Dokument/ oryginał, odpis, kserokopia/ uwierzytelnienie

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Dokument/ oryginał, odpis, kserokopia/ uwierzytelnienie
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2006 r., sygn. I OSK 1112/05
Treść:
Odpis dokumentu jest pojęciem przeciwstawnym pojęciu oryginału. Odpis i kserokopia dokumentu stanowią odzwierciedlenie oryginału z tym, że pierwszy jest metodą tradycyjną, a drugi metodą nowoczesną. Umieszczenie na odpisie lub kserokopii oświadczenia zaopatrzonego podpisem zawierającego stwierdzenie jego zgodności z oryginałem stanowi uwierzytelnienie. […] Natomiast, zaświadczenie to wydane urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego wynikające z posiadanych przez archiwum materiałów. […] Pojęcie udostępniania materiałów archiwalnych ma zakres szeroki i obejmuje zarówno bezpośrednie udostępnienie materiałów przez wgląd do nich jak i wydawanie z nich uwierzytelnionych kserokopii oraz na ich podstawie zaświadczeń. Sąd pierwszej instancji słusznie podkreślił, że udostępnianie materiałów archiwalnych przewidziane w art. 28 pkt 3 omawianej ustawy może nastąpić w formie oryginałów do wglądu. Dokonał zatem zróżnicowania pomiędzy różnymi formami udostępniania. […] Stosownie do art. 2 ust. 1 cyt. ustawy, narodowy zasób archiwalny służy nauce, kulturze, gospodarce narodowej oraz potrzebom obywateli. W świetle art. 16 ust. 1 i 2 tej ustawy materiały archiwalne udostępnia się m.in. obywatelom dla potrzeb nauki, kultury, techniki i gospodarki. Udostępnianie materiałów archiwalnych dla tych potrzeb jest bezpłatne. Udostępnianie tych materiałów w celach innych jest odpłatne.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: