Wybory prezydenckie/ środki finansowe/ zagraniczny pakiet akcji

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Wybory prezydenckie/ środki finansowe/ zagraniczny pakiet akcji
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 4 sierpnia 2007r., sygn. III SW 12/06
Treść:
Komitet wyborczy kandydata na Prezydenta RP nie może przyjąć środków finansowych od polskiej spółki akcyjnej, w której podmiot zagraniczny posiada większościowy pakiet akcji (art. 86 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jednolity tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.). W odniesieniu do spółki akcyjnej jako spółki kapitałowej prawa handlowego "udział podmiotu zagranicznego", o jakim stanowi art. 86 ust. 2 pkt 5 ustawy o wyborze Prezydenta RP, dotyczy przede wszystkim udziału kapitałowego. […] Skarga nie zawiera argumentów prawnych, które mogłyby podważyć zasadność stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza, stwierdzając naruszenie przez Komitet Wyborczy przepisów ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących finansowania kampanii wyborczej, na podstawie art. 87h ust. 1 ustawy odrzuciła sprawozdanie. Przyczyną odrzucenia sprawozdania było naruszenie art. 86 ust. 2 pkt 5 ustawy, który przewiduje, że komitet wyborczy nie może przyjmować środków finansowych pochodzących od osób prawnych z udziałem podmiotów zagranicznych - z wyłączeniem spółek publicznych. W rozpoznawanej sprawie ustalono (i nie jest to ustalenie kwestionowane w skardze), że Komitet Wyborczy przyjął środki finansowe od B. SA - spółki prawa handlowego, utworzonej według prawa polskiego, w której jednak znaczący, większościowy pakiet akcji (52,43%) należy do podmiotu zagranicznego, a mianowicie do D.G. Paris, przy czym spółka B. SA nie ma statusu spółki publicznej. […] Istotne znaczenie - przy ustalaniu znaczenia wykładni pojęcia użytego w art. 86 ust. 2 pkt 5 ustawy - ma także wykładnia celowościowa. W przepisie tym chodzi o ograniczenie wpływu - choćby pośredniego - podmiotów zagranicznych na sposób prowadzenia kampanii wyborczej dotyczącej obsadzenia najważniejszego urzędu w Państwie.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck