Ochrona środowiska/ konsultacje społeczne/ spalarnia śmieci

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Ochrona środowiska/ konsultacje społeczne/ spalarnia śmieci
Wyrok:
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2007r., sygn. C-255/05
Treść:
1. Nie poddając procedurze oceny skutków wywieranych na środowisko przewidzianej w art. 5-10 dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienionej dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. przed wydaniem zezwolenia na inwestycję, przedsięwzięcie budowy "trzeciej taśmy" spalarni należącej do spółki ASM Brescia SpA, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. 2. Nie udostępniając w jednym lub większej liczbie miejsc publicznych w terminie umożliwiającym społeczeństwu zgłaszanie uwag właściwym organom terytorialnym prowincji przed wydaniem przez nie decyzji, zgłoszenia rozpoczęcia działalności "trzeciej taśmy" wspomnianej spalarni oraz nie podając do wiadomości publicznej decyzji dotyczących tego wniosku wraz z odpisem zezwolenia Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 12 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/76 z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: