Turystyka/ zabezpieczenie finansowe/ obowiązki organizatora

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Turystyka/ zabezpieczenie finansowe/ obowiązki organizatora
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 lutego 2007 r.; sygn. VI SA/Wa 1518/06
Treść:
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest obowiązany złożyć właściwemu organowi (marszałkowi województwa) oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczenia, przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej. Organ nie ma obowiązku wzywania o przedłożenie umów stanowiących zabezpieczenie finansowe.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"