Przewlekłość postępowania/ skarga strony/ kwestie organizacyjno-techniczne

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Przewlekłość postępowania/ skarga strony/ kwestie organizacyjno-techniczne
Wyrok:
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2007r. sygn. KSP 11/06
Treść:
[…] Powody, które zadecydowały o rozpoznaniu zażalenia w takim a nie innym terminie (urlop wypoczynkowy sędziego i zaplanowane przez niego wcześniej inne czynności służbowe), nie sposób uznać za usprawiedliwiające w dostatecznym stopniu bezczynność sądu. Kwestie techniczno-organizacyjne, które zresztą in concreto dość łatwo było rozwiązać, nie powinny ujemnie rzutować na prawo strony do rozpoznania danej sprawy w rozsądnym terminie. […] Zażalenie wraz z aktami przekazane zostało Sądowi Apelacyjnemu w W. w dniu 9 września 2006 r. W kilkanaście dni po tym fakcie wydano zarządzenie (szkoda, że nie sposób dowiedzieć się z treści tego dokumentu, kto był jego autorem i kiedy dokładnie je wydano – uchybiono w ten sposób art. 94 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 k.p.k.) o wyznaczeniu posiedzenia na dzień 30 listopada 2006 r. Wówczas dopiero, po rozstrzygnięciu problemu łączności przedmiotowej, zapadło postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone orzeczenie sądu penitencjarnego. Trudno zaprzeczyć, że w toczącym się blisko 3 miesiące postępowaniu zażaleniowym, którego dotyczyła skarga, nastąpiło naruszenie prawa A. K. do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Sprawa należała do nieskomplikowanych i nie zachodziła potrzeba przeprowadzenia jakichkolwiek czynności sprawdzających. Dobitnie trzeba stwierdzić, że wskazane w piśmie wyjaśniającym sędziego z 22 grudnia 2006 r. powody, które zadecydowały o rozpoznaniu zażalenia w takim a nie innym terminie (urlop wypoczynkowy sędziego i zaplanowane przez niego wcześniej inne czynności służbowe), nie sposób uznać za usprawiedliwiające w dostatecznym stopniu bezczynność sądu. Kwestie techniczno-organizacyjne, które zresztą in concreto dość łatwo było rozwiązać, nie powinny ujemnie rzutować na prawo strony do rozpoznania danej sprawy w rozsądnym terminie.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego nr 6/07 Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

Zobacz również: