Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ ograniczenie poczytalności w stopniu znacznym

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ ograniczenie poczytalności w stopniu znacznym
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 5 stycznia 1983r., sygn. Rw 1168/82
Treść:
Ustalenie, że poczytalność oskarżonego w czasie popełnienia przestępstwa była w znacznym stopniu ograniczona, nie wyłącza możliwości uznania tego przestępstwa za występek o charakterze chuligańskim w rozumieniu art. 120 par. 14 KK. […] Podniesiony w rewizji zarzut obrazy przepisów prawa materialnego jest zasadny. Sąd pierwszej instancji uznając, że oskarżonemu nie można przypisać popełnienia przestępstw o charakterze chuligańskim, uzasadnił swoje stanowisko tym, iż tempore criminis miał on ograniczoną w stopniu znacznym zdolność pokierowania swoim postępowaniem, a zatem trudno twierdzić, że działał on w celu okazania nieposzanowania dla zasad współżycia społecznego. Z takim stanowiskiem sądu pierwszej instancji nie można się zgodzić. Stosownie do art. 120 § 14 KK o chuligańskim charakterze czynu nie decydują subiektywne przeżycia, pragnienia lub cele sprawcy, lecz obiektywna treść i obiektywny wydźwięk jego zachowania. Istotnymi właściwościami przestępstw o takim charakterze jest więc agresywność i publiczność działania sprawcy, brak powodu do popełnienia takiego czynu lub powód oczywiście błahy oraz obiektywna cecha czynu wyrażająca się w tym, że wywołuje on - jako typowe reakcje - oburzenie, lęk lub zgorszenie wobec osób postronnych. Opisanymi właściwościami znamionowało się działanie oskarżonego, dlatego też słuszne jest żądanie rewizji, aby czyny przypisane oskarżonemu uznać za przestępstwa o charakterze chuligańskim. Fakt, że u oskarżonego stwierdzono tzw. poczytalność zmniejszoną, nie ma w sprawie decydującego znaczenia, gdyż istotne jest, aby sprawca występku o charakterze chuligańskim obejmował swoją świadomością wszystkie przedmiotowe elementy takiego czynu. Stwierdzone u oskarżonego mankamenty psychiczne nie dotyczyły jednak świadomości.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: