Organy gminy / przepisy porządkowe / zakres uprawnień

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Organy gminy / przepisy porządkowe / zakres uprawnień
Wyrok:
Wyrok NSA O/Kraków z 1991-06-18 SA/Kr 440/91
Treść:
Uchwała rady gminy zawierająca przepisy porządkowe zgodna będzie z prawem tylko wówczas, gdy ich wydanie było niezbędne dla ochrony życia i zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, a jednocześnie nie dotyczą one zakresu uregulowanego w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących /art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - Dz.U. Nr 16 poz. 95 ze zm./. Ustawowa regulacja zagadnień wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi wyłącza uprawnienie organów gminy do wydawania przepisów porządkowych w zakresie objętym tą regulacją.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck