraźnie stanowi, że prokurator, chcąc uzyskać od podmiotu dysponującego danymi przekazanymi mu przez bank, a objętymi tajemnicą bankową, musi wystąpić z wnioskiem do właściwego sądu okręgowego o zwolnienie takiego podmiotu z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej. Prokurator nie może sam, bezpośrednio zwrócić się do takiej instytucji z żądaniem udzielenia danych objętych tajemnicą bankową. Nie ma zaś wątpliwości co do tego, iż Biuro Informacji Kredytowej SA jest podmiotem, o którym mowa w art. 106c Prawa bankowego. Zostało ono bowiem powołane na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego i ma za zadanie gromadzić i udzielać określonym podmiotom (w tym prokuratorowi) informacji dotyczących zobowiązań klientów banków. Informacje posiadane przez Biuro Informacji Kredytowej SA są zaś niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania przygotowawczego przeciwko podejrzanym. Istnieje bowiem uzasadnione podejrzenie, że zaciągnięte przez nich zobowiązania finansowe powstały w wyniku działań przestępczych. Podmiotem dysponującym informacjami na temat tych zobowiązań jest Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w W. Dlatego też wniosek prokuratora o zwolnienie tego podmiotu z zachowania tajemnicy bankowej jest uzasadniony. W przedmiotowej sprawie spełniona jest również przesłanka z art. 105 ust. 2 lit. b Prawa bankowego, gdyż postępowanie przygotowawcze toczy się już na etapie in personam.

Reasumując, należy stwierdzić, iż prokurator prowadzący lub nadzorujący postępowanie przygotowawcze nie może samodzielnie żądać od podmiotów, którym bank ujawnił dane stanowiące tajemnicę bankową, informacji objętych tą tajemnicą, a dotyczących osoby fizycznej, przeciwko której toczy się to postępowanie. Uprawnionym do wydania postanowienia w zakresie zezwolenia na ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową, posiadanych przez biura informacji kredytowej, jest wyłącznie sąd okręgowy na wniosek prokuratora. We wniosku tym prokurator musi wykazać spełnienie przesłanek z art. 105 ust. 2 lit. 2 ustawy - Prawo bankowe, a więc wniosek ten może zostać złożony wyłącznie na etapie postępowania in personam. Intencją takiego wniosku z reguły jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego postępowania przygotowawczego.


Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: