Renta pracownicza/ postępowanie przed sądem/ skarga na przewlekłość/ zwolnienie od kosztów

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Renta pracownicza/ postępowanie przed sądem/ skarga na przewlekłość/ zwolnienie od kosztów
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 6 września 2006 r., sygn. III SPZP 2/06
Treść:
Skarga na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wniesiona przez ubezpieczonego w sprawie odwołania rozpoznawanego przez Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest wolna od opłat (art. 96 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. Nr 167, poz. 1398). […] W […] uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2004 r., III SPP 42/04 (OSNP 2005 r. nr 5, poz. 71) znajduje się przekonywujące wyjaśnienie charakteru prawnego postępowania ze skargi na przewlekłość postępowania, że postępowanie to nie toczy się w odrębnej sprawie, lecz jest częścią postępowania co do istoty sprawy. Jest w stosunku do sprawy zasadniczej, tej sprawy której skarga zarzuca przewlekłość, postępowaniem incydentalnym (wpadkowym). Wynika to przede wszystkim z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., który stanowi podstawę dla stosowania do postępowania toczącego się na skutek skargi, przepisów o postępowaniu zażaleniowym obowiązujących w postępowaniu, którego skarga dotyczy. Postępowanie ze skargi na przewlekłość nie jest więc samodzielnym postępowaniem, lecz środkiem przeciwdziałania przewlekłości postępowania w danej sprawie sądowej w trakcie jej biegu. Postępowanie ze skargi na przewlekłość – jak w sprawie, w której powstało rozpatrywane zagadnienie prawne – jest częścią (incydentalnym postępowaniem) postępowania w sprawie wynikającej z odwołania ubezpieczonej od decyzji organu rentowego; jest elementem sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Inaczej mówiąc, w nawiązaniu do wskazanej przez Sąd Apelacyjny uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2005 r., III SPP 109/04, z identycznych powodów, dla których przyjęto w tej uchwale, że postępowanie w sprawie o roszczenia pracownika ze stosunku pracy nie traci takiego charakteru przez wniesienie skargi na przewlekłość postępowania – należy taką samą konsekwencję incydentalności skargi odnieść do postępowania w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych wynikającej z odwołania ubezpieczonej do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. […]Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. została wydana już po wejściu w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, która – jak to wyżej wskazano – określiła postępowanie ze skargi jako część postępowania w sprawie, której skarga dotyczy. Brak w katalogu przypadków, w których pobiera się opłatę podstawową w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, wymienienia skargi, o której mowa w ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. oznacza, że ustawodawca tego przypadku nie wyłączył z zasady zwolnienia strony wnoszącej odwołanie w całości od uiszczenia opłat sądowych.
Żródło:
http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ipusisp/III-SPZP-0002_06.pdf

Zobacz również: