Renta inwalidzka/ bezpłatne leki/ zaświadczenie organu rentowego

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Renta inwalidzka/ bezpłatne leki/ zaświadczenie organu rentowego
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 5 marca 2007r., sygn I UK 267/06
Treść:
Osoba, która na podstawie decyzji organu rentowego ma ustalone prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, może zgodnie z art. 217 § 2 pkt 1 KPA żądać od organu rentowego wydania stosownego zaświadczenia. […] Z art. 56 ust. 4 InwalidaWiWU wynika wprost, że do postępowania w sprawie ustalania prawa do świadczeń i wypłaty świadczeń stosuje się przepisy ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm., dalej jako: EmRentyFUSU). Stosownie zaś do art. 124 EmRentyFUSU w rozdziale I "Ogólne zasady postępowania" działu IX "Postępowanie w sprawach świadczeń i wypłata świadczeń" w postępowaniu w sprawach o świadczenia określone w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z powyższego wynika, że w braku - zarówno w InwalidaWiWU, jak i EmRentyFUSU - przepisów określających tryb i formę, w jakiej należy ustalić prawo do świadczeń przysługujących na podstawie art. 45 ust. 1 ŚrPublOpiekaU, osoby, która doznała uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i 8 InwalidaWiWU, ale nie została zaliczona do żadnej z grup inwalidów, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. A zatem należy przyjąć, że osoba, która na podstawie decyzji organu rentowego ma ustalone prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, może na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 KPA żądać od organu rentowego wydania stosownego zaświadczenia.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: