Ochrona zdrowia/ równy dostęp do świadczeń/ skierowanie jako warunek konieczny

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona zdrowia/ równy dostęp do świadczeń/ skierowanie jako warunek konieczny
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 marca 2007 r., sygn. VII SA/Wa 185/07
Treść:
Skierowanie jest warunkiem koniecznym do powstania prawa ubezpieczonego do sfinansowania badań ze środków publicznych. […] Rację mają skarżący wskazując, iż art. 68 ust. 1 Konstytucji RP gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia, przy czym władza publiczna zobowiązana jest zapewnić obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych, to jednak warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa, którą jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowiącą podstawę orzekania w niniejszej sprawie. […] Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o świadczeniach, świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczenie. Ze środków publicznych finansowane są m.in. badania diagnostyczne, w tym medyczna diagnostyka laboratoryjna (art. 15 ust. 2 pkt 1). Prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, zakwalifikowanych, jako świadczenia gwarantowane, ma każdy świadczeniobiorca na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia społecznego (art. 32 ustawy). Skierowanie jest, zatem warunkiem koniecznym do powstania prawa ubezpieczonego do sfinansowania badań ze środków publicznych, przy czym podmiotami zobowiązanymi do finansowania m.in. tych świadczeń na zasadach i w zakresie określonym w ustawie są właściwi ministrowie lub Fundusz - art. 14 ustawy o świadczeniach.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: