Prawo do grobu/ umowa o pochowanie zwłok/ regulaminy cmentarza a ustawa

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Prawo do grobu/ umowa o pochowanie zwłok/ regulaminy cmentarza a ustawa
Wyrok:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 11 marca 2005r., sygn. I ACa 853/04
Treść:
Umowa o pochowanie zwłok jest czynnością o charakterze cywilnym. Żadna z obowiązujących ustaw nie ogranicza prawa osoby uprawnionej do pochowania co do wyboru rodzaju grobu. Postanowienia regulaminów wydawanych przez zarządców cmentarzy nie mogą pozostawać w sprzeczności z przepisami ustaw bezwzględnie obowiązujących i ograniczać praw osób uprawnionych do pochowania. […] Stosunki prawne pomiędzy zarządem cmentarza a osobami uprawnionymi do pochowania zwłok mają charakter cywilnoprawny i charakteryzują się równorzędnością stron. Przyjęcie zwłok do pochowania, wybór miejsca przeznaczonego na grób oraz wybudowanie grobu są czynnościami opartymi na cywilnoprawnej umowie, o czym wyraźnie przesądza treść art. 7 ust. 4 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 299 ze zm.). Dotyczy to bez żadnych różnic tak cmentarzy komunalnych (art. 1 ust. 1 ustawy o cmentarzach), którymi administruje gmina jak i cmentarzy wyznaniowych, którymi zarządzają kościoły, związki religijne. […] Do cmentarzy wyznaniowych mają zastosowanie wszystkie bezwzględnie obowiązujące przepisy cytowanych ustaw. Ich zarządcy mogą ustanawiać własne regulaminy, ale postanowienia tych regulaminów nie mogą naruszać przepisów ustawy ani wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. Jest nim Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 299). […] Nie ulega zatem wątpliwości, że powodowi, w ramach jego uprawnień, przysługuje roszczenie o zawarcie umowy, w treści której zostałby określony rodzaj grobu (ziemny czy murowany) - wynika to z treści art. 12 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy o cmentarzach. Ani przepisy cyt. ustawy o cmentarzach, ani ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ani też przepisy cytowanego rozporządzenia z 20 października 1972 r. nie ograniczają żądania powoda, co do wyboru rodzaju grobu. Ograniczenia takie musiałyby wynikać wprost z cytowanych ustaw, rozporządzenia lub innych przepisów - regulujących czy to ład przestrzenny na terenie Gminy, czy to kwestie sanitarne. Strona pozwana nie wykazała, aby takie bezwzględnie obowiązujące ograniczenia istniały. Należy zatem uznać, że postanowienie tzw. załącznika do regulaminu cmentarza zawarte w pkt 18 jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami i nie rodzi żadnych obowiązków po stronie powoda, nie ograniczając jego prawa podmiotowego do pochowania.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: