Zamówienia publiczne/ odrzucenie oferty/ określenie przedmiotu wykonania zamówienia

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Zamówienia publiczne/ odrzucenie oferty/ określenie przedmiotu wykonania zamówienia
Wyrok:
Wyrok Zespołu Arbitrów przy UZP z dnia 18 kwietnia 2007r., sygn. UZP/ZO/0-405/07
Treść:
Zamawiający nie może odrzucić oferty bez wskazania, który zapis oferty jest sprzeczny z treścią SIWZ, stwierdzając jedynie, iż w jego ocenie przewidziana ilość osób i godzin jest niewystarczająca i nie zagwarantuje prawidłowego wykonania zamówienia. [….] Zamawiający rozstrzygając postępowanie w stosunku do oferty Odwołującego się naruszył treść art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, gdyż nadużył możliwość skorzystania z jego treści wobec braku wyraźnych dyspozycji, tj. wyraźnych zapisów w SWIZ, do których mógłby się odnieść argumentując podstawy do odrzucenia oferty Odwołującego jako niezgodnej z treścią SIWZ. […] Wobec braku zapisu w SIWZ o obowiązku zatrudnienia co najmniej minimalnej ilości osób do wykonywania przedmiotowych usług oraz nie określenia sposobu świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia nie można w sposób jednoznaczny i nie budzący najmniejszej wątpliwości wykazać, iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Ponadto Zamawiający nie wskazał wprost w ofercie, który jej zapis byłby sprzeczny z treścią SIWZ, a jedynie podniósł twierdzenie, iż w jego ocenie ilość osób i godzin przewidziana na poszczególnych oddziałach jest niewystarczająca i nie zagwarantuje prawidłowego wykonania zamówienia. Ponadto na okoliczność nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający zażądał przedłożenia polisy oraz w sposób rygorystyczny określił kary umowne z tego tytułu. Brak jednoznacznego określenia metody wykonania przedmiotu zamówienia jak również ilości osób i godzin wykonywania usług musiał powodować, iż każdy z wykonawców mógł dostarczyć inny plan organizacji pracy przy czym wszystkie nawet przy zatrudnieniu różnej ilości osób, mogłyby odpowiadać treści SIWZ. {...}
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: