Łowiectwo/ bezprawne pozyskanie zwierzyny/ ekwiwalent

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Łowiectwo/ bezprawne pozyskanie zwierzyny/ ekwiwalent
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 9 marca 2006r., sygn. III KK 327/05
Treść:
Przepisy art. 15 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo łowieckie nie są normami prawa karnego. Ich znaczenie polega na określeniu podmiotu pokrzywdzonego czynem niedozwolonym oraz na określeniu wysokości szkody przez wskazanie ryczałtowego ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę, co nie stwarza jednak formalnej podstawy do orzekania w przedmiocie odszkodowania w procesie karnym. Jakkolwiek w przepisach ustawy - Prawo łowieckie nie wyrażono legalnej definicji zachowania, polegającego na "bezprawnym pozyskaniu zwierzyny", to z pewnością zachowaniem takim jest wejście w posiadanie zwierzyny z naruszeniem reguł określonych szczegółowo w przepisach tej ustawy. Nie można więc uznać, że bezprawnym pozyskaniem zwierzyny jest również późniejsze wejście przez inną osobę w posiadanie ubitej (złowionej) już zwierzyny, czy uzyskanych z niej pożytków.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"