Zasady odpowiedzialności karnej/ obowiązki prawodawcy/ akceptowana rola wykładni

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ obowiązki prawodawcy/ akceptowana rola wykładni
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 3 października 2008 roku; sygn. III KK 176/08
Treść:
Z zasad nullum crimen sine lege certa et stricta wynikają postulaty stylistycznej jasności w sformułowaniu przepisu i jednoznaczności jego treści, tak, aby praktyka sądów nie rozstrzygała o tym, co jest przestępstwem, i aby w praktyce tej nie dochodziło – w wyniku interpretacji rozszerzającej – do karania za czyny podobne, nieobjęte jednak zakazem ustawy karnej.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Lipiec-Sierpień 2009 • Nr 7-8 [poz. 25]

Zobacz również: