Wyrokowanie/ niepoczytalność oskarżonego/ standardy dowodowe

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ niepoczytalność oskarżonego/ standardy dowodowe
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 5 marca 2002 r., sygn. III KKN 329/99
Treść:
W procesie karnym stan psychiczny oskarżonego ma znaczenie dopiero przy ustaleniu, że dopuścił się on czynu zabronionego. Żaden przepis prawa nie zwalnia sądu z obowiązku ustalenia, czy oskarżony, który według opinii biegłych psychiatrów jest niepoczytalny w rozumieniu art. 31 § 1 k.k., popełnił zarzucony mu czyn. Zarówno art. 31 § 1 k.k., jak i art. 414 § 1 zd. 2 k.p.k. używają określeń („w chwili czynu”, „w czasie czynu”), z których jednoznacznie wynika, że musi zachodzić zbieżność w czasie dwóch zaszłości: czynu oskarżonego oraz jego niepoczytalności.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2002 poz. 53

Zobacz również: