Koszty postępowania/ korygowanie orzeczenia/ obligatoryjność trybu odwoławczego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Koszty postępowania/ korygowanie orzeczenia/ obligatoryjność trybu odwoławczego
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 20 czerwca 2007r, sygn. II AKz 250/07
Treść:
Niedopuszczalne jest korygowanie orzeczenia o kosztach procesu w inny sposób, jak tylko w trybie odwoławczym, w szczególności nie można przyznanej kwoty należności adwokata zmieniać w drodze "dodatkowego ustalenia" z art. 626 § 2 KPK ani poprzez sprostowanie orzeczenia. Przepis art. 626 § 2 KPK ma charakter gwarancyjny, zapobiegający dowolnemu zmienianiu orzeczenia o kosztach, wbrew zasadzie trwałości orzeczeń. Bez takiej gwarancji łatwo byłoby obciążać oskarżonego wyższymi kosztami procesu, poprzednio pominiętymi. Bez tego nikt i nigdy nie byłby pewien, jakie koszty mu się należą, bądź jakie koszty winien zapłacić innej osobie. Przepisów proceduralnych nie można traktować jedynie jako mechanizmu realizacji interesów procesowych, ignorując ich znaczenie gwarancyjne.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7/2007, poz. 37

Zobacz również: