Nietrzeźwość/ doprowadzenie do izby wytrzeźwień/ zaliczenie na poczet kary

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Nietrzeźwość/ doprowadzenie do izby wytrzeźwień/ zaliczenie na poczet kary
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 26 lutego 2004r., sygn. I KZP 44/03
Treść:
Doprowadzenie i umieszczenie osoby w izbie wytrzeźwień, jednostce Policji, zakładzie opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówce utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi [tekst. Jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 147, poz. 1231 ze zm.], która została ujęta na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia bądź przestępstwa, jeżeli nie zastosowano do niej trybu procesowego przewidzianego w art. 45 § 1 k.p.s.w. lub 244 k.p.k., nie jest „rzeczywistym pozbawieniem wolności w sprawie” i nie podlega zaliczeniu na poczet wymierzonych za to wykroczenie lub przestępstwo kar na podstawie art. 82 § 3 k.p.s.w. lub art. 63 § 1 k.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2004, poz. 15

Zobacz również: