Lektury elektroniczne


zasady dot. [cytowania strony] / informacje dla Autorów
 

Rozważania o prawie

 • Piotr Krzemień

  - Regulacje ruchu drogowego i ich wpływ na zachowania kierowców - zaufanie do prawa dokument PDF

 • Agata Pawłowska

  - Uwagi o odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione w Unii Europejskiej dokument PDF

 • dr hab. Maciej Małolepszy

  - Rewolucyjna reforma polskiego systemu sankcji i jej możliwy wpływ na wymiar kar za przestępstwa przeciwko mieniu dokument PDF

 • dr Michał Gabriel-Węgłowski, dr Alfred Staszak

  - Prace Zespołu do spraw metodyki przeciwdziałania uprowadzeniom osób.Projekt Centrum do spraw Uprowadzeń[w:]Policja.Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji 4/13 http://www.wspol.edu.pl/kwartalnikpolicja dokument PDF

 • Rafał Augustyniak

  - Wytwarzanie wyrobów tytoniowych. Z problematyki właściwej kwalifikacji prawnej czynu [w:] Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 4 (268) 2013 dokument PDF

 • Cezary Kąkol

  - Dlaczego kieruję sprawy do postępowania mediacyjnego? [w:] Prokuratura i Prawo nr 1/2011 dokument PDF

 • Marcin Jachimowicz

  - Przestępstwo przeszkadzania wyborom (art. 249 k.k.) [w:]Wojskowy Przegląd Prawniczy Nr 1-2/2012. dokument PDF

 • Krzysztof Domagała

  - Wiadomość tekstowa(sms) i treść e-maila, jako dowód w postępowaniu cywilnym, a obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej. dokument PDF

 • Karol Juszka, Elżbieta Żywucka-Kozłowska

  - Praktyczne spojrzenie na przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności dokument PDF

 • Marcin Jachimowicz

  - Przestępstwa z ustawy Kodeks wyborczy dokument WORD

 • Martin Uebele

  - Karalność przestępstw ruchu drogowego oraz ich skutki prawne, zwłaszcza pozbawienie prawa prowadzenia pojazdu i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dokument PDF

 • Dr. jur. Dan Andel

  - Alkohol i narkotyki za kierownicą w Republice Czeskiej, prawne możliwości zwalczania i kilka innych kwestii związanych z przestępczością w ruchu drogowym dokument PDF

 • Wiesław Czerwiński - sędzia NSA

  - Niektóre aspekty udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym - materiał szkoleniowy dokument WORD

 • Krzysztof Dembowski

  - Metodyka rozpoznawania spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego dokument PDFdokument WORD

 • dr Alfred Staszak

  - Prawne podstawy dopuszczalności żądania bilingów [w:] Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 4(3) 2011 dokument PDF

 • Jacek Mąka

  - Kontrola operacyjna i podsłuch – ocena na tle praktycznego stosowania [w:] Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 4(3) 2011 dokument PDF

 • Krzysztof Domagała, Tomasz Domagała

  - Tajemnice prawnie chronione po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (stan prawny - kwiecień 2011 r.) dokument WORDdokument PDF

 • Marek Lepak

  - Procedura związana z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie od dziecka (małoletniego) dokument WORD

 • Andrzej Kiełtyka

  - Istota, zakres i cele postępowania przygotowawczego dokument WORD

 • Robert Gabryszak

  - Ustalanie istnienia związku przyczynowego na tle przykładowego stanu faktycznego dokument WORD

 • Cezary Kąkol

  - Prawnokarne aspekty ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dokument WORD

 • Cezary Kąkol

  - Sądy 24 - godzinne po reformie - wybrane zagadnienia dokument WORD

 • Jacek Kudła, Alfred Staszak

  - "Praktyczne aspekty tajemnicy bankowej" - Policja nr 1/2010 - Kwartalnik kadry kierowniczej Policji dokument PDF

 • Marcin Jachimowicz

  - Wzajemne wykonywanie przez organy państw członkowskich Unii Europejskiej orzeczeń o nakazie konfiskaty w świetle noweli Kodeksu postępowania karnego z dnia 19 grudnia 2008 r. dokument WORD

 • Marcin Jachimowicz

  - Przestępstwa i wykroczenia z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych dokument WORD

 • Jacek Kudła

  - Wybrana problematyka czynności operacyjnych na tle uwag de lege ferenda projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych dokument WORD

 • Karina Spruś

  - Obserwacja psychiatryczna po lutowej nowelizacji dokument WORD

 • Jacek Kudła

  - Wybrane aspekty wykorzystania wyników czynności operacyjno – rozpoznawczych w sprawach o zabójstwa dokument WORD

 • Kazimierz Olejnik

  - Czynności operacyjno-rozpoznawcze w systemie ujawniania zabójstw i wykrywanie ich sprawców – stan faktyczny i procesowe potrzeby Zagadnienia wybrane dokument WORD

 • Krzysztof Dembowski

  - Prawo pracy - stosunek pracy w świetle przepisów prawnych w pytaniach i odpowiedziach dokument WORD

 • Marek Łachacz

  - Podstawy prawne stosowania pułapek kryminalistycznych dokument PDFdokument WORD

 • Krzysztof Dembowski

  - Czas pracy w placówkach służby zdrowia - Prezentacja i tekst dokument PDFdokument WORD

 • Piotr Korotyniec

  - Przestępczość komputerowa - fragment pracy magisterskiej dokument PDF

 • Alfred Staszak

  - Przemoc, szczególne udręczenie i szczególne okrucieństwo jako znamię czynu zabronionego dokument PDF

 • Marek Sivák

  - Wspólne zespoły dochodzeniowo – śledcze - Prezentacja dokument PDF

 • Paweł Wiliński

  - Konstytucyjna ochrona praw osoby tymczasowo aresztowanej dokument WORD

 • Marek Górski

  - Międzynarodowy obrót odpadami dokument WORD

 • Marcin Jachimowicz

  - Doręczenie w procesie karnym dokument WORD

 • Roland Kazimierski

  - Postępowanie przyspieszone w niemieckim procesie karnym dokument WORD

 • Marcin Jachimowicz

  - Przestępstwo zmuszania świadka i innych uczestników postępowania (art. 245 k.k.) dokument WORD

 • Anna Biederman

  - Występek chuligański oraz postępowanie przyspieszone w polskim ustawodawstwie karnym dokument WORD

 • Marcin Jachimowicz

  - Przestępstwo zakłócania kontroli ekologicznej i inspekcji pracy (art. 225 k.k.) dokument WORD

 • Magdalena Horoszkiewicz

  - Alimenty - proceduralne ułatwienia w egzekucji dokument WORD

 • Marcin Jachimowicz

  - Przestępstwo z art. 315 kk dokument WORD

 • Wiesław Czerwiński

  - Możliwość zaskarżenia decyzji w sytuacji, gdy prokurator nie brał udziału w postępowaniu dokument WORD

 • Marcin Jachimowicz

  - Ułaskawienie dokument WORD

 • Marcin Jachimowicz

  - Niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego dokument WORD

 • Tomasz Safjański

  - Europejski nakaz aresztowania dokument WORD

 • Marcin Jachimowicz

  - Nowe zasady odpowiedzialności za nielegalne przekroczenie granicy RP dokument WORD

 • Wieslaw Czerwiński

  - Z orzecznictwa sądów administracyjnych dokument WORD

Kryminalistyka i pokrewne nauki sądowe

 • dr Alfred Staszak -

  - recenzja książki Damiana Wąsik, Mariusza Dubiel Sekcja zwłok. Zagadnienia karnoprocesowe i medyczno-sądowe dokument PDF

 • Cezary Kąkol

  - VIII Seminarium Kryminalistyczne nt. „Wielka nauka w małych sprawach (Jesionka, 16-18 maja 2012 r.)” [w:] Prokuratura i Prawo nr 1/2013 dokument WORD

 • Elżbieta Żywucka – Kozłowska, Kazimiera Juszka

  - Oględziny miejsca katastrofy lotniczej. Wybrane problemy identyfikacji ofiar dokument PDF

 • Wiesław Czerwiński - sędzia NSA

  - Ddecyzja Ramowa Rady UE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne dokument PDF

 • Cezary Kąkol

  - VII Seminarium Kryminalistyczne nt. "Szara strefa gospodarcza – nowe wyzwanie dla nauk sądowych” (Jesionka, 9-11 maja 2011 r.) [w:] Prokuratura i Prawo nr 10/2011 dokument PDF

 • Józef Gurgul

  - VI Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne nt. "Czas i przestrzeń zbrodni wielokrotnej", Jesionka k. Zielonej Góry, 12-14 maja 2010 r. dokument PDF

 • Komisja Genetyki Sądowej PTMSiK

  - Zasady atestacji laboratoriów genetycznych przy Polskim Towarzystwie Medycyny Sądowej i Kryminologii na lata 2010-2011 dokument WORD

 • Józef Gurgul

  - V Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyki nt. „Diagnostyka maskowanego zabójstwa dokument WORD

 • Zespół biegłych zorganizowany przez Aleksandra Głazka

  - WYNIKI BADAŃ ZWŁOK GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO dokument PDF

 • Grzegorz Krysmann

  - ANALIZA KRYMINALNA - Możliwości jej wykorzystania w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym dokument PDFdokument WORD

 • Marzena Anna Wasilewska

  - Niekonwencjonalne metody rozpoznawczo – wykrywcze jako narzędzie diagnozowania zdarzeń kryminalnych dokument WORD

 • Sławomir Zubański

  - Raport z badań dotyczących wizualizacji śladów linii papilarnych metodami chemicznymi dokument PDF

 • Grzegorz Krysmann

  - Przesłuchanie świadka przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość dokument WORD

 • Jan Wojtasik

  - Konfrontacja jako metoda przesłuchania dokument WORD

 • Roman Wachowiak

  - Aktualne możliwości diagnostyczno-interpretacyjne w opiniowaniu sądowo-lekarskim wpływu wybranych związków psychoaktywnych na zdolność psychomotoryczną człowieka dokument PDF

 • Józef Gurgul

  - Seminarium „Jakość czynności kryminalistycznych” dokument WORD

 • Renata Włodarczyk i Eugeniusz Rzeczyc

  - System zarządzania jakością w laboratorium wykonującym kryminalistyczne badania włosów dokument WORD

 • Grupa Ekspertów Interpolu ds. Monitorowania

  - Instrukcja nt. wymiany danych DNA oraz praktyki Zalecenia Grupy Ekspertów Interpolu ds. Monitorowania dokument WORD

 • Marek Pękała i Elżbieta Marciniak

  - Pojęcie jakości we współczesnej technice kryminalistycznej dokument WORD

 • Mirosław Owoc

  - Komputerowe wspomaganie ekspertyzy pismoznawczej dokument PDF

 • Józef Gurgul

  - Komputer to nie wszystko... dokument WORD

 • Andrzej Kizimowicz

  - Fenomenologiczna charakterystyka przestępstw popełnianych w ruchu drogowym w Polsce. Przyczyny inne niż mechaniczne, zewnętrzne. (fragment pracy mgr) dokument WORD

 • Andrzej Kizimowicz

  - Fenomenologiczna charakterystyka przestępstw popełnianych w ruchu drogowym w Polsce. Sytuacje nieprzewidziane. (fragment pracy mgr ) dokument WORD

 • Marek Łachacz

  - Pułapki kryminalistyczne dokument WORD

 • Karina Spruś

  - Rejestracja audiowizualna czynności przesłuchania podejrzanego dokument WORD

 • Błażej Kolasiński

  - Wymagania wymiaru sprawiedliwości wobec biegłych psychiatrów i ich orzeczeń
  (Materiał został opublikowany w kwartalniku Prokurator nr 1/2005 r.
  dokument WORD

Różne inne publikacje

 • dr Maciej Szmit

  - Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego (Wydanie 2, rozszerzone i uzupełnione) dokument PDF

 • Alfred Staszak

  - Dom rodzinny jako miejsce kaźni. Zintegrowany (wieloinstytucjonalny) program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie lubuskim [w:] Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidual dokument PDF

 • dr Maciej Szmit

  - Z całą sumiennością i bezstronnością, czyli o informatyce sądowej dokument WORD

 • Zbigniew Sokalski

  - Język migowy środowisk przestępczych dokument WORD

 • Publikacja Polskiego Towarzystwa Suidycologicznego

  - Zapobieganie Samobójstwom - poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły dokument PDF

 • Christian Busse

  - Procedura zatrudniania wyższych urzędników wymiaru sprawiedliwości (prokuratorów i sędziów) w Dolnej Saksonii dokument WORD

 • Józef Gurgul

  - Prokurator w II Rzeczypospolitej – zagadnienia wybrane dokument WORD

 • Wiesław Czerwiński

  - Recenzja pracy Marcina Łysko: Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950-1967. dokument WORD

 • Krzysztof Parulski

  - Prokuratura jutra dokument WORD

 • Jan Wojtasik

  - Pozyskiwanie nowych kadr prokuratorskich w Polsce dokument WORD

 • Iwona Borsuk

  - Ocena okresowa urzędników prokuratury dokument WORD

 • Jan Malec

  - Wywiad z bliskimi ofiar zabójstw - wyniki badań dokument WORD

 • Krzysztof Parulski

  - O Państwie prawa dokument PDF

 • Sylwia Choromańska

  - Fragment pracy magisterskiej pt:."Sytuacja matek samotnie wychowujących dzieci po rozwodzie" dokument WORD

 • Błażeja Kolasińskiego (red.)

  - Obywatelska Karta Antykorupcyjna dokument WORD

 • Wiesław Czerwiński

  - Mit leninowskiej koncepcji prokuratury dokument WORD