Broń palna/ broń gazowa/ odpowiedzialność za nielegalne posiadanie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Broń palna/ broń gazowa/ odpowiedzialność za nielegalne posiadanie
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 22 stycznia 2003 r., sygn. I KZP 40/02
Treść:
Broń gazowa i amunicja do niej są bronią palną i amunicją w rozumieniu art. 263 § 2 k.k. [...] Ustawa o broni i amunicji, jako regulująca przepisami administracyjnymi zasady obrotu i posiadania broni, musi czynić to w sposób gwarantujący wewnętrzną spójność całego systemu prawa. Ten postulat ustawodawca musiał mieć na względzie, skoro przyjął tę ustawę już w czasie obowiązywania kodeksu karnego i wprowadził przepisy karne w sposób wyraźny dopełniające normy art. 263 § 1–4 k.k. Stanowią one o odpowiedzialności, za przestępstwo, osoby porzucającej broń palną lub amunicję oraz o odpowiedzialności za wykroczenie osoby posiadającej bez zezwolenia, wyrabiającej lub zbywającej broń pneumatyczną, miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu. Wszystko to nakazuje, przy założeniu racjonalności ustawodawcy, przyjąć, że jego intencją było „przeniesienie” definicji broni palnej zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 7 omawianej ustawy na grunt przepisu art. 263 k.k. [...] przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549 ze zm.) nie budzą poważniejszych trudności interpretacyjnych. Relacja między normą zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 1 a normą zawartą w art. 7 ustawy o broni i amunicji jest całkiem jasna. Otóż, ustawa ta w art. 4 ust. 1 pkt 1 zawiera niepełną zakresową definicję broni palnej, zaliczając do broni palnej, między innymi, broń gazową. Jest to definicja niepełna, ponieważ nie wymienia wszystkich elementów zbioru urządzeń określanych jako broń palna, zaliczając do nich jedynie przykładowo (o czym rozstrzyga zwrot „w tym”), między innymi, broń gazową. Inaczej mówiąc, do broni palnej zaliczyć będzie można także inne jeszcze urządzenia, niż tylko broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa. Mogą to być nietypowe urządzenia, które pojawią się, co oczywiste, wraz z coraz szybszym rozwojem technicznym typów i rodzajów broni, a które, nie będąc bronią bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową, będą wypełniały kryteria ustalone w definicji treściowej zawartej w art. 7 cyt. ustawy. Jasne jest zatem, że art. 7 tejże ustawy zawiera treściową definicję pojęcia broni palnej, wskazując na te wszystkie cechy charakterystyczne, którym odpowiadać muszą wszystkie elementy zbioru urządzeń określanych jako broń palna, a nie tylko te, które zostały przykładowo wymienione w definicji zakresowej przyjętej w art. 4 ust. 1 pkt 1. Inaczej mówiąc, bronią palną są te wszystkie urządzenia, które do niej zostały zaliczone w art. 4 ust. 1 pkt 1, oraz te nienazwane, które mogą pojawić się w przyszłości. Interpretując zatem art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 7 omawianej ustawy, dla ustalenia, czy jakieś urządzenie należy zaliczyć do broni palnej, trzeba sprawdzić, czy jest ono objęte niepełną definicją zakresową (jeżeli tak, to bez wątpienia jest ono bronią palną) a jeżeli nie, to trzeba, posługując się definicją treściową zawartą w art. 7 ustawy, ustalić, czy odpowiada ono wymienionym tam kryteriom. Należy przy tym podkreślić, że broń gazowa ma te wszystkie cechy, które, jako charakteryzujące broń palną, są wymienione w powołanej definicji treściowej zawartej w art. 7, w szczególności zaś zdolność do wystrzelenia substancji z lufy i przez to do rażenia celów na odległość.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2003 poz. 11

Zobacz również: