Wzory pism


Informujemy, że od 01.04.2021 roku strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

ZAPRASZAMY


Kliknij w link aby pobrać formularz :

1. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE AKT
2. WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY Z URZĘDU
3. WNIOSEK O ZWROT SUMY PORĘCZENIA MAJĄTKOWEGO
4. WNIOSEK DOWODOWY
5. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE MIEJSCA POBYTU
6. ZAŻALENIE NA ODMOWĘ UDOSTĘPNIENIA AKT ŚLEDZTWA
7. WNIOSEK O UCHYLENIE ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO W POSTACI TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA
8. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WIDZENIE Z OSOBĄ TYMCZASOWO ARESZTOWANĄ


 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE AKT

Wniosek o udostępnienie akt stronom postępowania przygotowawczego lub ich przedstawicielom procesowym stanowi realizację zasady jawności wewnętrznej postępowania przygotowawczego. Udostępnienie akt sprawy na tym etapie wymaga zgody prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Prokurator może odmówić udostępnienia akt postępowania ww. osobom, jeżeli przemawia za tym ważny interes postępowania. Na ewentualną odmowę udostępnienia akt przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego, czyli prokuratora rejonowego albo prokuratora okręgowego.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o udostępnienie akt - Dokument PDF


WNIOSEK O USTANOWIENIE OBROŃCY Z URZĘDU

Oskarżony (podejrzany), który nie ma obrońcy z wyboru może wystąpić do sądu właściwego do rozpoznania sprawy o wyznaczenie mu obrońcy z urzędu. Oskarżony (podejrzany) składający taki wniosek musi wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Sąd może odmówić ustanowienia obrońcy z urzędu jeżeli oskarżony (podejrzany) nie wykaże w sposób należyty, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Na odmowę ustanowienia obrońcy z urzędu nie przysługuje zażalenie.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o ustanowienie obrońcy z urzędu - Dokument PDF


WNIOSEK O ZWROT SUMY PORĘCZENIA MAJĄTKOWEGO

Poręczenia majątkowego może udzielić zarówno podejrzany (oskarżony) jak i inne osoby. Wniosek o zwrot sumy poręczenia może złożyć osoba, która wcześniej złożyła takie poręczenie. Wniosek ten można złożyć w każdym czasie. Wówczas prowadzący postępowanie dokonuje oceny, czy zachodzi dalsza potrzeba stosowania tego środka zapobiegawczego. Składający sumę poręczenia majątkowego nie może jej wycofać bez zgody prokuratora lub sądu. Cofnięcie poręczenia majątkowego staje się skuteczne z chwilą przyjęcia nowego poręczenia majątkowego (od innej osoby), zastosowania innego środka zapobiegawczego lub odstąpienia od stosowania tego środka.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o zwrot sumy poręczenia majątkowego - Dokument PDF


WNIOSEK DOWODOWY

Dowody w postępowaniu przygotowawczym przeprowadza się z urzędu, albo na wniosek stron, czyli pokrzywdzonego, podejrzanego albo podmiotu, który w przypadku skazania oskarżonego może zostać zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej oraz ich przedstawiciele procesowi (obrońcy, pełnomocnicy). Inni uczestnicy procesu (np. świadkowie) nie są uprawnieni do składania wniosków dowodowych, a wniosek złożony przez takie osoby nie podlega rozpoznaniu. We wniosku dowodowym należy oznaczyć dowód i wskazać okoliczności, które mają zostać udowodnione. Podmioty uprawnione mogą składać wnioski dowodowe przez cały okres postępowania przygotowawczego aż do jego zamknięcia, a następnie przed sądem pierwszej instancji aż do zamknięcia przewodu sądowego. Wniosek dowodowy może zostać uwzględniony i wtedy taki dowód zostaje przeprowadzony albo oddalony. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego nie podlega zaskarżeniu. Oddalenie wniosku dowodowego nie wyklucza późniejszego przeprowadzenia wnioskowanego dowodu, nawet jeżeli nie ujawniły się nowe okoliczności.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku dowodowego - Dokument PDF


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE MIEJSCA POBYTU

Zgodnie z zasadą koncentracji postępowanie karne powinno toczyć się bez zbędnych przerw. Czynności dowodowe powinny być przeprowadzane bez zbędnej zwłoki. Z takich powodów strony postępowania karnego, które w jego toku zmieniają miejsce zamieszkania lub nie przebywają pod wskazanym przez siebie adresem są obowiązane poinformować o tym organ prowadzący postępowanie. Jeżeli strona nie dopełni tego obowiązku pismo wysłane pod poprzednio podany adres uważa się za doręczone. Może to powodować poważne konsekwencje dla strony. (np. na pokrzywdzonego, który nie stawili się na wezwanie organu procesowego wysłane pod poprzedni adres może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 10 000 złotych, natomiast wobec podejrzanego może zostać wydany nakaz doprowadzenia przez Policję).

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego zawiadomienia o zmianie miejsca pobytu - Dokument PDF


ZAŻALENIE NA ODMOWĘ UDOSTĘPNIENIA AKT ŚLEDZTWA

Prawo do przeglądania akt sprawy na etapie postępowania przygotowawczego przysługuje stronom (pokrzywdzonemu i podejrzanemu) oraz obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym stron za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Te same podmioty mają prawo do sporządzania odpisów i odpłatnych kserokopii z akt sprawy. Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym stronom przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego. W zażaleniu należy wykazać, że przyczyna odmowy udostępnienia akt nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach sprawy.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego zażalenia na odmowę udostępnienia akt śledztwa - Dokument PDF


WNIOSEK O UCHYLENIE ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO W POSTACI TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA

W postępowaniu przygotowawczym tymczasowe aresztowanie jest stosowane przez sąd na wniosek prokuratora. Podejrzany (lub jego obrońca) może składać wniosek o uchylenie lub zamianę środka zapobiegawczego (w tym tymczasowego aresztowania) w każdym czasie. Do złożenia takiego wniosku nie są uprawnione inne osoby (np. najbliższa rodzina podejrzanego). W toku postępowania przygotowawczego może go uchylić także prokurator. Na postanowienie w przedmiocie wniosku podejrzanemu przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania dotyczącego tego samego podejrzanego.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - Dokument PDF


WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WIDZENIE Z OSOBĄ TYMCZASOWO ARESZTOWANĄ

Tymczasowe aresztowanie ma na celu zapewnienie prawidłowego toku postępowania karnego poprzez izolację podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Zezwolenie na widzenie umożliwia jednak osobie bliskiej, w określonych sytuacjach, na bezpośredni kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną. Decyzja o uwzględnieniu wniosku o zezwolenia na widzenie zawsze należy do prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze, który może jej udzielić osobom najbliższym. Prokurator może także odmówić wydania zezwolenia na widzenie jeżeli uzna, że może ono utrudniać postępowanie i przemawia za tym ważny interes prowadzonego śledztwa. Odmowa udzielenia zezwolenia na widzenie jest decyzją niezaskarżalną. Prokurator może udzielając zezwolenia na widzenie zastrzec iż będzie przy tym obecny osobiście lub osoba przez niego wyznaczona. Zezwolenie na widzenie jest podstawą dla Służby Więziennej do jego wykonania w czasie i miejscu określonym w Regulaminie placówki penitencjarnej, w której przebywa tymczasowo aresztowana osoba. Zezwolenie na widzenie wydawane jest zawsze bezpłatnie. Wydaje się je w godzinach urzędowania tej jednostki prokuratury, do dyspozycji której tymczasowo aresztowany pozostaje. W Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze osoby najbliższe spoza Zielonej Góry mogą zwrócić się pisemnie do prokuratora o zezwolenie na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną przesyłając wniosek wraz z kserokopią dowodu tożsamości i podając adres, na który zezwolenie na być im przesłane.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie zezwolenia na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną - Dokument PDF