Zasady odpowiedzialności karnej/ związek czasowo-przestrzenny czynów/ przestępstwo ciągłe

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ związek czasowo-przestrzenny czynów/ przestępstwo ciągłe
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 29 stycznia 1992 r., sygn. II KRN 423/91
Treść:
Z istoty przestępstwa ciągłego wynika pozostawanie poszczególnych działań w pewnym związku czasowo-przestrzennym, co dyktuje konieczność precyzyjnego oznaczenia czasowego pierwszego i ostatniego działania, składającego się na przestępstwo ciągłe. Bieg terminu przedawnienia karalności przestępstwa ciągłego rozpoczyna się od daty zakończenia ostatniego przestępnego zachowania się sprawcy. Data zakończenia działania przestępnego może mieć także decydujące znaczenie dla zastosowania ustaw amnestyjnych, które obejmują czyny popełnione w określonym w danej ustawie czasie.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1992r. poz. 39

Zobacz również: