Fałszerstwo dokumentu/ protokół pobrania krwi/ odpowiedzialność pielęgniarki

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ protokół pobrania krwi/ odpowiedzialność pielęgniarki
Wyrok:
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 1989r., V KZP 20/89
Treść:
Pielęgniarka - podobnie jak inny pracownik medycyny zakładu społecznego służby zdrowia lub izby wytrzeźwień, który w związku z żądaniem właściwego organu dokonuje na zlecenie lekarza na terenie wymienionego zakładu służby zdrowia pobrania krwi od osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w stanie po spożyciu alkoholu w celu zbadania na zawartość alkoholu w organizmie i sporządza z tej czynności protokół, z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz.U. Nr 25 poz. 117) - w wypadku poświadczenia w tym protokole nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne może być podmiotem przestępstwa określonego w art. 266 KK jako "inna osoba upoważniona do wystawienia dokumentu".
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: