Ochrona zdrowia/ leczenie za granicą na koszt własny/ skutki zaniechania odbioru zaświadczenia E112

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona zdrowia/ leczenie za granicą na koszt własny/ skutki zaniechania odbioru zaświadczenia E112
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2007 r., sygn. VII SA/Wa 302/07
Treść:
Jeśli zachodzi daleko idące prawdopodobieństwo, że zainteresowany uzyskałby zaświadczenie uprawniające do korzystania w innym państwie z leczenia lub badań diagnostycznych (formularz E112), ale nie wystąpił z wnioskiem o wydanie stosownego dokumentu i poddał się leczeniu za granicą we własnym zakresie i na własny koszt, to w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) nie ma prawa do żądania zwrotu środków poniesionych na opiekę zdrowotną.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: