Ochrona danych osobowych/ postępowanie sądowe/ prawa stron

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ochrona danych osobowych/ postępowanie sądowe/ prawa stron
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006r., sygn. II SA/Wa 14/06
Treść:
Prawo strony do dostępu do akt postępowania sądowego wynika z zasady jawności i nie wymaga zgody osoby, której dotyczą. […] W świetle przepisów art. 7 pkt 4 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Goleniowie jest administratorem danych osobowych. Podmiot ten jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i udostępnienia tych danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Ustawa o ochronie danych osobowych określa w art. 23 ust. 1 przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie to jest dopuszczalne nie tylko wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę (art. 23 ust. 1 pkt 2), ale także gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Ustawa określa zatem przypadki, w których przetwarzanie danych osobowych, w tym ich udostępnianie przez administratora danych, jest legalne. [….] Postępowanie sądowe dotyczące dochodzenia istnienia obowiązku alimentacyjnego oraz świadczeń alimentacyjnych stanowi postępowanie ze stosunków z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, które normuje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). W związku z powyższym również do postępowania sądowego prowadzonego w sprawie III RC 262/04, w trakcie którego - jak zarzuca skarżący - Sąd niezgodnie z prawem udostępnił pozwanemu jego dane osobowe, mają zastosowanie zasady określone w Kodeksie postępowania cywilnego. Jedną z podstawowych reguł tego postępowania jest zasada jawności rozpoznawanych spraw. Zgodnie z art. 9 k.p.c. rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy lub wyciągi z tych akt. Należy podkreślić, że jawność rozpoznawania spraw obejmuje nie tylko strony i uczestników, ale także inne wezwane osoby i publiczność, które mogą uczestniczyć w posiedzeniach sądu. Jawność w sensie węższym, w przypadku zastosowania przez sąd art. 153 k.p.c. (zarządzenie o odbyciu całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu lub moralności albo gdy mogą być ujawnione okoliczności objęte tajemnicą państwową lub służbową, lub na wniosek strony, jeżeli podane przez nią przyczyny uzna za uzasadnione lub jeżeli roztrząsane być mają szczegóły życia rodzinnego) oznacza, że obecni na sali mogą być strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony. Również w wyjątkowym przypadku wyłączenia jawności także w stosunku do podmiotów uprawnionych, czyli rozpoznania sprawy przez sąd na posiedzeniu niejawnym, strony i uczestnicy postępowania mają prawo do przeglądania akt sprawy np. w sekretariacie sądu i otrzymywania odpisów i wyciągów z tych akt. Zakres dostępu do akt sądowych uzależniony jest więc od statusu podmiotu występującego o ten dostęp. Kodeks postępowania cywilnego przyznaje stronom i uczestnikom postępowania dostęp do akt w zasadzie w sposób nieograniczony, co konieczne jest do właściwego rozpoznania sprawy przez sąd i wiąże się z innymi zasadami postępowania sądowego. Istota skargi Marka M. sprowadza się do udostępnienia stronie postępowania sądowego, w którym brał udział jako powód, jego danych osobowych, w tym dokumentacji medycznej związanej z jego leczeniem. Postępowanie to w sprawie jest postępowaniem ze stosunków z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, do którego znajduje zastosowanie art. 9 Kodeksu postępowania cywilnego oraz inne przepisy tej ustawy. Nie ulega więc wątpliwości, iż syn Marka M., jako strona tego postępowania, miał prawo wglądu do akt postępowania oraz otrzymywania z nich odpisów i wyciągów. Dlatego niesłuszne są zarzuty skarżącego dotyczące naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie, gdyż w niniejszym przypadku zastosowanie znajdą właśnie powołane wyżej przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, które stanowią podstawę udostępnienia stronie postępowania sądowego danych osobowych zawartych w aktach sprawy. Zgodzić się zatem należy ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, iż w niniejszej sprawie nie mógł uwzględnić skargi Marka M. Zasadnie także organ przyjął, iż w kontekście rozpoznawanej sprawy nie ma znaczenia, czy w aktach postępowania sądowego, którego skarżący i jego syn byli stronami, znajduje się np. karta leczenia Marka M., gdyż prawo strony do dostępu do tych akt wynika z zasady jawności i zacytowanych przepisów i nie wymaga zgody osoby, której dotyczą. Za nieuzasadniony należy również uznać zarzut Marka M. naruszenia ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.). Przedmiotowa ustawa zawiera co prawda w art. 50 obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym można powziąć wiadomość w związku z wykonywaniem czynności wynikających z tej ustawy, jednakże norma ta odnosi się do osób, które wykonują czynności określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i nie ma zastosowania do udostępnienia akt w postępowaniu sądowym. […]
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: