Bezpieczeństwo w komunikacji/ odmowa rejestracji pojazdu/ wznowienie postępowania

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ odmowa rejestracji pojazdu/ wznowienie postępowania
Wyrok:
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 kwietnia 2007r., sygn. SKO 4143/105/06/07
Treść:
Odmowę kolejnej rejestracji pojazdu, z powodu przedstawienia dowodu rejestracyjnego wydanego na podstawie decyzji rejestracyjnej uchylonej w trybie art. 145 KPA, w świetle obowiązującego w tej materii prawa, należy uznać za nieprawidłową. […] Podstawową zasadą postępowania administracyjnego jest zasada trwałości decyzji administracyjnych, która ujęta w art. 16 § 1 KPA oznacza, iż ostateczne decyzje administracyjne mogą być wzruszone tylko w przypadkach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w ustawach szczególnych. Nierozerwalnie z zasadą trwałości decyzji jest związane domniemanie prawidłowości decyzji wyrażające się w tym, że ostateczne decyzje administracyjne funkcjonują w obrocie prawnym tak długo, dopóki nie zostaną wyeliminowane przez nową decyzję opartą na odpowiednim przepisie prawa. Jednym z trybów wykluczenia decyzji z obrotu prawnego jest uchylenie decyzji w wyniku zastosowania nadzwyczajnego trybu wzruszenia decyzji - wznowienia postępowania. Z racji, iż jest to tryb nadzwyczajny, organ badający decyzję musi ustalić w toku postępowania podstawy wznowienia określone wyczerpująco w art. 145 i art. 146 KPA. W myśl bowiem art. 149 § 2 KPA postanowienie o wznowieniu postępowania stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia. Po wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania organ pierwszej instancji powinien więc przeprowadzić postępowanie co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy (por. art. 149 § 2 KPA). Jedną z przesłanek wznowieniowych jest przypadek, kiedy w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione (art. 145 § 1 pkt 8 KPA). Jest to przypadek tzw. decyzji zależnej. Uchylenie wcześniejszego rozstrzygnięcia, na którego podstawie decyzja zależna została wydana, jest podstawą wznowienia postępowania, w którym zapadała decyzja zależna. Nie ulega wątpliwości, że rejestracja pojazdu na rzecz Odwołującego się została wydana na podstawie innej wcześniejszej decyzji o rejestracji pojazdu na rzecz Pawła K. Kolejna rejestracja na rzecz Odwołującego się była rejestracją dokonaną wskutek zmiany właściciela pojazdu wcześniej zarejestrowanego. Odwołujący się był więc zobowiązany przedłożyć poprzedni dowód rejestracyjny (por. § 13 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, Dz.U. Nr 133, poz. 1123 ze zm., według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji z dnia 20 października 2003 r.), wydany na podstawie poprzedniej decyzji rejestracyjnej. Uchylenie decyzji o rejestracji pojazdu na rzecz Pawła K. spowodowało stan odpowiadający przesłance wznowienia postępowania ujętej w art. 145 § 1 pkt 8 KPA. W procesie wydania ostatecznej zgody na kolejną rejestrację pojazdu zabrakło potwierdzonej dowodem rejestracyjnym poprzedniej decyzji rejestracyjnej. Po wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania organ pierwszej instancji był jednak zobowiązany przeprowadzić postępowania nie tylko co do przyczyn wznowienia, ale także co do rozstrzygnięcia istoty sprawy (por. art. 149 § 2 KPA). Istotą wznowionego postępowania jest powrót sprawy do odpowiedniego stadium zwykłego postępowania instancyjnego. Przedmiotem tego postępowania jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej rozstrzygniętej decyzją ostateczną lub postanowieniem. Rozstrzygnięcie sprawy co do istoty wymaga w pierwszej kolejności analizy aktualnie obowiązujących przepisów stanowiącym podstawę załatwienia sprawy administracyjnej rejestracji pojazdu. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Wydanie dowodu rejestracyjnego właścicielowi pojazdu samochodowego następuje, na wniosek właściciela, po dokonaniu przez uprawniony organ rejestracji danego pojazdu na podstawie wymaganych określonych w ustawie dokumentów (art. 71 ust. 1 w związku z art. 72 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym). Sama decyzja w przedmiocie rejestracji jest rozstrzygnięciem organu odnośnie spełnienia wymogów ustawowych przez osobę ubiegającą się o dokonanie rejestracji, "skutkiem" zaś takiego pozytywnego rozstrzygnięcia jest właśnie wydanie dowodu rejestracyjnego jako dokumentu potwierdzającego wydanie decyzji o zarejestrowaniu danego pojazdu oraz stwierdzającego dopuszczenie tegoż pojazdu do ruchu (por. uchwały NSA z dnia 15 listopada 1999 r., OPK 24/99 i z dnia 22 listopada 1999 r., OPK 21/99, ONSA 2000, nr 2, poz. 54 i 56). […] Przedstawienie dowodu rejestracyjnego ma na celu sprawdzenie danych i informacji o pojeździe wcześniej zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawartych w bazie danych lub aktach pojazdu, przed organem, który go wystawił (zob. § 2, § 3, § 3a i § 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach). Jeśli dane i informacje zawarte w przesłanej kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu są niezgodne z danymi i informacjami zawartymi w bazie danych lub aktami pojazdu, organ rejestrujący odsyła zwrotnie kopię przesłanego zawiadomienia z adnotacją: "Nie potwierdzam danych pojazdu". Niezgodność danych uzasadnia tylko wszczęcie postępowania wyjaśniającego i stosownie do zaistniałych okoliczności powiadomienie właściwych organów, a nie odmowę rejestracji (zob. § 2 ust. 5 i 6 załącznika nr 2 do powołanego powyżej rozporządzenia z dnia 27 września 2003 r.). Regulacje te mają na celu poprawę bezpieczeństwa posiadania i obrotu pojazdami przez utrudnienie obrotu skradzionymi samochodami. […] Uchylenie decyzji rejestracyjnej na podstawie przepisów procesowych, w trybie wznowienia postępowania (art. 145 i n. KPA), wywołuje podobny skutek jak wyrejestrowanie pojazdu. Pojazd przestaje być pojazdem dopuszczonym do ruchu ex nunc, a dowód rejestracyjny traci moc prawną. W tej sytuacji wykładnia przepisów wprowadzająca wymóg przedstawienia dowodu rejestracyjnego wydanego na podstawie aktualnej rejestracji, jako warunku kolejnej rejestracji, prowadziłaby do nierównego traktowania właścicieli pojazdów znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej. W przypadku uchylenia poprzedniej decyzji rejestracyjnej w trybie art. 145 i n. KPA byłaby wykluczona ponowna rejestracja pojazdu, bo jego właściciel nie mógłby przedstawić dowodu rejestracyjnego wydanego na podstawie aktualnej decyzji rejestracyjnej. Taka wykładnia jest niezgodna z wyrażonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (por. art. 32 ust. 1 oraz art. 21 i art. 64) zasadami równego traktowania obywateli i ochrony prawa własności (co do obowiązku organów prowadzenia wykładni przepisów zgodnie z normami konstytucyjnymi zob. uchwałę NSA z dnia 17 lipca 2000 r., FPK 1/00, ONSA 2001, nr 1, poz. 13). […]
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: