Informacja publiczna/ dostęp do akt sprawy/ przeglądanie akt sprawy/ odpisy

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Informacja publiczna/ dostęp do akt sprawy/ przeglądanie akt sprawy/ odpisy
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 maja 2007r., sygn. VII SA/Wa 63/07
Treść:
1. W treści przepisu art. 73 § 1 KPA, ustawodawca określił obowiązek organów do umożliwienia stronom w każdym stadium postępowania - przeglądania akt oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. Zgodnie z § 2 ww. artykułu strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Nie oznacza to jednak, że strona postępowania może żądać, aby kserokopie wykonał i dostarczył sam organ, gdyż sporządzanie notatek, czy odpisów z akt postępowania ustawodawca pozostawił stronie, niezależnie od użytych środków technicznych.

2. Wnioski składane w sprawie indywidualnej nie mają charakteru informacji publicznej, bowiem korzystanie z informacji publicznej nie może zmierzać do dokonania innych czynności, przewidzianych w procedurach, gdzie legitymacją procesową dysponuje określony podmiot.

3. Służący każdemu, powszechny dostęp do informacji w sprawach publicznych, w tym także do dokumentów urzędowych, jest zagadnieniem odrębnym i może być przedmiotem osobnej sprawy administracyjnej, prowadzonej w oparciu o ustawę z dnia 06 września 2001 r. - o dostępie do informacji. Akta administracyjne nie są dokumentem urzędowym i już z tego powodu żądanie do nich dostępu (na podstawie ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej) jest bezzasadne. W aktach mogą być jednak zawarte dokumenty urzędowe - udostępnianie tych dokumentów byłoby możliwe po warunkiem, że dotyczą one sfery życia publicznego.

Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck

Zobacz również: