Cudzoziemcy/ status uchodźcy/ ocena przyznania potrzeby ochrony międzynarodowej

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Cudzoziemcy/ status uchodźcy/ ocena przyznania potrzeby ochrony międzynarodowej
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 września 2006r., sygn. V SA/Wa 82/06
Treść:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, status uchodźcy nadaje się cudzoziemcowi, który spełnia warunki określone w art. 1 lit. A pkt 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie 28 lipca 1951 r. i art. I Protokołu dotyczącego statusu uchodźców, sporządzonego w Nowym Jorku 31 stycznia 1967 r. Termin "uchodźca" stosuje się w szczególności do osoby, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa. Ocena, czy obawa cudzoziemca przed prześladowaniami jest uzasadniona, musi być dokonana w odniesieniu do indywidualnego przypadku osoby wnioskującej. Ustalenie statusu uchodźcy wymaga przede wszystkim oceny oświadczeń ubiegającego się o uznanie tego statusu, a nie oceny sytuacji panującej w kraju jego pochodzenia. 2. Możliwość uzyskania bezpiecznego schronienia w innej części tego samego kraju, którego jest się obywatelem, zwłaszcza w przypadku regionalnych zamieszek na tle etnicznym lub warunków wojny domowej, w istotny sposób przemawia przeciwko potrzebie przyznania ochrony międzynarodowej.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: