Wyrokowanie / wniosek prokuratora /wyrok bez rozprawy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie / wniosek prokuratora /wyrok bez rozprawy
Wyrok:
Postanowienie z dnia 18 stycznia 2006 r., IV KK 377/05
Treść:
Skazanie bez rozprawy może mieć miejsce wówczas, gdy postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania, wskazane w art. 2 § 1 k.p.k., zostaną osiągnięte, mimo nieprzeprowadzenia rozprawy […]. Sąd nie jest związany wnioskiem prokuratora (określonym w art. 335 § 1 k.p.k.) i może przeprowadzić czynności zmierzające do zmodyfikowania wniosku. Sprawca, korzystając z możliwości skazania go bez przeprowadzenia rozprawy, może skorzystać z dalej idącego złagodzenia następstw prawnokarnych popełnionego przestępstwa, bowiem – w myśl regulacji art. 343 § 1 i 2 k.p.k. - poza wypadkami i warunkami wskazanymi w kodeksie karnym, może mu być wymierzona kara nadzwyczajnie złagodzona lub z warunkowym zawieszeniem jej wykonania albo można poprzestać na orzeczeniu środka karnego tylko z tego powodu, że skazanie następuje bez rozprawy.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego BPK 6/2006

Zobacz również: