Paszporty/ pozbawienie paszportu/ obowiązek podatkowy

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Paszporty/ pozbawienie paszportu/ obowiązek podatkowy
Wyrok:
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2006 r. sygn. II OSK 1037/2005
Treść:
[…] Posiadanie paszportu służy realizacji konstytucyjnej wolności do swobodnego opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 52 ust. 2 Konstytucji RP). Ograniczenia tej wolności określone w ustawie o paszportach mogą być stosowane tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny w demokratycznym państwie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny, dla ochrony zdrowia i moralności publicznej albo wolności i prawa innych osób, oraz nie mogą naruszać istoty tej wolności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Oznacza to, że ograniczenia prawa do posiadania paszportu, wynikające z ustawy o paszportach, muszą być stosowane ściśle, co wyklucza stosowanie wykładni rozszerzającej, oraz z uwzględnieniem dyrektyw konstytucyjnych. Wobec tego narusza zasady konstytucyjne i przepisy ustawy o paszportach stanowisko organów paszportowych, że wystarczającą przesłanką do pozbawienia paszportu jest niezapłacenie należnego podatku. Słusznie skarżący podnosi, że pozbawienie paszportu stanowiłoby sankcję za niezapłacenie podatku.

[…] Oceniając legalność zaskarżonej decyzji, Sąd pierwszej instancji nie miał tych względów na uwadze i nie dostrzegł, że organy paszportowe w żadnym stopniu nie ustaliły, co wskazuje na to, że zachodzi uzasadniona obawa, iż wyjazd skarżącego za granicę uniemożliwi wykonanie obowiązku podatkowego. W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji zaakceptował wadliwe stanowisko organu, że samo niewykonanie przez skarżącego obowiązku ustawowego uprawniało organ paszportowy do oceny, że zachodzi uzasadniona obawa, iż wyjazd skarżącego za granicę uniemożliwi wykonanie obowiązku spłaty zadłużenia. Wbrew temu stanowisku, nie jest to problem oceny, czy organ paszportowy nie przekroczył granic uznania administracyjnego oraz granic swobodnej oceny dowodów, ale zaakceptowania stanowiska organów paszportowych, które podjęły decyzję, mimo że nie zostały ustalone okoliczności wymagane prawem do podjęcia takich decyzji. […]
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: