Koszty postępowania/ postępowanie przygotowawcze/ czynności sądowe

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Koszty postępowania/ postępowanie przygotowawcze/ czynności sądowe
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 10 maja 2000 r., sygn. III KZ 52/2000
Treść:
Określenie należności świadka biegłego lub tłumacza, wyłożonych przez Skarb Państwa tymczasowo (art. 619 § 1 k.p.k.), wtedy gdy wydatki te są związane z wykonanymi na podstawie art. 329 § 1 k.p.k. „czynnościami sądowymi w postępowaniu przygotowawczym”, należy do właściwości sądu (lub jego prezesa). […] Dekret z dnia 26 października 1950 r. w odniesieniu do należności świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym stanowi, iż wysokość wynagrodzenia tychże określa ten podmiot, który dokonuje „odnośnej czynności urzędowej” (wniosek z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 dekretu). Nie ulega wątpliwości, że za czynności urzędowe w rozumieniu tego dekretu uznać należy także czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym, podejmowane w trybie art. 329 § 1 k.p.k. Nie można bowiem odczytywać przepisu art. 10 ust. 2 w zw. z art. 1 ust. 2 omawianego dekretu w ten sposób, że wprowadza on generalne kompetencje prokuratora do ustalania wszelkich wydatków postępowania przygotowawczego jako organu prowadzącego to postępowanie, skoro przepis ten wiąże obowiązek ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego nie tyle z określoną fazą postępowania karnego (przygotowawczego czy sądowego), ile z dokonaniem danej, konkretnej czynności urzędowej (procesowej). Czynności sądowe w toku postępowania przygotowawczego dokonywane są w toku mającego swój odrębny samoistny byt postępowania sądowego (w niektórych wypadkach mającego charakter postępowania odwoławczego) i wynikające stąd wydatki, jako integralnie z nimi związane, muszą być określone przez sąd, tym bardziej, że tylko sąd ma możliwość trafnego określenia ich wysokości. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 15 cyt. dekretu istnieje obowiązek niezwłocznego przyznania i wypłacenia należności świadkowi biegłemu lub tłumaczowi. W tych warunkach należy przyjąć, że określenie należności świadka biegłego lub tłumacza, wyłożonych przez Skarb Państwa tymczasowo (art. 619 § 1 k.p.k.) w postępowaniu przygotowawczym, wtedy gdy wydatki te są związane z wykonanymi na podstawie art. 329 § 1 k.p.k. „czynnościami sądowymi w postępowaniu przygotowawczym”, należy do właściwości sądu (lub jego prezesa).
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 54/2000

Zobacz również: